News

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Democracy Through Your Lens”

ฝ่ายลานนํ้าชาประชาชน และนิทรรศการการเมือง งานรพีวิชาการ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Democracy Through Your Lens” เนื่องในมหกรรมรพีวิชาการ ประจําปี 2566 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กติกาและเงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันปิดรับภาพ 8 ตุลาคม 2566
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่ละท่าน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ภาพ แต่มีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ทั้งนี้ หากพบว่ามีการร้องเรียนภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมิใช่ผลงานของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ทางคณะกรรมการจัดงานฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ การประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ํา รูปภาพ ตัวอักษร สัญลักษณ์กราฟิก หรืออักขระอื่นใดบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีอื่นใด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ และต้องมิใช่ภาพที่ถูกจําหน่ายผ่านช่องทาง Stock photo ทุกแห่ง
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด สามารถใช้กล้องดิจิทัลทุกรูปแบบ อาทิ DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Smartphone ฯลฯ ภาพจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม ทั้งนี้ กรณีภาพจากอากาศยานไร้คนขับ จะต้องไมเละเมิดตเอกฎหมายและข้อบังคับสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ส่วนกรณีภาพจากกล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนําฟิล์มภาพไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลความละเอียดสูงก่อนส่งเข้าประกวด
 • กรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดปรากฏใบหน้าบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวตนบุคคลในภาพได้อย่างชัดเจนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องแนบเอกสารยินยอมให้ใช้ของบุคคลหรือผู้ปกครองของบุคคลในภาพ ตามหลักปฏิบัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มิเช่นนั้น คณะกรรมการจัดงานฯ จะถือว่าภาพดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามกติกา และมีอํานาจตัดสิทธิผลงานดังกล่าว
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ รวมทั้งสามารถปรับแต่งแสง สี และน้ําหนักภาพได้ตามความเหมาะสม แต่ห้ามมิให้ตัดต่อ เติม หรือกระทําการใด ๆ อันเป็นการบิดเบือนภาพจากความเป็นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการผู้ตัดสิน ซึ่งอาจสามารถเรียกให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดส่งไฟล์ภาพต้นฉบับเพื่อตรวจสอบ ในกรณีเกิดข้อสงสัย
 • ไฟล์ภาพถ่ายทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด คณะกรรมการจัดงานฯ จะไม่ส่งคืนแก่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด รวมทั้งไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดงานฯ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพดังกล่าวยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์
 • คณะกรรมการจัดงานฯ มีสิทธินําภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลเพื่อใช้ในการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และการจัดแสดงนิทรรศการการเมือง ภายในมหกรรมรพีวิชาการ ประจําปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรH โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มีสิทธิอุทธรณ์ใด ๆ ทุกกรณี ทั้งนี้ หากคณะกรรมการผู้ตัดสินตรวจพบว่าคุณสมบัติของผลงานไม่เป็นไปตามกติกาและเงื่อนไขการประกวด คณะกรรมการจัดงานฯ มีอํานาจตัดสิทธิผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และสามารถเรียกคืนรางวัลการประกวดได้

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

 • สามารถส่งผลงานผ่านทางอีเมลได้ที่ [email protected] พร้อมแนบไฟล์ภาพถ่ายและรายละเอียดผลงานดังนี้
 • ไฟล์ภาพ
 • ชื่อภาพและคําบรรยายภาพ (ไม่จํากัดความยาว) ประกอบทุกภาพ (กรณีส่งผลงานมากกว่า 1 ภาพ) โดยตั้งหัวข้ออีเมลว่า “ประกวดภาพถ่าย 2566”
 • ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์สําหรับติดต่อ ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 • เอกสารยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล (ถ้ามี)

เกณฑ์การตัดสิน

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคมชัด และเทคนิคในการถ่ายภาพ
 • มีความสวยงาม และมีการจัดวางองค์ประกอบภาพตามหลักทัศนศิลป์

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • หมายเลขโทรศัพท์ 09 6423 7087 (คุณปรเมษฐ์: 09.00 – 17.00 น.)
 • อีเมล [email protected] โดยตั้งหัวข้ออีเมลว่า “สอบถามการประกวดภาพถ่าย”
 • Facebook : วันรพี

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video