Photo contest

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ เชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์) “คืนหัวใจ – ให้ชีวิต” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์) “คืนหัวใจ – ให้ชีวิต” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความยากลำบากในการดำรงชีวิตของผู้ปกครองและเด็กยากไร้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด และเข้าถึงการให้บริการสาธารณสุขตามปกติของรัฐได้ลำบาก

ประเภทการประกวด
ประเภทที่ 1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทที่ 2 นิสิต/นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ประเภทที่ 3 ประชาชนทั่วไป (สัญชาติไทย)

เนื้อหาในภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์)
เริ่มต้นด้วยสัญลักษณ์มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ
เนื้อหาเน้นถึงความยากลำบากในการดำรงชีวิตของผู้ปกครองและเด็กยากไร้โรคหัวใจแต่กำเนิด และเข้าถึงการสาธารณสุขปกติของรัฐได้ลำบาก
ชื่อผู้สนับสนุนโครงการฯ ในท้ายของภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์) ที่ได้รับรางวัลทุกเรื่อง
รายละเอียดผู้ผลิต
ความยาวของภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์) ไม่เกิน 3-5 นาที

ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ลงทะเบียนสมัครผ่าน QR code หรือ https://1th.me/Nnpxm และส่งผลงานภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ทาง email: [email protected]
ประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์) วันที่ 2 มีนาคม 2563
งานรับรางวัลโครงการฯ วันที่ 25 เมษายน 2563 ณ M Theatre ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

รางวัลของแต่ละประเภท
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินสด 30,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินสด 20,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินสด 10,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกวดภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์) “คืนหัวใจ – ให้ชีวิต” 6 ท่านแรกจะได้รับมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณในการมีจิตกุศลเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ

เงื่อนไข
ภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์) ทุกผลงานที่ได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ของทั้ง 3 ประเภท ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ

ติดต่อสอบถาม
คุณวาสนา/คุณพิมพ์ชนก โทร. 02 716 6070-1 ตามวันและเวลาราชการ