Photo contest

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) สัตว์น้ำประจำชาติ”

กรมประมง ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) สัตว์น้ำประจำชาติ” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

กติกาการประกวด
กิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) สัตว์น้ำประจำชาติ”
• ผู้สมัครมีสิทธิ์ส่งผลงานได้คนละ 1 ชิ้นงานเท่านั้น โดยในการส่งผลงานจะต้องส่งเป็นภาพสี ขนาด A3 จำนวน 1 ภาพ และภาพลายเส้นขาวดำ ขนาด A3 จำนวน 1 ภาพ โดยติดผลงานทั้ง 2 ภาพลงบนกระดาษแข็ง (โฟโต้บอร์ด) ขนาด 20 x 30 นิ้ว ซึ่งภาพดังกล่าวจะต้องมีความคมชัดทั้งสีและลายเส้น
• การออกแบบไม่จำกัดเทคนิค สามารถออกแบบเป็นภาพวาด หรือออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Adobe illustrator และ Adobe photoshop หรือทั้ง 2 โปรแกรมร่วมกันได้ ทั้งนี้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นชิ้นงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดและไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน
• กรณีที่ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องส่งแผ่นบันทึกข้อมูล (CD/DVD) ชิ้นงานทั้ง 2 ภาพ (ชิ้นงานภาพสีและลายเส้นขาวดำ) ในแบบดิจิทัลไฟล์ นามสกุล .ai หรือ .psd และ .jpg รวมที่ต้องจัดส่ง จำนวน 2 ไฟล์พร้อมระบุ mode สี เป็น CMYK หรือ RGB
• รูปแบบตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวด ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ผลงาน
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมประมงโดยสมบูรณ์

รางวัลการประกวด
ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลกรมประมง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเอกลักษณ์องค์ประกอบศิลป์สวยงาม สีและตัวหนังสือต้องชัดเจน สร้างสรรค์ จดจำง่ายและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของปลากัดไทย กรณีคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วไม่มีผลงานชิ้นใดออกแบบครบตามหลักเกณฑ์การตัดสิน
การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์อาจจะไม่มีผู้ใดได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กิจกรรมประกวดประกวดภาพถ่าย “ปลากัดไทย (Siamese Fighting Fish) สัตว์น้ำประจำชาติ”
• ผู้สมัครมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกิน 5 ภาพต่อคน
• ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพสีอัดขนาด 12 x 18 นิ้วเท่านั้น พร้อมติดผลงานลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีเทาหรือดำ พร้อมเว้นจากขอบภาพโดยรอบ 1 นิ้ว พร้อมส่งแผ่นบันทึกข้อมูล (CD/DVD) ดิจิทัลไฟล์ โดยสามารถบันทึกไฟล์แบบมาตรฐาน RAW FILE หรือไฟล์ .JPEG ภาพภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ รวมทั้งห้ามมีขอบสีใดๆ หากคณะกรรมการตรวจพบ ภาพดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที
• ภาพถ่ายปลากัดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นปลากัดสายพันธุ์ (Siamese Fighting Fish) หรือ Siamese Betta ชื่อวิทยาศาสตร์ Betta splendens สายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์พัฒนาที่พบในประเทศไทยเท่านั้น โดยปลากัดที่ปรากฏในภาพจะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของปลาให้ทำการบันทึกภาพเพื่อส่งเข้าประกวดเรียบร้อยแล้ว
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นชิ้นงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ทั้งนี้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมประมงโดยสมบูรณ์

เกณฑ์การตัดสินและรางวัลการประกวด จะแบ่งเป็น 2 ประเภท
ประเภทที่ 1 ตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทที่ 2 รางวัล Popular Vote คิดคะแนนจากการเปิดโหวตผ่าน Facebook Fanpage: กรมประมง รางวัล Popular Vote จำนวน 3 รางวัล (เรียงตามลำดับคะแนน)
Popular Vote อันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท
Popular Vote อันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
Popular Vote อันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท

* ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทั้ง 2 ประเภท โดยได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล ในแต่ละประเภท

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 22 สิงหาคม 2562 ได้ด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ได้ที่กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ กรมประมง
เกษตรกลาง บางเขน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ประกาศผลการประกวดออกแบบ Logo และภาพถ่ายพร้อมกันในวันที่ 6 กันยายน 2562 ทางเว็บไซต์กรมประมง www.fisheries.go.th และ Facebook Fanpage: กรมประมง
ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกนำไปจัดแสดงในงานวันสถาปนากรมประมง ประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นภายในเดือนกันยายนนี้

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02 558 0226 ในวันและเวลาราชการ