News Photo contest

โครงการประกวด คลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “น้ำบาดาล ยั่งยืน”

โครงการประกวด คลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “น้ำบาดาล ยั่งยืน” จัดขึ้นโดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

เกณฑ์การประกวดคลิปวิดีโอ “น้ำบาดาล ยั่งยืน” 
————————-
 1. เนื้อหาคลิปวิดีโอมีความยาวไม่เกิน 2 นาที  รวมไตเติ้ล (ถ้ามี) เป็นไฟล์วิดีโอ mp4 ไม่เกิน 50mb.
 2. ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “น้ำบาดาล ยั่งยืน”จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมน้ำบาดาลยั่งยืน โดย
 3. สามารถนำเสนอแง่มุมที่น่าสนใจตามมุมมองของตนเอง อาทิ การใช้น้ำบาดาลในพื้นที่การอนุรักษ์ ฟื้นฟู นวัตกรรม องค์ความรู้เกี่ยวกับ
 4. น้ำบาดาล หรือการพัฒนาพื้นที่น้ำบาดาลเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น
 5. ผู้ส่งผลงานจะต้องคิดชื่อคลิปและแนวคิดในการผลิตคลิปใส่ไว้ตอนต้นเรื่อง
 6. ผลงานคลิป ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม หรือส่อเสียดการเมือง รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 7. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจนทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและ ถูกเรียกรางวัลคืน
 8. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและผู้สร้างสรรค์งาน
 9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดส่งผลงาน
 • ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 6 คลิปสุดท้าย วันที่ 15 กรกฏาคม 2565 โดยผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้เป็นเจ้าของเรื่องและคลิปประกวดที่ทีมงานเป็นผู้ผลิตให้เพื่อเผยแพร่ และเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย
รางวัลการประกวด
 • รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 5,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 2 เป็นเงิน 3,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 3 เป็นเงิน 2,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

* หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาหรืออื่นๆ จะประกาศให้ทราบล่วงหน้า

ส่งผลงานได้ที่

รายละเอียด, ใบสมัคร