Pr news

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศนโยบายการรับประกัน ค่าบริการ และอะไหล่กล้องดิจิตอล

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศนโยบายการรับประกัน รวมทั้งค่าบริการ และค่าอะไหล่การซ่อมกล้องดิจิตอล Fujifilm  ที่มีใบรับประกันจาก บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด รุ่นดังต่อไปนี้

  • FujiFilm X-T100, X-T200
  • Fujifilm X-A3, X-A5, X-A7, X-A10
  • Fujifilm X-T2, X-T3
  • Fujifilm X-H1 24
  • Fujifilm X-T20, X-T30
  • Fujifilm X-Pro3

ผู้ใช้งานกล้องรุ่นดังกล่าวโปรดแสดงบัตรรับประกันทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ  มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  เป็นต้นไป

ซื้อกล้องฟูจิทุกครั้งอย่าลืมถามหาใบรับประกันศูนย์ฟูจิไทยนะครับ