Photo contest

ประกวดผลิตสื่อดาราศาสตร์มัลติมีเดีย “Astro Multimedia Creator Awards : ค้นฟ้าคว้าดาว นักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง ๑๗ – ๒๕ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตสื่อดาราศาสตร์มัลติมีเดีย “Astro Multimedia Creator Awards : ค้นฟ้าคว้าดาว นักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์” ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยเกียรติยศ โล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจด้านดาราศาสตร์แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้มากขึ้นผ่านการใช้สื่อมัลติมีเดีย
๒. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการด้านมัลติมีเดีย และแอนิเมชั่นโดยใช้ความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดและจินตนาการร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓. เพื่อสนับสนุนให้มีการสร้างศิลปินหน้าใหม่ในวงการด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชั่นมากขึ้น

ประเภทผู้ส่งผลงานการประกวด
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง ๑๗-๒๕ ปี ที่ถือสัญชาติไทย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
๑. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง ๑๗-๒๕ ปี
๒. สมัครเป็นรายบุคคลหรือทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน)
๓. ออกแบบสื่อดาราศาสตร์มัลติมีเดียประกอบด้วยภาพและเสียง ไม่จำกัดเทคนิค ตามหัวข้อ “ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ หยิบเรื่องยากมาย่อยให้อยากดู” นำเสนอความรู้ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ อาทิ หลุมดำ พัลซาร์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เนบิวลา กาแล็กซี ฯลฯ ขนาด 16:9 ความยาวไม่เกิน 3 นาที อัพโหลดผลงานผ่านทาง Youtube ในรูปแบบไฟล์ mp4 หรือ .mov
๔. กรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบ Link ผลงานทาง http://bit.ly/AstroMultimedia

* หมายเหตุ สงวนสิทธิ์ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

กำหนดการและขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก
บัดนี้ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งผลงาน
๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล
* หมายเหตุ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางมารับมอบรางวัลในวันเวลาและสถานที่ที่สถาบันฯ กำหนด

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ โล่รางวัล ทุนการศึกษาจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โล่รางวัล ทุนการศึกษาจำนวน ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โล่รางวัล ทุนการศึกษาจำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล โล่รางวัล การศึกษาจำนวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ ๐๕๓-๑๒๑๒๖๘ ต่อ ๒๑๐-๒๑๒