Photo contest

ประกวดภาพถ่ายด้วย สมาร์ทโฟนวีโกรุ่นใดก็ได้ หัวข้อ “Life Never Sleeps อย่าหยุด ที่จะใช้ชีวิต”

วีโก สมาร์ทโฟน ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายด้วย สมาร์ทโฟนวีโกรุ่นใดก็ได้ หัวข้อ “Life Never Sleeps อย่าหยุด ที่จะใช้ชีวิต” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท และของรางวัลอื่นๆ

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนชาวไทยทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
• ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
• ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยใช้กล้องจากสมาร์ทโฟนวีโกรุ่นใดก็ได้ เท่านั้น
• ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องนำเสนอความสวยงามและเรื่องราวภายใต้หัวข้อ “Life Never Sleeps อย่าหยุด ที่จะใช้ชีวิต” ที่สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในหลายแง่มุม
• ไฟล์ภาพที่ส่ง จะต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
• ผู้ส่งภาพเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกินคนละ 10 ภาพ
•ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องสมัครเข้าระบบเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องตามหลักฐานจริง
• ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลงภาพถ่ายของบุคคลอื่น หรือนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด

• ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกต้องเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ หากมีบุคคลที่สาม กล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่าย เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่คณะผู้จัดการประกวด และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
• ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องระบุข้อมูลภาพถ่ายตามที่ระบบกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ตัดต่อภาพถ่ายผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตัดสินเป็นที่สิ้นสุด
• ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรใด ทั้งนี้หากภาพถ่ายดังกล่าวมีผู้ร้องเรียน และพิสูจน์ได้ว่าได้ทำผิดตามกติกาผู้ส่งประกวดภาพนั้นจะถูกเพิกถอนสิทธิ ในการประกวด โดยให้ถือดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินเป็นที่สิ้นสุด
• ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศ รวมถึงภาพที่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่เพื่อการพาณิชย์ กรณีมีข้อพิพาทการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบ ต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่คณะผู้จัดการประกวด และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
• ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่ง และภาพหลังการแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้ โดยคณะกรรมการตัดสินสามารถเรียกขอไฟล์ภาพดังกล่าวได้หากเกิดกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและในกรณีที่ภาพได้รับรางวัล
• คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะทำงานโครงการประกวดฯ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
• ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ทางคณะผู้จัดการประกวด จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด
• คณะผู้จัดการประกวด มีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ไปเผยแพร่โดยไม่ต้องระบุชื่อเจ้าของภาพ และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น ๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
• หลังจากมีการประกาศผลภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้าย ทางคณะกรรมการจัดการประกวดจะเปิดให้มีการทักท้วงภาพภายใน 5 วัน หากมีผู้ทักท้วงและมีการตรวจสอบว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดผิดกติกาในข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวดทันที
• ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
• ผู้ที่ส่งภาพที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล ต้องยืนยันภาพ ด้วยการโชว์ภาพที่ปรากฏในสมาร์ทโฟนวีโกที่ทำการถ่ายภาพไว้แล้ว ต่อคณะกรรมการ เพื่อรับรางวัล

กำหนดระยะเวลาและหลักเกณฑ์การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยใช้กล้องจาก สมาร์ทโฟนวีโกรุ่นใดก็ได้ เท่านั้น
เปิดรับภาพถ่ายเข้าประกวด ผ่าน www.rpst.or.th/wiko-smartphone-mobile-photo-contest ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562 (ปิดรับผลงาน เวลา 18.00 น.)
ผู้ร่วมประกวดภาพถ่าย 1 ท่าน สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 10 ภาพ ไม่จำกัดอายุภาพ
ประกาศผลการตัดสินทาง เว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพฯ www.rpst.or.th วันที่ 17 กันยายน 2562 (โดยเปิดให้ทักท้วงภาพ 5 วัน ก่อนการประกาศผล ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2562 – 16 กันยายน 2562)

รางวัลการประกวด (23 รางวัล)
รางวัลชนะเลิศ – เงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 – เงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 – เงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล – เงินรางวัล 2,500 บาท

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/RPSThailand