Photo contest

จัดประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจําปี 2562 ภายใต้หัวข้อ ‘ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน’

เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี พ.ศ.2562 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ประจําปี 2562 ภายใต้หัวข้อ ‘ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน’ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร :
นักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น รวมทั้งนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย ไม่จํากัดเพศ และวัย และมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย

กําหนดการ )​
เปิดรับผลงาน นับตั้งแต่วันประกาศ – 3 มิถุนายน 2562 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)
ตัดสินภาพเข้าประกวด มิถุนายน 2562
ประกาศผลการตัดสิน กรกฎาคม 2562 ทาง www.ocac.go.th
มอบรางวัล สิงหาคม 2562
จัดนิทรรศการ สิงหาคม 2562

*** รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
tiny.cc/no614y

* หมายเหตุ กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด :
รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล ๆ ละ 35,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล ๆ ละ 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลชมเชย จํานวน 50 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม :
โทร. 0 2209 3757 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุด นักขัตฤกษ์)
อีเมล์ [email protected]