Photo contest

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 : 2s t Phichit Traditional Long Boat Racing Photo Contest 2019”

จังหวัดพิจิตร ร่วมกับวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 : 2s t Phichit Traditional Long Boat Racing Photo Contest 2019″ ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรประจำปีชิงถ้วยพระราชทานฯ 2562 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด
ภาพถ่ายที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรประจำปีชิงถ้วยพระราชทานฯ 2562 ที่ถ่ายภายในวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตรเท่านั้น

แนวคิดการถ่ายภาพ
ภาพถ่ายที่สื่อความหมายในเชิงสร้างสรรค์ ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ของงานประเพณีแข่งเรือยาวของจังหวัดพิจิตร ที่เกิดขึ้นภายในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรประจำปีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เพื่อให้อารมณ์ของภาพสร้างความรู้สึกต่างๆให้ผู้ที่ชมได้จินตนาการ และสร้างความประทับใจที่น่าจดจำ “เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม”

กติกาและการจัดการลิขสิทธิ์ภาพ
• ผู้ส่งผลงาน 1 ท่าน สามารถส่งรูปภาพประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพ โดยมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากได้รับคัดเลือกมากกว่า 1 รางวัล จะตัดสินให้ได้รางวัลที่ได้รับสูงสุด
• ต้องตั้งชื่อภาพ ระบุ วันที่ และสถานที่ถ่ายภาพให้ชัดเจน
• ต้องเป็นภาพที่ถ่ายในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรประจำปีชิงถ้วยพระราชทานฯ 2562 ภายในวันที่ 7-8 ก.ย. 2562 ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร เท่านั้น
• ส่งภาพเป็นไฟล์ภาพ JPEG เท่านั้น โดยมีขนาดสั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels ต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ อยู่บนภาพ
• เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล (DSLR, Mirrorless) เท่านั้น
• สามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม ไม่ให้ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงมากเกินไป (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน) ห้ามซ้อนภาพ ห้ามตัดต่อ
• จังหวัดพิจิตร และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร มีสิทธิ์นำภาพที่เข้ารอบทุกภาพ รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล ไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ และนำไปจัดแสดง หรือทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดพิจิตร โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
• ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาดหากพิสูจน์ได้ในภายหลังว่ามิได้เป็นผลงานและกรรมสิทธิ์ของผู้ส่งภาพ ผู้ส่งภาพต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในเรียกรางวัลที่ได้ไปแล้วคืน
• ผู้ส่งภาพต้องรักษาไฟล์ RAW หรือ ไฟล์ JPG ต้นฉบับก่อนปรับแต่งและหลังปรับแต่งในความละเอียดสูง เพื่อสำหรับตรวจสอบ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
• ผลการตัดสินตามมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

กำหนดระยะเวลาดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์การประกวดตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562
แถลงข่าวกิจกรรมการประกวดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานและคณะกรรมการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดพิจิตร แขกกิตติมศักดิ์ หน่วยงานราชการ รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวการถ่ายภาพและสื่อมวลชนภายในเดือนสิงหาคม 2562 ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 กันยายน 2562
ประกาศผลการตัดสินภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลวันที่ 21 ตุลาคม 2562
พิธีมอบรางวัลโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายที่ชนะการประกวด ภายในเดือน พฤศจิกายน 2562 (กำหนดวันเวลาและสถานที่ที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
ส่งไฟล์ภาพ JPG ทางแผ่น Cd, DVD หรือ Flash Drive ด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์มาที่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร 2/247 ถ.ศรีมาลา อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ตราประทับไปรษณีย์ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 ถือเป็นวันสิ้นสุดการส่งภาพ

เงินรางวัลและของรางวัล
รางวัลที่ 1 : เงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
รางวัลที่ 2 : เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
รางวัลที่ 3 : เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
รางวัลชมเชย : เงินสด รางวัลๆละ 2,500 บาท 6 รางวัล พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ติดต่อสอบถาม
โทร. 094-632-2644, 089-962-4379
Facebook เพจ : เที่ยวเมืองพิจิตร (www.facebook.com/traveling.in.phichit)