News Photo contest

ประกวดภาพวาด / ภาพถ่าย / คลิปวีดิโอ หัวข้อ “คณะสังคมศาสตร์ในมุมมองของฉัน” 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด / ภาพถ่าย / คลิปวีดิโอ

หัวข้อ “คณะสังคมศาสตร์ในมุมมองของฉัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 90,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทการประกวด

 • ประเภทบุคคลทั่วไป (รวมถึงนักเรียน นักศึกษาจากคณะอื่น/สถาบันอื่น)
 • ประเภทศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ มช.
 • ประเภทนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มช.

หมวดการประกวด

 • ประกวดภาพวาด
 • ประกวดภาพถ่าย
 • ประกวดคลิปวีดิโอ

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ผู้ที่ส่งภาพวาด / ภาพถ่าย / คลิปวีดิโอ เข้าประกวดต้องเป็นผู้วาดภาพ / ถ่ายภาพ / จัดทําคลิปวีดิโอ ด้วยตนเอง
 • ห้ามส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด การทําซ้ํา ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นผลงานของ ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ มีโทษทั้งจําทั้งปรับตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับอื่นๆ ที่ปรับปรุงที่เกี่ยวข้อง หากพบว่า มีการละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงาน ของบุคคลอื่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการตกแต่งและการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 • เป็นภาพวาด / ภาพถ่าย / คลิปวีดิโอ ที่จัดทําด้วยตนเอง โดยไม่ใช้ AI ในการจัดทําหรือช่วยออกแบบ
 • ภาพวาด / ภาพถ่าย / คลิปวีดิโอ สามารถปรับแต่งด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
 • การพิจารณาจากที่กล่าวมาข้างต้นให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน และให้ถือเป็นที่สุด
 • ภาพวาด / ภาพถ่าย / คลิปวีดิโอ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลายน้ํา กราฟิกหรือสัญลักษณ์อยู่บนภาพ
 • ภาพวาด / ภาพถ่าย / คลิปวีดิโอ สามารถส่งไฟล์ตามเกณฑ์การประกวดผ่านช่องทางออนไลน์ที่กําหนดไว้ ยกเว้นภาพวาดและภาพถ่ายที่สามารถส่ง “ต้นฉบับ” ด้วยตนเองที่คณะหรือส่งทาง ไปรษณีย์มายังคณะ
 • ภาพวาด / ภาพถ่าย / คลิปวีดิโอ ต้องไม่เคยรับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
 • ภาพวาด / ภาพถ่าย / คลิปวีดิโอ และไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของผลงาน และคณะสังคมศาสตร์มีสิทธิ์เพียงการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของผลงาน
 • ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน สามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัล โดยผู้ที่ได้รับหลายรางวัลจะถูกเสนอใช้รับรางวัลที่สูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 • การส่งภาพวาด / ภาพถ่าย / คลิปวีดิโอ ให้ถือว่าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรับทราบ เข้าใจและตกลงปฏิบัติตามกติกาดังกล่าวข้างต้น
 • การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการสมัครและการส่งภาพเข้าประกวด

เอกสารประกอบใบสมัคร

 • ผู้สมัครเข้าร่วมประกวด ต้องกรอกรายละเอียดในระบบออนไลน์ ผ่าน Google Forms
 • กรณีนักศึกษาเก่าหรือนักศึกษาปัจจุบัน โปรดระบุรหัสนักศึกษา รุ่น หรือปีที่เข้าศึกษา
 • เขียนคําบรรยายแนวคิดของภาพถ่าย / ภาพวาด / คลิปวิดีโอที่ส่งประกวด ไม่เกิน ๕ บรรทัด

ประเภทภาพวาด

 • เป็นภาพวาดที่ออกแบบและวาดบนผืนผ้าใบหรือแอปพลิเคชั่นด้วยตนเอง โดยไม่ใช้ AI ในการวาดภาพหรือช่วยออกแบบ
 • สามารถวาดลงกระดาษ/ผ้าใบ หรือใช้แอปพลิเคชันในการวาด ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ขนาดของภาพวาด 12 x 16 นิ้ว (ภาพแนวนอนหรือแนวตั้ง)
 • ส่งไฟล์ภาพในรูปแบบ png หรือ .tiff ใน Google Forms และนําส่งภาพต้นฉบับด้วย ตนเองที่คณะ หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ประเภทภาพถ่าย

 • ขนาดของรูปภาพ 18 x 24 นิ้ว (ภาพแนวนอนหรือแนวตั้ง) โดยไฟล์ภาพมีความ ละเอียดไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล และไฟล์ต้องอยู่ในรูปแบบ png หรือ tiff
 • นําส่ง ภาพต้นฉบับด้วยตนเองที่คณะ หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนา คุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ประเภทคลิปวีดิโอ

 • เป็นคลิปที่ไม่ใช้ AI ในการช่วยจัดทําหรือออกแบบ
 • ความยาวไม่เกิน 2 นาที
 • มีความละเอียดระดับ Full HD (1080p) ขึ้นไป
 • สามารถกรอกรายละเอียดและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในระบบออนไลน์ ผ่าน Google Forms หรือ E-mail: soc [email protected]
 • เปิดรับผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

กําหนดการ

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567
 • คณะกรรมการให้คะแนนและตัดสินตามเกณฑ์ ทั้งนี้ อาจมีเงื่อนไขอื่นประกอบการพิจารณาโดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ประกาศผล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ทาง website คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (www.soc.cmu.ac.th)
 • มอบรางวัลวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทั้งนี้ จะแจ้งผู้รับรางวัลให้ทราบล่วงหน้า)

รางวัลการประกวด (ในแต่ละหมวดการประกวด)

รางวัลประเภทบุคคลทั่วไป (รวมถึงนักเรียน นักศึกษาจากคณะอื่น/สถาบันอื่น)

 • รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลประเภทศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ มช.

 • รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลประเภทนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มช.

 • รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-943522

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video