Photo contest

ประกวดภาพถ่ายประจำปี ของชมรม CU PHOTO ในหัวข้อ “พอดี” และ “นี่แหละ…ไทย”  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 13,000 บาท

ขอเชิญนิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายประจำปี ของชมรม CU PHOTO ในหัวข้อ “พอดี” และ “นี่แหละ…ไทย”  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 13,000 บาท

ส่งผลงานและอ่านรายละเอียดกิจกรรมได้ที่

รายละเอียดกิจกรรม
       โครงการประกวดภาพถ่ายประจำปี ปีการศึกษา 2562 แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ “พอดี” และ “นี่แหละ…ไทย”
       การส่งผลงาน : วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563
       การสิ้นสุดการส่งผลงาน : วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 23:59 น.
       ประกาศผล : วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด
       นิสิตปัจจุบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี โท หรือเอก และ
       ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีรหัสนิสิตพร้อมหลักฐานการเป็นนิสิต

 

กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด (โปรดอ่านอย่างระมัดระวัง)
       1. ผู้เข้าประกวดจำเป็นจะต้องเป็นนิสิต หรือศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีรหัสนิสิตพร้อมหลักฐานการเป็นนิสิตเท่านั้น
       2. สามารถส่งภาพได้มากที่สุด 2 ภาพต่อ 1 หัวข้อ (รวมทั้งสิ้น 2 หัวข้อเป็น 4 ภาพ)
       3. ผู้เข้าประกวดจำเป็นจะต้องเขียนชื่อภาพและคำบรรยายภาพ (ไม่เกิน 150 คำ) โดยคำบรรยายจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภาพถ่าย
       4. ภาพถ่ายสามารถถ่ายด้วย กล้องโทรศัพท์มือถือ, กล้อง Digital และกล้องฟิล์ม ในกรณีที่ภาพเป็นภาพจากกล้องฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ JPEG ที่มีความละเอียดสูง
       5. ไฟล์ภาพต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,048 Pixels ในรูปแบบไฟล์ JPEG
       6. ไฟล์ภาพต้องไม่มีการเติมลายน้ำ, ตัวอักษร, กราฟฟิก, รวมถึงกรอบสีขาวหรือสีใด ๆ ทั้งสิ้น
       7. ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้น ๆ ด้วยตนเอง โดยห้ามทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง หรือนำภาพผู้อื่นมาส่งโดยเด็ดขาด โดยลิขสิทธิ์ของภาพเป็นของผู้ถ่ายภาพแต่เพียงผู้เดียว กรณีมีข้อพิพาทการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบ ต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ทางชมรม จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
       8. ผู้เข้าประกวดห้ามส่งภาพที่เคยผ่านการประกวดอื่น ๆ รวมถึงการขายภาพใด ๆ (Stock Photography) ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศ รวมถึงภาพที่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่เพื่อการพาณิชย์
กรณีมีข้อพิพาทการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบ ต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ทางชมรม จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
       9. ผู้เข้าประกวดจะต้องเขียน ชื่อหัวข้อ-ชื่อจริง-นามสกุลจริง-ลำดับรูปที่ส่ง ให้คล้องจองกับหัวข้อที่ส่งเข้ามา (เช่น พอดี-ธรธเนศ-อู่ไทย-2)
       10. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม และ ห้ามตัดต่อภาพถ่ายผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินเป็นที่สิ้นสุด
       11. ผู้ส่งภาพประกวดต้องรักษาไฟล์ต้นฉบับหรือม้วนฟิล์มไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้ โดยจะติดต่อผ่านทาง E-mail และเบอร์โทรศัพท์ ตามที่ผู้เข้าประกวดได้แจ้งไว้
       12. ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ชมรมถ่ายภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีสิทธิในการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อต่าง ๆ รวมถึงช่องทางสื่อออนไลน์ การจัดพิมพ์ภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย
       13. คณะกรรมการการประกวดภาพถ่ายมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วม หากพบว่าผู้เข้าร่วมประกวดคนใดฝ่าฝืนกติกาการประกวดภาพถ่าย
       14. ในกรณีที่คณะกรรมการการประกวดภาพถ่ายไม่สามารถติดต่อผู้เข้าประกวดภายใน 7 วัน ผู้เข้าประกวดจะโดนตัดสิทธิ์จากการประกวด
       15. คณะกรรมการประกวดภาพถ่าย จะถือว่าผู้เข้าร่วมการประกวดได้อ่านและยอมรับกฎกติกาการแข่งขันในครั้งนี้แล้ว
16. คณะกรรมการประกวดภาพถ่าย ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกและปรับเปลี่ยนกฎโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า

รางวัลการประกวด
   * รางวัลชนะเลิศหัวข้อละ 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาทและสมาชิกนิตยสาร สารคดี 1 ปี พร้อมใบประกาศนียบัตร
   * รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หัวข้อละ 1 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
   * รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หัวข้อละ 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
   * รางวัลชมเชยหัวข้อละ 1 รางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
   * ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้จัดแสดงในงาน Exhibition by CU Photo Club ณ ชั้น 3 บริเวณโถงกลางสามย่านมิตรทาวน์ ในวันที่ 10 – 17 มีนาคม พ.ศ.2563

สอบถามเพิ่มเติม : 
       ปัน วิศวะ #3 084-024-1992
       ภัทร วิศวะ #3 088-943-7782
       หรือส่ง E-mail มาที่ : cuphotoclub.exhibition@gmail.com