ไม่มีหมวดหมู่

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ถ่ายฮูปตวยฮอยหนังส้มป่อยตี้หละปูน”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ถ่ายฮูปตวยฮอยหนังส้มป่อยตี้หละปูน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดลำพูน
 • เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และเชิดชูวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและหลากหลายของจังหวัดลำพูน
 • เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะและความสามารถในการถ่ายภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชน
 • เพื่อนำภาพที่ได้จากการประกวดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
 • เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม และดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ

กติกาและแนวคิดของการประกวดภาพถ่าย

 • เป็นภาพถ่ายที่บอกเล่าเรื่องราวในภาพยนตร์ “ส้มป่อย” ผู้แสดงแบบต้องแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองของจังหวัดลำพูน
 • ภาพถ่ายจะต้องถ่ายภายในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ “ส้มป่อย” ดังนี้
 1. วัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 2. วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 3. ย่านการค้าถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 4. วัดกอม่วง ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 5. บ้านป่าเลา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
 • เป็นภาพที่ถ่ายในสถานที่จริง ไม่ผ่านการตัดต่อโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย สามารถเข้าร่วมได้ทุกท่าน โดยไม่จำกัด อายุ เพศ และประสบการณ์ของผู้เข้าประกวด
 • ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ประชาชนทั่วไป (หมายเหตุ คนไทยที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย) สามารถส่งภาพได้คนละ 3 ภาพ เท่านั้น
 • ขนาดไฟล์รูปภาพความละเอียดไม่ต่ำกว่า 3 MB
 • หลักฐานประกอบการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ประกอบด้วย ใบสมัคร, สำเนาบัตรประชาชน, ภาพถ่ายสี ขนาด 5×7 นิ้ว
 • ส่งทาง Line Group : ประกวดภาพถ่าย “ถ่ายฮูปตวยฮอยหนังส้มป่อยตี้หละปูน”
 • ภาพถ่ายที่เข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพโดยยึดตามหัวข้อที่กำหนดเป็นหลัก
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่ง ในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 • ภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ ภาพถ่ายดังกล่าวจะต้องไม่ส่งภาพที่เคยเผยแพร่ใน Social media หรือ เป็นภาพที่ส่งขายในคลังภาพ (Stock photo) ไม่ว่าจะเป็นในหรือต่างประเทศ
 • รูปถ่ายจะต้องไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย และ/หรือ ขัดต่อขนบประเพณี ศีลธรรมอันดี จะต้อง ไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง และ/หรือเผยแพร่ภาพถ่ายต่อสาธารณชนได้
 • หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพ เข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสิน ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ ทั้งนี้หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 • ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยสามารถตรวจสอบผลการตัดสินได้ทาง
 • เว็บไซต์ : www.m-culture.go.th/lamphun
 • Facebook : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน Fan page
 • Line Group : ประกวดภาพถ่าย “ถ่ายฮูปตวยฮอยหนังส้มป่อยตี้หละปูน”

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

 • ส่งด้วยตัวเอง ได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน 33 หมู่ 1 ถนนหน้าวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
 • ส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดภาพถ่าย” ตามที่อยู่ข้างต้น

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 0-5351-0243
 • Facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน Fanpage
 • Line Group: ประกวดภาพถ่าย “ถ่ายฮูปตวยฮอยหนังส้มป่อยตี้หละปูน