News Photo contest

กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก”

จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี เชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “เพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก”

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564

 

ประเภทของภาพถ่าย
  • ประเภทที่ 1 การประกวดภาพถ่ายอาหาร อาทิ อาหารที่พร้อมรับประทาน หรือใส่ภาชนะ หรือจัดรูปแบบสวยงาม หรือสื่อถึงอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี
  • ประเภทที่ 2 การประกวดภาพถ่ายกระบวนการผลิตอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี อาทิ กระบวนการหาวัตถุดิบ การปรุงอาหาร การใช้เครื่องมือประกอบอาหาร วัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ

รางวัลการประกวด
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
  • การประกวดภาพถ่ายอาหาร (น่ากิน) จำนวน 9 รางวัล เป็นเงิน 25,000 บาท ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
รางวัลยอดนิยม Popular Vote เงินรางวัล 1,000 บาท (จำนวน 5 รางวัล)
  • การประกวดภาพถ่ายกระบวนการผลิตอาหาร (น่าทำ) จำนวน 9 รางวัล เป็นเงิน 25,000 บาท ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
รางวัลยอดนิยม Popular Vote เงินรางวัล 1,000 บาท (จำนวน 5 รางวัล)

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่

ส่งภาพผลงาน 1 ภาพ พร้อมใบสมัคร (กรอกรายละเอียด) และสำเนาบัตรประชาชนส่งมาที่ Email : [email protected]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 097-120 2856