Photo contest

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Animation และ Short Video ในโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 5 หัวข้อ “เกษียณไว อารมณ์ดี”

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Animation และ Short Videoในโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 5 หัวข้อ “เกษียณไว อารมณ์ดี” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 275,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

วัตถุประสงค์
 • เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการวางแผนบริหารเงินในรูปแบบออมลงทุนเพื่ออนาคต
 • เพื่อนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารเงินออม ด้วยวิธีการออมลงทุนผ่านกองทุนรวม พันธบัตร หุ้นกู้ หรืออื่นๆ
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านไอที ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป ในมิติความรู้ด้านการเงิน และการบริหารเงินออม ด้วยวิธีการออมลงทุนในรูปแบบต่างๆ
 • เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาในอนาคต

 

 

หมวดการประกวด
       หมวดที่ 1 พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน
 • ความยาวไม่เกิน 3 นาที
 • แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 • ประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, อาชีวะ, ปริญญาตรีทั่วประเทศ
 • ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน และ Motion Graphic / Infographic หรือการผสมผสาน
       หมวดที่ 2 พัฒนาวิดีทัศน์ เรื่องสั้น (Short Video)
 • ความยาวไม่เกิน 3 นาที
 • บุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ

 

ขั้นตอนการประกวด
 • ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563 ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 17.00 น.
 • ผู้สมัครฯ สามารถส่งผลงานในรูปแบบทีม (กำหนดทีม ได้ตั้งแต่ 1 คน และไม่เกิน 3 คน) โดยต้องระบุเลือกหมวดการประกวดผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง 2 หมวด หากประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดทั้ง 2 หมวด
 • ผู้สมัครฯ สามารถ Download เนื้อหาความรู้ด้านการเงิน การลงทุนได้จาก Link ที่กำหนดให้ หรือจากเว็บไซต์ www.WealthMagik.com และ www.WealthMagik.com/AnimationAward เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาผลงาน
 • ผู้สมัครฯ จะได้เข้าร่วมกิจกรรม (Boot Camp) เพื่อรับฟังความรู้ด้านการเงิน เทคนิคการเล่าเรื่อง และการบริหารเวลา เป็นเวลา 1 วัน จากโค้ชมืออาชีพของโครงการฯ
 • ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายของการประกวดทั้ง 2 หมวดการแข่งขัน และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Popular Vote ของการประกวดแต่ละประเภทจะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานของตน และร่วมรับฟังการประกาศผลรางวัลชนะเลิศในวันปิดโครงการ (บังคับ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้สมัครฯ สละสิทธิ์ในการรับรางวัล)

 

ลักษณะผลงาน
       หมวดที่ 1 พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน
 1. ผู้สมัครทั้งประเภทนักเรียน นักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป ส่งผลงาน Storyboard พร้อมเนื้อเรื่องย่อ ความยาวเรื่องไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End Credit) ในรูปแบบไฟล์ .JPEG หรือ.PDF จัดเรียงในขนาด A4
 2. โดยส่งผลงาน ไม่เกินวันที่ 1 มิถุนายน 2563 (ปิดรับผลงาน เวลา 17.00 น.)
 3. ทีมผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 ประเภท จะต้องส่งผลงานสมบูรณ์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End credit) ไม่เกิน วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 (ปิดรับผลงาน เวลา 17.00 น.)
       หมวดที่ 2 พัฒนาวิดีทัศน์เรื่องสั้น (Short Video)
 • ผู้สมัครส่งผลงาน Storyboard พร้อมเนื้อเรื่องย่อ ความยาวเรื่องไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และEnd Credit) รูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPEG พร้อมเนื้อเรื่องย่อ จำนวน 1 หน้า
 • โดยส่งผลงานดังกล่าวภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 (ปิดรับผลงาน เวลา 17.00 น.)
 • ทีมผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบ Storyboard (ไม่จำกัดจำนวน) จะต้องส่งผลงานสมบูรณ์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End Credit) ไม่เกินวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 (ปิดรับผลงานเวลา 17.00 น.)

 

รางวัลการประกวด
       หมวดที่ 1 พัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน
ประเภทนักเรียน นักศึกษา
 • ทีมชนะเลิศ ทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
 • รางวัล Popular Vote ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
ประเภทบุคคลทั่วไป
 • ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
       หมวดที่ 2 พัฒนาวิดีทัศน์เรื่องสั้น (Short Video)
 • ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
 • ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
 • ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท โล่รางวัลรองชนะเลิศ และเกียรติบัตรร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน
 • ทีมชนะเลิศรางวัล Popular Vote เงินรางวัล จำนวัล 5,000 บาท โล่รางวัลชนะเลิศ popular Vote และเกียรติบัตรร่วมแข่งขันประกวดผลงาน
 • หมายเหตุ ทีมที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

 

ติดต่อสอบถาม