Photo Techniques

5 ไอเดียการจัดองค์ประกอบภาพพอร์ตเทรต

แม้การจัดองค์ประกอบภาพ จะมึกฏเกณฑ์ที่เขียนไว้เป็นแนวทางสำหรับเรียนรู้และปฏิบัติก็ตาม แต่ในการนำมาใช้จริงก็ไม่ใช่สิ่งที่ถือเป็นกฎเกณฑ์ตายตัว สามารถนำมาดัดแปลง ประยุกต์ ฉีกกฎ บ้างก็สามารถทำได้

5 ไอเดียการจัดองค์ประกอบภาพในบทความนี้ จะเป็นการนำทฤษฎีมาประยุกต์ ผสมผสาน เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่สวยงาม แต่ยังคงอิงหลักการจัดองค์ประกอบไว้ ด้วยวิธีง่ายๆ ตามไปดูกันครับ

1. Centeredness

จัดองค์ประกอบแบบ จุดศูนย์กลาง ในที่นี้ไม่ใช่แค่หมายถึงการจัดวางซับเจคไว้กลางภาพ แต่ยังหมายถึงความสมดุลย์ของภาพด้วย

 

2. Negative Space

เว้นพื้นที่ว่าง การเว้นพื้นที่ว่างในภาพให้มากและให้ซับเจคมีขนาดเล็กกว่าองค์ประกอบอื่นๆ ปัจจุบันเป็นวิธีที่ถูกนำมาใช้มากขึ้นกับการถ่ายภาพหลายประเภท

 

3. Rule of Thirds

การใช้กฏสามส่วน หรือ จุดตัดเก้าช่อง ในที่นี้ไม่ได้วางจุดเด่นไว้ที่จุดใดจุดหนึ่ง แต่จะคำนึงถึงความสมดุลย์ของซับเจ็คในภาพเป็นสำคัญ

 

4. Background and Foreground

ใช้ประโยชน์จากฉากหน้าและฉากหลัง การเพิ่มฉากหน้า และฉากหลังลงในภาพพร้อมกัน เพื่อเสริมความโดดเด่นให้กับซับเจ็คหลัก

 

5. Natural Framing
     การใช้กรอบภาพที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ หรือกรอบภาพที่เกิดจากวัตถุอื่นๆ ในการช่วยบีบสายตาไปสู่วัตถุเด่นของภาพ แต่ไม่เด่นเกินไป และดูไม่ขัดสายตาของผู้ช