News Photo contest

ประกวดหนังสั้น “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ” ปีที่ 2

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณะหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ” ปีที่ 2 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
.
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้วิศวกรรุ่นใหม่ได้ให้ความส าคัญกับหลักจรรยาบรรณวิศวกร
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ มาบอกเล่าในรูปแบบของหนังสั้นที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน และเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นวิศวกรให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมและผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางด้านวิศวกรรม
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการนำเสuอมุมมองแนวคิดใหม่ ๆ ต่อหลักจรรยาบรรณวิชาชีwวิศวกรรม และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของวิศวกรไทยในอนาคต
4. เพื่อคัดเลือกผลงานหนังสั้นคุณภาพดีส าหรับใช้ในการจัดท าสื่อโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่สาธารณชนที่ไม่ได้เป็นวิศวกร แต่ต้องคลุกคลีกับงานวิศวกรรม ให้เกิดความเข้าใจต่อหลักจรรยาบรรณวิศวกร อันส่งผลต่อความเข้าใจ และการปฏิบัติตนต่อวิศวกรที่ถูกต้องและเหมาะสม
5. เพื่อยกระดับเกณฑ์ควบคุมของวิชาชีพวิศวกรรมในภาพรวมอย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริมพฤติกรรมของวิศวกรให้ถูกต้องของจรรยาบรรณ

.
คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในประเทศไทย ในสถาบันเดียวกัน ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดชั้นปี (1 คนสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น) แต่หัวหน้าทีมจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม เช่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นต้น
.
กำหนดระยะเวลา
1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน Google form ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2564
2. ส่งใบสมัครพร้อมผลงาน 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564
3. คณะกรรมการตัดสินรอบคัดเลือกให้เหลือ 5 เรื่อง 1 – 20 ตุลาตม 2564
4. ประกาศผลรางวัลภายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2564 ในวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2564
  *หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ covid-19
.
ติดต่อสอบถาม
คุณพัทชา มากสมบูรณ์ โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 533
อีเมล์ [email protected]