Photo contest

ประกวดภาพถ่าย “เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Photo Contest 2019”

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย “เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Photo Contest 2019”

“สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)”โดย “สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดภาพในโครงการ “ประกวดภาพถ่ายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Photo Contest 2019” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 31,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดภาพถ่ายและวิธีการสมัคร
1.1 กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่รักการถ่ายภาพ (ทั้งช่างภาพมืออาชีพและมือสมัครเล่น)
1.2 การสมัคร: สแกน QR Code ที่แสดงในแฟนเพจ หรือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้

2. กติกาและเงื่อนไขอื่น ๆ
2.1 ช่างภาพ 1 คน สามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้สูงสุดตั้งแต่จำนวน 1-5 ภาพ โดยตั้งชื่อภาพ, เทคนิคในการถ่ายภาพ-กล้องที่ใช้, คำอธิบายสั้น ๆ บอกความหมายที่ต้องการสื่อในภาพ
2.2 ขนาดไซส์ภาพเป็นไปตามที่โครงการประกวดกำหนดไว้เท่านั้น
2.3 ประเภทของกล้องถ่ายภาพ ผู้เข้าประกวดต้องระบุชนิดของกล้องถ่ายภาพในการส่งภาพ
2.3.1 กล้องที่ใช้ถ่ายภาพประกวด เป็นกล้องดิจิตอลที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 12 ล้านพิกเซล
2.3.2 กล้องที่ใช้ถ่ายภาพประกวดจากมือถือที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล
2.4 ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ต้นฉบับ 1 ไฟล์พร้อมไฟล์ภาพที่ตกแต่ง 1 ไฟล์ ซึ่งภาพถ่ายสามารถตกแต่ง ปรับสี และแก้ไขในด้านเทคนิคได้เล็กน้อย เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดี หากแต่ภาพต้องมีความเป็นธรรมชาติ ไม่ตกแต่งภาพจนผิดไปจากความเป็นจริง รวมถึงห้ามตัดต่อภาพถ่ายอื่น ๆ มารวมไว้ในภาพที่ส่งเข้าร่วมประกวด และรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
2.5 ผู้เข้าประกวดส่งเป็นไฟล์ JPEG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi พร้อมไฟล์ต้นฉบับจากกล้องหรือมือถือที่ถ่ายภาพ โดยไม่มีลายน้ำ หรือเครดิตภาพกราฟฟิกหรือตัวอักษรใด ๆ บนภาพ และไม่เว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีอื่น ๆ และบันทึกภาพที่ส่งลงแผ่น CD, DVD หรือ flash drive พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้เข้าประกวด โดยไฟล์ภาพต้นฉบับ ทางโครงการจะไม่ส่งคืนเจ้าของผลงาน (หรือช่องทางการส่งอื่น ๆ ที่กองประกวดแจ้งเพิ่มเติมจากนี้)
2.6 ภาพที่นำเข้าประกวดต้องถ่ายด้วยตนเอง ห้ามนำภาพผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่น และภาพดังกล่าว ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดมาก่อน และไม่ส่งภาพที่เคยเผยแพร่ใน Social Media หรือเคยลงขายในคลังภาพต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
2.7 ไฟล์ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของช่างภาพและเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องยินยอมให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนำผลงานภาพที่ส่งเข้าประกวดนั้นออกเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์อื่นใดในลักษณะการประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องขออนุญาตและเสียค่าลิขสิทธิ์ หรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่เจ้าของผลงาน
2.8 การตัดสินของคณะกรรมการทั้งสองรอบ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ และหากผู้ส่งภาพเข้าประกวด เจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อหนึ่งข้อใดที่กำหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการมีอำนาจตัดสิทธิ์ผู้นั้น ไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในกิจกรรมอื่น ๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นเวลา 2 ปี ส่วนข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากเจตนาทุจริต คณะกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะหรือไม่

3. เกณฑ์การตัดสินการประกวดภาพถ่าย (รวม 100 คะแนน)
3.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุมมองแปลกใหม่ สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามคอนเซปต์กิจกรรม (คอนเซปต์ : สีสันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี) (30 คะแนน)
3.2 ภาพมีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น สวยงาม (20 คะแนน)
3.3 ทักษะการถ่ายภาพ ความประณีต (20 คะแนน)
3.4 ภาพเล่าเรื่องและสื่อสารให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (30 คะแนน)

4. ระยะเวลา
4.1 รับสมัครเข้าร่วมประกวดถ่ายภาพตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดยลงทะเบียนผ่านลิงค์ที่แจ้งไว้ข้างต้น หรือสแกน QR Code ในแฟนเพจ ‘ประกวดภาพถ่ายไนท์ซาฟารี’
4.2 กำหนดการเข้าพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อถ่ายภาพในรอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 (รอบที่ 1) วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 (รอบที่ 2) โดยระบุวันเข้าถ่ายภาพได้เพียงรอบหนึ่งรอบใดเท่านั้น (โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพ)
4.3 ประกาศผลการคัดเลือก 20 ภาพสุดท้ายที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2562 โดยแจ้งทางแฟนเพจ ‘ประกวดภาพถ่ายไนท์ซาฟารี’, แฟนเพจและเว็บไซต์ ‘เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี’ ทางอีเมล์ และทางหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เข้ารอบ
4.4 กิจกรรมวันตัดสินภาพถ่ายรอบชิงชนะเลิศ เสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และประกาศผ่านช่องทางอื่น ๆ อาทิ แฟนเพจ ‘ประกวดภาพถ่ายไนท์ซาฟารี’, และเว็บไซต์ ‘เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี’ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

5. รางวัลการประกวดภาพถ่าย “สีสันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี”
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินรางวัลละ 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร (โดยโหวตผ่านแฟนเพจ ‘ประกวดภาพถ่ายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี’)

วิธีสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย : 
การสมัคร: สแกน QR Code ที่แสดงในแฟนเพจ หรือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือเข้าไปที่ลิงค์ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdrIyZ7kPgwiEsozR…/viewform

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
งานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ที่อยู่: 456 หมู่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์: 053 920000
หรือ อินบ็อกแฟนเพจ ‘ประกวดภาพถ่ายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี’
หรือผู้ประสานงานหลัก (ศรีมาลาฌ์) โทร.09-4523-6697, (วินิทร) โทร.06-2256-7511

(หมายเหตุ** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเพจ “ประกวดภาพถ่ายไนท์ซาฟารี”)