Photo Techniques Photography

5 ไอเดียการจัดองค์ประกอบภาพพอร์ตเทรต

แม้การจัดองค์ประกอบภาพ จะมึกฏเกณฑ์ ที่เขียนไว้เป็นแนวทางสำหรับเรียนรู้และปฏิบัติก็ตาม แต่ในการนำมาใช้จริงก็ไม่ใช่สิ่งที่ถือเป็นกฎเกณฑ์ตายตัว สามารถนำมาดัดแปลง ประยุกต์ ฉีกกฎ บ้างก็สามารถทำได้

5 ไอเดียการจัดองค์ประกอบภาพในบทความนี้ จะเป็นการนำทฤษฎีมาประยุกต์ ผสมผสาน เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่สวยงาม แต่ยังคงอิงหลักการจัดองค์ประกอบไว้ ด้วยวิธีง่ายๆ ตามไปดูกันครับ

1. Centeredness จุดศูนย์กลาง ในที่นี้ไม่ใช่แค่หมายถึงการจัดวางซับเจคไว้กลางภาพ แต่ยังหมายถึงองค์ประกอบที่ครอบคลุมถึงความสมดุลย์ของภาพถ่ายด้วย

2. Negative Space เพิ่มพื้นที่ว่าง  การเพิ่มหรือเว้นพื้นที่ว่างในภาพให้มีพื้นที่มากกว่าซับเจคหลัก และซับเจคหลักมีขนาดเล็กกว่าองค์ประกอบอื่นๆในภาพถ่าย ช่วยเพิ่มเรื่องราวและความน่าสนใจให้ภาพถ่ายได้ และเป็นวิธีที่ถูกนำมาใช้มากขึ้นกับการถ่ายภาพหลายประเภท

3. Rule of Thirds กฏสามส่วน หรือ จุดตัดเก้าช่อง ในที่นี้ไม่ได้วางจุดเด่นไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งตามทฤษฎี แต่คำนึงถึงความสมดุลย์ของซับเจ็คในภาพร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆโดยอิงการใช้หลักการจัดองค์ประกอบตามหลักกฏสามส่วน

4. Background and Foreground ฉากหน้าและฉากหลัง การเพิ่มทั้งฉากหน้าและฉากหลังลงในภาพเดียว ช่วยเสริมความโดดเด่นให้กับซับเจ็คหลักได้

5. Natural Framing การใช้กรอบภาพธรรมชาติ ในการช่วยบีบสายตาไปสู่วัตถุเด่นของภาพ ที่ไม่ขัดสายตาของผู้ชม