News Photo contest

ประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ “รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 8 ประจําปี 2565 : 8th Olive Branch Awards 2022”

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ “รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 8 ประจําปี 2565 : 8th Olive Branch Awards 2022” ชิงเงินนรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

 • ประเภทสุนทรพจน์
 • ประเภทบทกวี
 • ประเภทหนังสั้น
 • ประเภทภาพถ่าย

 • ประเภทสุนทรพจน์
 1. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือผู้ที่มีอายุเทียบเท่า
 2. ส่งประเภทบุคคล คนละ 1 ผลงานเท่านั้น
 3. เนื้อหาของผลงานเป็นเรื่องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์มุมมอง ความคิด ซึ่งเลือกหยิบยกประเด็นใดประเด็นหนึ่งมากล่าวถึงอย่างเด่นชัด เช่น “ความขัดแย้ง / ความรุนแรง / สันติวิธี/ ความยุติธรรม / สิทธิมนุษยชน / การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์/ สังคมพหุวัฒนธรรม / การอยู่ร่วมกันในสังคม / การกระทําต่อกันของมนุษย์ทั้งในเชิงโครงสร้างและปัจเจก” หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนําเสนอในเชิงการสะท้อนมนุษย์ สะท้อนสังคม เพื่อตีแผ่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น สามารถสร้างสรรค์วิธีการบอกเล่าใหม่ๆ ได้ โดยไม่จําเป็นต้องติดกรอบสุนทรพจน์ในรูปแบบเดิมๆ
 4. ตั้งชื่อเรื่องให้ชัดเจน โดยตั้งได้ตามอิสระของผู้เขียน
 5. ต้นฉบับเป็นตัวพิมพ์ขนาด 16 พ้อยต์ หากเป็นลายมือต้องเขียนตัวบรรจง ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ซึ่งเป็นความยาวที่ใช้เวลาในการกล่าวสุนทรพจน์ประมาณ 15 นาที
 6. ผลงานต้องเป็นการสร้างสรรค์ของผู้เขียน ใช้ภาษาไทยในการเขียนเป็นหลัก ต้องไม่ใช่งานแปล แปลงเลียนแบบ ลอก ทําซ้ําผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่เพียงผู้เดียว
 7. ต้องระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง และชั้นปีที่กําลังศึกษา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ที่มีไว้ในเอกสารผลงานให้ชัดเจน สําหรับกรณีที่ผู้ส่งผลงานมีครู/อาจารย์ที่ปรึกษา ให้ระบุชื่อ-สกุลไว้ด้วย หากผลงานเข้ารอบหรือได้รับรางวัล จะออกเกียรติบัตรให้เจ้าของผลงานและครู/อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีชื่อระบุไว้ในต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวดเท่านั้น (ไม่สามารถขอเพิ่มชื่อภายหลังได้)
 8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน และต้องเป็นผลงานที่ลิขสิทธิ์เป็นของผู้ส่งผลงานโดยสมบูรณ์เพียงผู้เดียวเท่านั้น
 9. สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถนําผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน รวมทั้งคลิปวิดีโอการกล่าวสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศมาใช้ในการเรียน การสอน การวิจัย บริการวิชาการและเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปผ่านช่องทางต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงานอีก
 10. การตัดสินใช้ฉันทามติของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจาก
 11. เนื้อหา: มีความสอดคล้องและสื่อสะท้อนถึงประเด็นที่กําหนดและเกี่ยวข้องอย่างเด่นชัด โดยผู้เขียนสามารถตีความ ยกตัวอย่าง สร้างเรื่องราว บอกเล่าและนําเสนอในเชิงลึกได้
 12. การสร้างสรรค์: เนื้อหา เรื่องราวมีความแตกต่าง ทั้งมุมมอง ความคิด รวมถึงรูปแบบ เทคนิค และวิธีการนําเสนอที่มีลักษณะเฉพาะตัว ไม่ยึดติดกับสุนทรพจน์รูปแบบเดิมๆ
 13. ภาษา: ถูกต้อง กระชับ สวยงาม สื่อความได้อย่างเข้าใจ มีนัยยะและพลังทางวรรณกรรม
 14. การกล่าวสุนทรพจน์: หากผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศ เจ้าของผลงานสามารถกล่าวสุนทรพจน์ได้ชัดตามอักขระวิธีด้วยน้ําเสียง ท่วงทํานอง สีหน้า ท่าทางที่เหมาะสมกับเพศและวัยของตน สามารถสื่ออารมณ์ ความรู้สึก และความเป็นตัวของตัวเองออกมาได้อย่างกลมกลืนกับเนื้อหา โดยไม่จําเป็นต้องยึดติดกับการกล่าวสุนทรพจน์ในรูปแบบเดิมๆ และใช้เวลาได้ตามที่กําหนดประมาณ 15 นาที
 15. ประกาศรายชื่อผลงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ทางเพจโครงการประกวดสื่อสันติภาพรางวัลช่อมะกอก และเว็บไซต์สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 16. สุนทรพจน์ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 4 ผลงาน ผู้เขียนจะต้องกล่าวสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศในรูปแบบออนไลน์ ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจําปี 2565 ของสถาบันสันติศึกษา วันที่ 17 สิงหาคม 2565 หากไม่สามารถกล่าวสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศในวันเวลาที่กําหนดได้ถือว่าสละสิทธิ์จากการประกวด และคณะกรรมการจะให้สิทธิ์แก่ผลงานลําดับสํารองเข้ามาแทน

