Pr news

หลักสูตรการเรียนถ่ายภาพและออกแบบกราฟฟิค เพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ จุดประกายเยาวชนและชุมชนสมุทรปราการ

สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนการเรียนรู้ของโครงการไฟ-ฟ้า ของมูลนิธิทีเอ็มบี โดยจัดทำหลักสูตรการเรียนถ่ายภาพและออกแบบกราฟฟิค เพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ จุดประกายเยาวชนและชุมชนสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ในโอกาสที่เซ็นสัญญาความร่วมมือระหว่าง สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนการเรียนรู้ของโครงการไฟ-ฟ้าของมูลนิธิทีเอ็มบีโดยจัดทำหลักสูตรการเรียนถ่ายภาพและออกแบบกราฟฟิค เพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาการถ่ายภาพให้กับเยาวชน ชุมชนสมุทรปราการ ระยะเวลาเรียน 6 เดือน สิงหาคม 2562 – มกราคม 2563

หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้น้องๆในชุมชนที่สนใจ และรักการถ่ายภาพได้เรียนรู้เข้าใจถึงหลักของการถ่ายภาพอย่างถูกต้อง เสริมไอเดียและแนะแนววิธีคิดในการนำการถ่ายภาพ และการออกแบบไปประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงาน รวมทั้งพัฒนางานไปสู่การสื่อสารออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเสริมโอกาสให้น้องๆได้ค้นหาตัวเองในด้านความถนัด เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในสายงานต่างๆและ มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และเข้าใจกฎหมายในการเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่าง ๆ อย่างถูกต้องเคารพกฎกติกา และมีมารยาทและรับผิดชอบต่อสังคม ต่อไปในอนาคต
เซ็นสัญญาความร่วมมือโดยคุณบุษราภรณ์ พรไพศาลศักดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ คุณมาริสา จงคงคาวุฒิ หัวหน้ากิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ธนาคารทีเอ็มบี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา ทิมเมือง คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยอาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและกรรมการสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายถาพ ให้เกียรติร่วมงานและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าโดยทีเอ็มบีสมุทรปราการ

คณะผู้สอน
1. อาจารย์นพดล อาชาสันติสุข ช่างภาพระดับกูรูของประเทศไทย,
บก.นิตยสารคาเมราร์ต กรรมการสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ และประธานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพไฟ-ฟ้า
2. ดร.ปทุมมา บำเพ็ญทาน และคณะอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3. อ.สงคราม โพธิ์วิไล บูรพาจารย์และกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ และกรรมการสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ
4. อ.สยมภูว์ เศตะพราหมณ์ ศิลปินนักถ่ายภาพไทย, ช่างภาพโฆษณามืออาชีพ และ กรรมการสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ
5. ผศ.ภคมน ตั้งจิตติเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาคออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่างและ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ
6. คุณชัยสิทธิ์ จุนเจือดี ช่างภาพสายเวดดิ้งระดับโลก และ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ
7. คุณสมโภช แตงไทย ช่างภาพมืออาชีพ, คอลัมน์นิสต์ประจำนิตยสาร CAMERART คอลัมน์ Art of Photo และ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ
8. คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ Co-Founder บริษัท สมอลเวิลด์ฟอร์คิดส์ จำกัด เจ้าของแฟนเพจสินค้าเด็กที่มีแฟนเพจ มากกว่า 364,000 คน และเป็น 1 ใน 10 CEO คนไทย ที่ได้รับเลือกจาก Facebook ให้เป็น Alpha Tester เพื่อให้ทดสอบเครื่องมือใหม่ๆ ก่อนที่จะถูกนำมาให้ User ทั่วๆไปได้ใช้ในการทำโฆษณา