Photo contest

การประกวดภาพถ่าย / คลิปวีดีโอ “หัตถกรรมผ่านเลนส์”

SACICT ร่วมกับ National Geographic Thailand ชวนนิสิตนักศึกษา ผู้ที่สนใจและคนรักการถ่ายภาพ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่าย ‘หัตถกรรมผ่านเลนส์’ เพื่อถ่ายทอดมุมมองงานหัตถศิลป์ไทย ที่สะท้อนภูมิปัญญาและสุนทรียภาพอันงดงาม สร้างแรงบันดาลใจ ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสืบสานงานหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทย

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT มีพันธกิจในการอนุรักษ์ สืบสาน คุณค่าของงานหัตถศิลป์ ภูมิปัญญาดั้งเดิม และชุมชนหัตถกรรม ให้คงอยู่ รวมถึงการประยุกต์งานศิลปหัตถกรรมให้เข้าไปสู่ชีวิตประจำวันของผู้คนให้มากขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้งานหัตถศิลป์ และชุมชนหัตถกรรม ผ่านการประกวดภาพถ่าย และวีดีโอ ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ๆ

ด้วยกติกาง่ายๆ เพียงถ่ายรูปและคลิปวิดีโอผ่านกล้อง เล่าเรื่องงานศิลปหัตถกรรมจากชุมชนหัตถกรรมที่กำหนด โดยส่งผลงานมาที่ [email protected] ตั้งแต่วันนี้ – 12 สิงหาคม 2562

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ มุมมองของชุมชนหัตถกรรม และผลิตผลงานหัตถศิลป์ ผ่านกระบวนการความคิด
2. เพื่อสร้างความตระหนัก แก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานหัตถศิลป์

กลุ่มเป้าหมาย และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ภาครัฐและเอกชน โดยไม่จำกัดชั้นปี
2. บุคคลทั่วไป
3. มีความสามารถในการบันทึกภาพนิ่ง และ วีดีโอ ผ่านมุมของของตนเอง โดยภาพนิ่งจะต้องสามารถเล่าเรื่องราว และสื่อถึงชุมชนหัตถกรรมนั้นๆ

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมประกวด
1. ผู้ผลิตผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้น
2. ผลงานที่นำเสนอ จะต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์จากผลงานอื่นๆ และต้องเป็นผลงานไม่เคยส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ มาก่อน
3. รายละเอียดของไฟล์
a. ภาพถ่าย ในรูปแบบไฟล์สกุล .jpg แบบความละเอียดสูง (ไม่เกิน 5 mb)
b. VDO ในรูปแบบไฟล์สกุล .mp4 แบบความละเอียดสูง (อัตราส่วนภาพ 16:9 ระยะเวลา 1-3 นาที) **ไม่ต้องมี กราฟิก หรือ โลโก้ใดๆ ในเนื้อ VDO
4. ผลงานที่เข้าร่วมประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เท่านั้น

กติกาการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งเป็นประเภททีมหรือรายบุคคล
2. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องส่งแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
3. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องส่งผลงานภาพถ่าย ในรูปแบบไฟล์สกุล .jpg แบบความละเอียดสูง และ VDO ในรูปแบบไฟล์สกุล .mp4 แบบความละเอียดสูง ผ่านทาง อีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 (ก่อนเที่ยงคืน)

ขั้นตอนการแข่งขัน
– เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 – 12 สิงหาคม 2562 (ก่อนเที่ยงคืน)
– ประกาศผล วันที่ 17 สิงหาคม 2562
– มอบรางวัล วันที่ 19 สิงหาคม 2562

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
**การพิจารณาการให้รางวัลของคณะกรรมการ ถือเป็นผลการพิจารณาที่สิ้นสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และส่งเอกสารการประกวด
คุณพัณณ์ชิตา 081-459-1651 หรือ
อีเมล์ [email protected]

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.ngthai.com/craftsthroughthelens/