Photo contest

ประกวดภาพถ่าย “เพลินเมืองเพชร” คลอง ชุมชน วัด วัง เชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมเมืองเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะโบราณคดี ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “เพลินเมืองเพชร” คลอง ชุมชน วัด วัง เชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมเมืองเพชรบุรี ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นักเรียน ไม่เกิน ม.6 หรือเทียบเท่า
นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ประเภทการประกวด
ประกวดภาพถ่าย “เพลินเมืองเพชร” คลอง ชุมชน วัด วัง เชื่อมสัมพันธ์วัฒนธรรมเมืองเพชรบุรี

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 3 พฤศจิกายน 2562

รางวัลการประกวด
ประเภทนักเรียน
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 1 รางวัล รับเงินรางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 1 รางวัล รับเงินรางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
Facebook Fanpage : โครงการประกวดหนังสั้น เพลินเมืองเพชร
ฝ่ายจัดงาน คุณปุ๊ก โทร 081 659 9015, คุณออย โทร 090 912 4910