Photo contest

ประกวดคลิปวีดีโอ “เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน” Chiang Mai Blooms ปีที่ 1 ประจำปี 2563  ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

โครงการประกวดคลิปวีดีโอ “เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน” Chiang Mai Blooms ในเทศกาล Chiang Mai Blooms

ปีที่ 1 ประจำปี 2563  ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท
     ผู้จัดเทศกาลดอกไม้เชียงใหม่ (Chiang Mai Blooms 2019) ร่วมกับหอภาพถ่ายล้านนา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ และสัญชาติ) เข้าร่วมประกวดคลิปวิดิโอหัวข้อ : “เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน” Chiang Mai Blooms งานเดียวที่คนรักการถ่ายภาพดอกไม้ พลาดไม่ได้โดยเด็ดขาด” โดยมุ่งเน้นให้เกิดสุนทรียะด้านศิลปะ และยังเป็นการเชิญชวนให้ผู้คนเกิดความสนใจในธรรมชาติ โดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งถ่ายทอดความงดงามเหล่านั้นผ่านภาพวีดีทัศน์ (Clip VDO) ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการประกวดภาพถ่ายวีดีทัศน์ (Clip VDO)
วัตถุประสงค์
     1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์งานด้านภาพถ่ายวีดีทัศน์ (Clip VDO) และถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับของเชียงใหม่
     2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านผลงานภาพเคลื่อนไหน ในงานเทศกาลถ่ายดอกไม้นานาพันธุ์ Chiang Mai Blooms 2020 ที่ปลูกและจัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับชาติและนานาชาติ
เกณฑ์การตัดสิน
     1. การถ่ายทอดแนวคิด อารมณ์ และการสื่อความหมายภายใต้แนวคิด “เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน” Chiang Mai Blooms
     2. ภาพเคลื่อนไหวที่แสดงออกถึงสุนทรียะ ความสวยงาม และการจัดวางองค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์
     3. เทคนิคการถ่ายภาพ
วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
     1. ส่งด้วยตนเองณ หอภาพถ่ายล้านนา (อาคารสีฟ้าด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา) ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้นวันอาทิตย์, จันทร์) หมายเลขโทรศัพท์ 052 – 000393
     2. ส่งผ่านอีเมล์  ผู้ส่งภาพต้องกรอกชื่อและนามสกุลเจ้าของผลงาน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ส่วนตัว พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดแรง บันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงาน ในรูปแบบไฟล์ Pdf.  ส่งผลงานและเอกสารประกอบมาที่อีเมล์ chiangmaihouseofphotography@gmail.com  ทั้งนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว จะทำการตอบกลับไปยังอีเมล์ที่ส่งมา ถือเป็นอันเสร็จสิ้นการส่งผลงาน
กฎ กติกาการประกวด
     1. ประเภททีมเดี่ยว หรือทีมจำนวน 2 – 3 คน หรือ
     2. สร้างสรรค์ภาพวีดีทัศน์ (Clip VDO) แนวคิด “เชียงใหม่ดอกไม้บาน” Chiang Mai Blooms งานเดียวที่คนรักการถ่ายภาพดอกไม้ พลาดไม่ได้โดยเด็ดขาด” จํานวน 1 คลิป
     3. Clip VDO จะต้องแสดงเนื้อหา หรือ Text คําว่า “เชียงใหม่เบิกบาน” Chiang Mai Blooms ซึ่งกิจกรรมของเทศกาลจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563” ซึ่งจะต้องปรากฏใน Clip VDO ที่ส่งเข้าประกวด (ไม่จำเป็นต้องครบทุกกิจกรรม) *** ดูรายละเอียดปฏิทินกิจกรรมได้จากเอกสารแนบท้าย
     4. เทคนิค และรูปแบบการนําเสนอไม่จำกัด
     5. Clip VDO ของผลงานต้องไม่เป็นผลงานของบุคคลอื่น หากมีการฟ้องร้องทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ผู้ส่งต้องรับผิดชอบทุกกรณี
     6. Clip VDO มีความยาวไม่เกิน 2 – 2.30 นาที โดยประมาณ
     7. ส่งผลงาน Clip VDO สกุลไฟล์ MP4. ความละเอียดอัตราส่วนตั้ง 16 : 9 หรืออื่นๆ ขนาดภาพตั้งแต่ 2160 p : 3840 x 2160 หรือ 1440 p : 2560 x 1440 หรือ 1080 p : 1920 x 1080
     8. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้จัดจำนำไปโพสที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ หอภาพถ่ายล้านนา https://www.facebook.com/cmhopth โดยคะแนนส่วนหนึ่งมาจากจำนวนยอดกดไลค์ของผู้ชม และเริ่มนับยอดไลค์ โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และสรุปคะแนนยอดกดไลค์ จากแฟนเพจหอภาพถ่ายล้านนา สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น.
     9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด คะแนนผลการตัดสินแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ยอดกดไลค์ 50% และผลคะแนนจากกรรมการจำนวน 50% รวมทั้งสิ้น 100
     10. ประกาศผลรางวัลการตัดสินวันที่ 1 มีนาคม 2563 ที่แฟนเพจหอภาพถ่ายล้านนา https://www.facebook.com/cmhopth และ เว็บไซต์ http://cmhop.finearts.cmu.ac.th และแฟนเพจ https://www.facebook.com/chiangmaiblooms
     11. การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 (จะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง)
     12. Clip VDO ที่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าประกวด และถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัด เพื่อนําไปจัดทําเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ในสื่อของผู้จัดต่อไป
รางวัลการประกวด
     1. รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 25,000 บาท
     2. รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 15,000 บาท
     3. รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
กำหนดการส่งผลงาน
     1. ส่งด้วยตนเองระหว่างวันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอภาพถ่ายล้านนา (อาคารสีฟ้าด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา) ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้นวันอาทิตย์, จันทร์) หมายเลขโทรศัพท์ 052 – 000393
     2. ส่งผ่านอีเมล์ระหว่างวันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ส่งภาพต้องกรอกชื่อและนามสกุลเจ้าของผลงาน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ส่วนตัว พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงาน ในรูปแบบไฟล์ Pdf.
ประกาศผลการตัดสิน
     วันที่ 1 มีนาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.facebook.com/chiangmaiblooms
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
     หอภาพถ่ายล้านนา (อาคารสีฟ้าด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา) ถนนพระปกเกล้า อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้นวันอาทิตย์, จันทร์)  หมายเลขโทรศัพท์ 052 – 000393
     อีเมล์ : chiangmaihouseofphotography@gmail.com
     เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/cmhopth