 • ประเภทบทกวี
 1. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา หรือผู้ที่มีอายุเทียบเท่า
 2. ส่งประเภทบุคคล ไม่จํากัดจํานวนผลงาน
 3. เนื้อหาของผลงานเป็นเรื่องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ มุมมอง ความคิด ซึ่งเลือกหยิบยกประเด็นใดประเด็นหนึ่งมากล่าวถึงอย่างเด่นชัด เช่น “ความขัดแย้ง / ความรุนแรง / สันติวิธี/ ความยุติธรรม / สิทธิมนุษยชน / การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์/ สังคมพหุวัฒนธรรม / การอยู่ร่วมกันในสังคม / การกระทําต่อกันของมนุษย์ทั้งในเชิงโครงสร้างและปัจเจก” หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนําเสนอในเชิงการสะท้อนมนุษย์ สะท้อนสังคม เพื่อตีแผ่ความจริงที่เกิดขึ้น
 4. ตั้งชื่อเรื่องให้ชัดเจน โดยตั้งได้ตามอิสระของผู้เขียน
 5. เขียนเป็นบทกวีฉันทลักษณ์หรือบทกวีไร้ฉันทลักษณ์ก็ได้ โดยต้นฉบับเป็นตัวพิมพ์ขนาด 16 พ้อยต์ หากเป็นลายมือเขียนต้องเขียนตัวบรรจง
 6. บทกวีฉันทลักษณ์ ความยาวไม่เกิน 10 บท
 7. บทกวีไร้ฉันทลักษณ์ (กลอนเปล่า) ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
 8. เป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เขียน ใช้ภาษาไทยในการเขียนเป็นหลัก ต้องไม่ใช่งานแปล แปลงเลียนแบบ ลอก ทําซ้ําผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่เพียงผู้เดียว
 9. ต้องระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง และชั้นปีที่กําลังศึกษา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ที่มีไว้ในเอกสารผลงานให้ชัดเจน สําหรับกรณีที่ผู้ส่งผลงานมีครู/อาจารย์ที่ปรึกษา ให้ระบุชื่อ-สกุลไว้ด้วย หากผลงานเข้ารอบหรือได้รับรางวัล จะออกเกียรติบัตรให้เจ้าของผลงานและครู/อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีชื่อระบุไว้ในต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวดเท่านั้น (ไม่สามารถขอเพิ่มชื่อภายหลังได้
 10. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน และต้องเป็นผลงานที่ลิขสิทธิ์เป็นของผู้ส่งผลงานโดยสมบูรณ์เพียงผู้เดียวเท่านั้น
 11. สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถนําผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน มาใช้ในการเรียน การสอน การวิจัย บริการวิชาการ และเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปทางสื่อต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงานอีก
 12. การตัดสินใช้ฉันทามติของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจาก
 13. เนื้อหา: มีความสอดคล้องและสื่อสะท้อนถึงประเด็นที่กําหนดและเกี่ยวข้อง โดยผู้เขียนสามารถตีความ ยกตัวอย่าง สร้างเรื่องราว บอกเล่าและนําเสนอในเชิงลึกได้
 14. การสร้างสรรค์: เนื้อหา เรื่องราว มีความแปลกแตกต่าง ทั้งมุมมอง ความคิด รวมถึงรูปแบบเทคนิคและวิธีการนําเสนอที่มีลักษณะเฉพาะตัว ไม่ยึดติดอยู่กับรูปแบบตามแนวขนบเดิมๆ
 15. ภาษา: ถูกต้อง กระชับ สวยงาม สื่อความได้อย่างเข้าใจ มีนัยยะและพลังทางวรรณกรรม
 16. ประกาศรายชื่อผลงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ทางเพจโครงการประกวดสื่อสันติภาพรางวัลช่อมะกอก และเว็บไซต์สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประกาศผลการตัดสินพร้อมมอบรางวัลในงาน ม.อ.วิชาการ ประจําปี 2565 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ประเภทหนังสั้น
 1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดกําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา หรือผู้ที่มีอายุเทียบเท่า
 2. ส่งประเภทบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ไม่จํากัดจํานวนผลงาน
