Pr news

ฟูจิฟิล์มจัดกิจกรรม CSR วิ่งการกุศล “Pink Ribbon Fujifilm Wonder Run” เพื่อรณรงค์และป้องกันมะเร็งเต้านม รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคาร นวมินทรบพิตร 84 พรรษา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการวิ่งการกุศล “Pink Ribbon Fujifilm Wonder Run” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และป้องกันมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นภัยอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย ทางบริษัทฟูจิฟิล์มได้ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าวจึงจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านกระตุ้นเตือนให้ผู้หญิงตระหนักถึงอันตรายของโรคดังกล่าวโดยให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เพื่อลดความรุนแรงของโรค พร้อมหาแนวทางป้องกัน และสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งในเบื้องต้น พร้อมทั้งให้ใส่ใจกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยรายได้จากการวิ่งการกุศลไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มร.ซึโตมุ วาตะนาเบ้ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัดกล่าวว่า “ฟูจิฟิล์มมีนโยบายหลักเกี่ยวกับแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจัดกิจกรรมทางด้าน CSR อย่างต่อเนื่อง บทบาทการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทางฟูจิฟิล์ม ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อตอบแทนสังคม ในปีนี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดทำ โครงการเกี่ยวกับPink Ribbon ซึ่งเป็นแคมเปญที่รณรงค์ป้องกันเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม พร้อมกับ ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพจึงจัดโครงการวิ่งการกุศล “Pink Ribbon Fujifilm Wonder Run” เพื่อกระตุ้นให้คนไทยตระหนักเกี่ยวกับสุขภาพ และรณรงค์ ป้องกันมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นภัยอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย โดยให้หันมาใส่ใจสุขภาพ และออกกำลังกายกันมากขึ้นโดยเฉพาะการวิ่งเป็นการออกกำลังง่าย ๆ ที่มีประโยชน์หลายด้าน และเหมาะกับคนทุกวัย ไม่เพียงส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความอบอุ่นของสถาบันครอบครัวได้อีกด้วยสำหรับการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลครั้งนี้ ทางฟูจิฟิล์มยังได้ร่วมกับ คณะภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมแนะนำขั้นตอนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้น ด้วยเครื่องตรวจดิจิตอลแมมโมแกรมฟูจิฟิล์ม เครื่อง Amulet Innovality Digital Mammography เป็นเครื่องตรวจที่สามารถวินิจฉัยโรคที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถมองภาพ3 มิติ และมีความสะดวก และทันสมัยอย่างยิ่ง เพื่อกระตุ้นให้คนทั่วไปตระหนัก เข้าใจและกล้าที่จะไปตรวจคัดกรองเต้านมกันมากขึ้น นอกจากนี้ทางคณะภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ยังได้เปิดศูนย์บริการการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรค ด้วยเครื่อง Amulet Innovality Digital Mammography ณ. ชั้น 2 คณะภาควิชารังสีวิทยา อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช อีกด้วย”

โครงการ Pink Ribbon Fujifilm Wonder Run จัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม 2018 ณ. สวนรถไฟแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ MINI Marathon 10.5 กม.,FUNRUN 4 กม. และ WALK &RUN 2 กม. โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 1,200 คน และนอกจากนี้ทางบริษัทฯ นำรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายรวม 600,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทางฟูจิฟิล์มหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์และแรงบันดาลใจให้คนไทยรักสุขภาพกันเพิ่มมากขึ้น.