Photo contest

สมาคมธรุกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว หัวข้อ “เช็คอิน กิน เที่ยว”

สมาคมธรุกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว หัวข้อ “เช็คอิน กิน เที่ยว”

ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัลจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

 

วัตถุประสงค์

เพื่อนำเสนอเรื่องราวความประทับใจในจังหวัดนครราชสีมา ความงดงามของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ ภูมิปัญญา และแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ๆ เพื่อสะท้อนความรู้สึก ที่มีต่อจังหวัดนครราชสีมาผ่านผลงานภาพถ่ายแนวสร้างสรรค์

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

นักเรียน นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

หลักเกณฑ์และกติกา

 • ต้องเป็นภาพถ่ายในเชิงสร้างสรรค์ และเป็นภาพที่ถูกถ่ายในเขตจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวด สามารถถ่ายโดยใช้กล้องดิจิตอล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านพิกเซล หรือใช้พิกเซลความละเอียดสูงสุดของกล้องถ่ายภาพ ต้องเป็นไฟล์แบบมาตรฐาน JPEG และ/หรือ RAW ความละเอียดสูง
 • ไม่จำกัดเทคนิคในการถ่ายภาพแต่ต้องเป็นไฟล์ที่ถ่ายในช็อตเดียว ห้ามซ้อนภาพ หรือปรับแต่ง สีสดเกินจริง

ลักษณะภาพที่ส่งเข้าประกวด

 • เป็นภาพที่ผู้ส่งเข้าประกวดเป็นผู้ถ่ายภาพเองตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 จนถึงช่วงระยะเวลาการประกวด และเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์และสิทธิในภาพดังกล่าวโดยห้ามมิให้ส่งภาพของบุคคลอื่นหรือส่งภาพในนามของบุคคลอื่น
 • ภาพต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมายหากมีการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้ง สิทธิใดๆ ในภาพที่ส่งเข้าประกวด หรือผู้จัดงานฯ ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น ผู้ส่งเข้าประกวดภาพต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียว รวมถึงการเข้าเป็นคู่ความร่วม และแก้ต่างในคดีดังกล่าวร่วมกับผู้จัดงานฯ โดยผู้จัดงานฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในภาพใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศ และเป็นภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อจำหน่าย หรือโฆษณาและต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากมีการตรวจพบว่าภาพดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการจะทำการตัดสิทธิ์ภาพที่ส่งเข้าประกวดโดยทันที ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบล่วงหน้า
 • ห้ามใส่ชื่อ หรือตัวอักษร ลายน้ำ หรือกราฟฟิคใดๆ ลงบนภาพ
 • กรณีนำภาพบุคคล ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 10 ภาพโดยแต่ละภาพต้องมีมุมมองและเนื้อหาแตกต่างกัน
 • ผู้ส่งประกวดมีสิทธิ์รับรางวัลใหญ่เพียงแค่ 1 รางวัล
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 • ภาพถ่ายและไฟล์ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพโดยสมบูรณ์
 • ผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของภาพนั้นๆ
 • คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกวด ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าร่วมประกวด
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

กำหนดระยะเวลา

ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 25 มกราคม 2563
ส่งไฟล์ภาพทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 25 มกราคม 2563 มาที่ kasira.biz/itf2020 โดยระบบเปิดรับผลงานทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 25 มกราคม 2563 (ปิดระบบ เวลา 18.00 น.) และเมื่อทีมงานได้รับไฟล์ภาพจะมีอีเมล์ตอบกลับภายใน 1 – 2 วันทำการ โดยกรอกชื่อ – นามสกุลจริง ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรติดต่อ และอีเมล์
การตั้งชื่อไฟล์ภาพ ให้ตั้งตามชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร ตามด้วยหมายเลขลำดับภาพจนครบจำนวนภาพที่ส่ง ตัวอย่างเช่น นคร_ราชสีมา_01.jpg, นคร_ราชสีมา_02.jpg เป็นต้น
ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย วันที่ 30 มกราคม 2562 ภายในงาน “1st International Tourism Festival 2020” ณ ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 Korat พร้อมทั้งมอบรางวัลและแสดงภาพที่ชนะการประกวดภายในงาน

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมที่พัก the Imperial hotel and convention center 2 ห้อง และโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมที่พัก the Imperial hotel และโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมที่พัก the imperial hotel และโล่รางวัล

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/itffest