 3. เนื้อหาของผลงานเป็นเรื่องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ มุมมอง ความคิด ซึ่งเลือกหยิบยกประเด็นใด ประเด็นหนึ่งมากล่าวถึงอย่างเด่นชัด เช่น “ความขัดแย้ง / ความรุนแรง / สันติวิธี/ ความยุติธรรม / สิทธิมนุษยชน / การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์/ สังคมพหุวัฒนธรรม / การอยู่ร่วมกันในสังคม / การกระทําต่อกันของมนุษย์ทั้งในเชิงโครงสร้างและปัจเจก” หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนําเสนอในเชิงการสะท้อนมนุษย์ สะท้อนสังคม เพื่อตีแผ่ความจริงที่เกิดขึ้น
 4. ใช้มือถือหรือกล้องชนิดใดถ่ายก็ได้ ไม่จํากัดรูปแบบและเทคนิคการนําเสนอ
 5. ผลงานเป็นงานริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ไม่ใช่แปลง เลียนแบบ ลอก ทําซ้ํา ผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่เพียงผู้เดียว
 6. ส่งผลงานเป็นไฟล์ MP4 Full HD ความยาวไม่เกิน 15 นาทีโดยตั้งชื่อหนังไว้อย่างชัดเจน
 7. ต้องระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง และชั้นปีที่กําลังศึกษา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ที่มีไว้ในเอกสารผลงานให้ชัดเจน สําหรับกรณีที่ผู้ส่งผลงานมีครู/อาจารย์ที่ปรึกษา ให้ระบุชื่อ-สกุลไว้ด้วย หากผลงานเข้ารอบหรือได้รับรางวัล จะออกเกียรติบัตรให้เจ้าของผลงานและครู/อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีชื่อระบุไว้ในต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวดเท่านั้น (ไม่สามารถขอเพิ่มชื่อภายหลังได้
 8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน และผลงานเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ส่งผลงานหรือกลุ่มของผู้ส่งผลงานโดยสมบูรณ์เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียวเท่านั้น
 9. สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถนําผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน มาใช้ในการเรียน การสอน การวิจัย บริการวิชาการ และเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปทางสื่อต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
 10. เกณฑ์การตัดสินหนังสั้น ใช้การตัดสินแบบฉันทามติจากคณะกรรมการ โดยพิจารณาจาก
 11. เนื้อหา: มีความสอดคล้องและสะท้อนถึงประเด็นที่กําหนด โดยผู้เขียนสามารถตีความและนําเสนอในเชิงลึกได้
 12. การสร้างสรรค์: เนื้อหาหรือเรื่องราวมีความแปลกใหม่ ทั้งมุมมอง ความคิด รวมถึงรูปแบบ เทคนิค หรือวิธีการในการนําเสนอที่มีลักษณะเฉพาะตัว
 13. ภาพและบทหนัง: สื่อความเรื่องราวได้อย่างมีนัยยะและพลังทางศิลปะ(ภาพยนตร์)
 14. ประกาศรายชื่อผลงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ทางเพจโครงการประกวดสื่อสันติภาพรางวัลช่อมะกอก และเว็บไซต์สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประกาศผลการตัดสินพร้อมมอบรางวัลในงาน ม.อ.วิชาการ ประจําปี 2565 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ประเภทภาพถ่าย
 1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 2. ส่งประเภทบุคคล คนละไม่เกิน 3 ภาพ
 3. เนื้อหาของผลงานเป็นเรื่องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ มุมมอง ความคิด ซึ่งเลือกหยิบยกประเด็นใดประเด็นหนึ่งมากล่าวถึงอย่างเด่นชัด เช่น “ความขัดแย้ง / ความรุนแรง / สันติวิธี / ความยุติธรรม / สิทธิมนุษยชน / การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ / สังคมพหุวัฒนธรรม / การอยู่ร่วมกันในสังคม / การกระทําต่อกันของมนุษย์ทั้งในเชิงโครงสร้างและปัจเจก” หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนําเสนอในเชิงการสะท้อนมนุษย์ สะท้อนสังคม เพื่อตีแผ่ความจริงที่เกิดขึ้น
