Photo contest

รฟม. จัดประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เส้นทางสร้างสุขกับ รฟม.”

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว –สำโรง ชวนสร้างสรรค์ไอเดียสร้างสุขผ่านคลิปวิดีโอ โดยนำเสนอวิธีการสร้างความสุขให้แก่ตนเองหรือคนรอบข้าง ที่ถึงแม้จะอยู่ในบริเวณเส้นทางการก่อสร้างรถไฟฟ้าหรือใกล้เคียง ที่มีการจราจรหนาแน่น อากาศร้อน และฝุ่นควัน แต่เรายังคงมีรอยยิ้มแห่งความสุขได้จากสิ่งรอบตัว

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา ตั้งแต่ 1 – 3 คน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ จำกัด 1 ทีม ต่อ 1 ผลงานเท่านั้น

 • พนักงานและครอบครัวในสังกัด รฟม. และบริษัท หน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ไม่สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้

ข้อกำหนดของผลงาน

 1. สร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “เส้นทางสร้างสุข กับ รฟม.” ตอน สุขง่าย ๆ ได้ทุกที่ โดยเปิดกว้างทางความคิดทั้งในเนื้อหา และวิธีการนำเสนอในเชิงสร้างสรรค์
 2. ไม่จำกัดอุปกรณ์และเทคนิคการถ่ายทำ
 3. ความยาวของคลิปวิดีโอ 2 – 3 นาที
 4. รายละเอียดไฟล์ ไม่น้อยกว่า 720 P (1280 x 720 PX) หรือ Full HD 1080 P (1920 x 1080 PX) ไฟล์นามสกุล MP4 หรือ MOV
 5. ต้องมีภาพที่สื่อให้เห็นว่าอยู่ในเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง เช่น สถานที่ ป้ายชื่อซอย หมู่บ้าน ร้านค้า ฯลฯ
 6. แฝงชื่อ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ สัญลักษณ์ รฟม. และชื่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ด้วยวิธีการใดก็ได้ เช่น ภาพ เสียง บทสนทนา

วิธีการส่งผลงาน สมัครและส่งผลงานผ่านทาง Google Form

       อัพโหลดผลงานผ่าน Google Drive หรือระบบผู้ให้บริการรับฝากไฟล์อื่น ๆ แล้วแนบลิงก์ผลงานในแบบฟอร์มการสมัครประกวด

ระยะเวลาการส่งผลงาน

       วันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ประเภทรางวัล

 1. ผลงานสร้างสรรค์
 2.  ผลงานยอดนิยม

เกณฑ์การตัดสิน “ผลงานสร้างสรรค์”

     การให้คะแนน : คะแนนรวม 100 คะแนน แบ่งเป็น

 • เนื้อหามีความชัดเจนสอดคล้องกับหัวข้อและกรอบแนวคิด 40 คะแนน
 • รูปแบบและเทคนิคการนำเสนอ 30 คะแนน
 • ผลงานมีความน่าสนใจ โดดเด่น มีความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน “ผลงานยอดนิยม”

       รางวัล “ผลงานยอดนิยม” ตัดสินจาก Like & Share

       Like เท่ากับ 1 คะแนน, Share เท่ากับ 5 คะแนน

เงินรางวัล

   ผลงานสร้างสรรค์

       ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท

       รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท

       รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

       ชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ 5,000 บาท

   ผลงานยอดนิยม

       1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

กติกาและเงื่อนไข

 1. ผลงานต้องไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวดหรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
 2. ผลงานจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือ ถูกเกลียดชัง
 3. ผลงานจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบ. คอมพิวเตอร์
 5. ผลงานทั้งหมด จะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของรฟม. ทั้งสิ้น
 6. กรณีที่ต้องมีการเลือกใช้เพลงประกอบผลงาน ผู้ส่งผลงานจะต้องขออนุญาตต่อเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
 7. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมการประกวดฯ และผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการฯ สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลได้
 8. กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 9. ผู้สมัครต้องศึกษากติกาโดยละเอียดโดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใด ๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ โทร.  0 2059 1660 ต่อ 122