Photo contest

ประกวดผลิตสารคดีเชิงข่าว “7HD NEWS IDEA CONTEST”

ช่อง 7HD ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และโตโยต้า ยาริส ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตสารคดีเชิงข่าว “7HD NEWS IDEA CONTEST” หัวข้อ “ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม : Social & Environment Crisis” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

ความเป็นมาของโครงการ
โครงการ“7HD NEWS IDEA CONTEST”เป็นการจัดการประกวดสารคดีเชิงข่าวด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถในการผลิตสารคดีเชิงข่าวในรูปแบบที่สร้างสรรค์ ทันสมัย และเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เยาวชนไทย มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม (Social & Environmental Crisis) ในปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมนำไปสู่กระบวนการแก้ไขและการอนุรักษ์ของคนยุคใหม่ ในปัจจุบันและอนาคต โดยผลงานสารคดีที่ได้ทำการผลิตจะได้ออกอากาศทางช่อง 7HD

วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษา ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ ๆ กับเพื่อนต่างสถาบัน และร่วมแชร์กระบวนการคิดตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
เพื่อให้นิสิต นักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมและสัมผัสการทำงานของคนข่าวจริง สร้างประสบการณ์ที่ได้มากกว่าการเรียนในห้องเรียน นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการทำงานในอนาคต
ผลงานเนื้อหาของสารคดีที่เข้ารอบ และได้ทำการผลิตทั้ง 16 ทีม ๆ ละ 3 ตอน ตอนละ 5 นาที (48 ตอน) ได้ออกอากาศจริง ในช่วงเวลาข่าวของสถานีฯ หรือช่วงเวลาตามความเหมาะสม

คุณสมบัติ และเงื่อนไขการสมัคร
นิสิต นักศึกษาปีใดก็ได้ คณะนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มนักศึกษา และเยาวชนที่สนใจ
สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 10 คน โดยสมาชิกในทีมต้องอยู่สถาบันเดียวกัน
ผู้สมัครแต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง และเป็นที่ปรึกษาการผลิตผลงาน ส่งสำเนาบัตรนักศึกษา หรือ หนังสือรับรอง จากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษาเพื่อยืนยันว่ากำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น ๆ จริง
ผู้สมัครส่งผลงานเป็นชุดสารคดีเชิงข่าว โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ำกว่า 3 ตอน ตอนละ 5 นาที โดยแต่ละตอนต้องมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกัน

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัล
รางวัลชมเชย 2รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
เงินสนับสนุนการผลิตชิ้นงานสารคดี จํานวน 16 ทีมละ 15,000 บาท เป็นเงินจํานวน 240,000 บาท
*หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล เฉพาะเงินรางวัล จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของเงินรางวัล
รวมถึงค่าพาหนะที่มาร่วมงาน ตามกฎหมาย

ดาวน์โหลด กฎ กติกา รายละเอียด และใบสมัครการประกวดได้ที่ https://i.webch7.com/files/7HDNEWSIDEACONTEST.zip

กำหนดการ
22 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 เปิดรับสมัครและรับ Proposal ชิ้นงานสารคดีที่ส่งเข้าประกวดกันยายน
คัดเลือกและประกาศผลทีมที่เข้ารอบ 16 ทีม
กันยายน กิจกรรม Coaching โดยโค้ช คุณภาพจากช่อง 7HD
กันยายน – 15 ตุลาคม ระยะเวลาการผลิตชิ้นงานสารคดี (15 ตุลาคม ปิดรับผลงานวันสุดท้าย)
16 – 31 ตุลาคม ตัดสิน 7 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบจากทั้งหมด 16 ทีม
1 พฤศจิกายน ประกาศผล 7 ทีมสุดท้าย
7 พฤศจิกายน พิธีมอบรางวัลชนะเลิศ

ติดต่อสอบถาม
โทร. 09 0198 2816