 4. ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Drone, Action Camera และ Smartphone) โดยไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่มีความละเอียดสูง โดยกําหนดขนาดภาพไม่ต่ำกว่า 5 ล้าน Pixel และต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร เครดิตภาพ หรือกราฟิกใดๆ บนภาพ รวมทั้ง ห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ โดยมีขนาดความจุไฟล์ภาพละไม่ต่ำกว่า 2.5 MB
 5. ตั้งชื่อภาพถ่ายให้ชัดเจน โดยตั้งได้ตามอิสระของเจ้าของภาพ และกําหนดให้ชื่อภาพถ่ายเป็นชื่อไฟล์ภาพนั้นๆ พร้อมเขียนคําอธิบายแนวความคิดของภาพไม่เกิน 3 บรรทัดแนบมาด้วย
 6. ต้องระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง และชั้นปีที่กําลังศึกษา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ที่มีไว้ในเอกสารผลงานให้ชัดเจน สําหรับกรณีที่ผู้ส่งผลงานมีครู/อาจารย์ที่ปรึกษา ให้ระบุชื่อ-สกุลไว้ด้วย หากผลงานเข้ารอบหรือได้รับรางวัล จะออกเกียรติบัตรให้เจ้าของผลงานและครู/อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีชื่อระบุไว้ในต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวดเท่านั้น (ไม่สามารถขอเพิ่มชื่อภายหลังได้)
 7. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามทําซ้ํา ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่น หรือนําภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งในนามของตน ทั้งนี้หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่เพียงผู้เดียว
 8. ภาพที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ตัดต่อ ปรับแต่งภาพถ่ายให้ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้ให้ถือดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินเป็นที่สิ้นสุด
 9. ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่เจ้าของภาพไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน และ/หรือ ต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรือโฆษณาผ่านสื่อใดๆ ที่เป็นไปในทางการค้า หรือเชิงพาณิชย์ และไม่เป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 10. สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถนําผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน มาใช้ในการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การจัดนิทรรศการ และเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปทางช่องทางต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงานอีก
 11. การตัดสินใช้ฉันทามติจากคณะกรรมการ โดยพิจารณาจาก
 12. ความสอดคล้องและสื่อสะท้อนถึงประเด็นที่กําหนด ทั้งความหมายของภาพและคําอธิบาย แนวความคิดของภาพ
 13. ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบ ตามหลักทัศนศิลป์
 14. เทคนิคการถ่ายภาพ
 15. ประกาศรายชื่อผลงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ทางเพจโครงการประกวดสื่อสันติภาพรางวัลช่อมะกอก และเว็บไซต์สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประกาศผลการตัดสินพร้อมมอบรางวัลในงาน ม.อ.วิชาการ ประจําปี 2565 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รางวัลการประกวด

 • ประเภทสุนทรพจน์
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 2 รางวัล
 • ประเภทบทกวี
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
 • ประเภทหนังสั้น
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
 • ประเภทภาพถ่าย
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล
หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด

การส่งผลงาน

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
ส่งทางไปรษณีย์ อีเมล์ หรือส่งด้วยตนเองที่
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถนนกาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ติดต่อสอบถาม

โทร. 074-289463, 081-0991005 ((คุณนิวดี สาหีม)