Photo contest

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญส่งผลงานร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก” ภายใต้แนวคิด “ครูที่มีหัวใจรักเด็ก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาครู/นิสิต นักศึกษาทั่วไป และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ส่งผลงานร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อ “ครูดี..ที่รัก” ภายใต้แนวคิด “ครูที่มีหัวใจรักเด็ก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
       เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพครูผ่านภาพยนตร์สั้น ซึ่งเป็นการนำจรรยาบรรณของวิชาชีพครูมาบอกเล่าในรูปแบบของภาพยนตร์สั้น ซึ่งให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู (นิสิต นักศึกษาครู)

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
ประเภท นิสิต นักศึกษา
 • เป็นนิสิต นักศึกษา คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาและชั้นปี สถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันก็ได้
 • ทีมละไม่เกิน 10 คน เท่านั้น
 • กรณีเป็นนิสิต นักศึกษาจากคณะอื่น หัวหน้าทีมจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา จากคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส่วนสมาชิกภายในทีม ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชาและชั้นปี สถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันก็ได้
ประเภท นักเรียน เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ไม่จำกัดชั้นปี สถานศึกษาเดียวกัน หรือต่างสถานศึกษาก็ได้
 • ทีมละไม่เกิน 10 คน
 • แต่ละคนสามารถสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น และต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ครูที่ปรึกษา

ประเภทการประกวด
 • ประเภทนักเรียน
 • ประเภทนิสิต นักศึกษา

กำหนดระยะเวลา
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 (เวลา 24.00 น.)
 • ประกาศผลหนังสั้นที่ผ่านรอบคัดเลือก ภายในเดือนเมษายน 2563 ผ่านทาง www.ksp.or.th เพจครูดี 360 องศา และเพจคุรุสภา
 • ประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นรอบตัดสิน ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex กรุงเทพมหานคร
รางวัลการประกวด
ประเภทนักเรียน
 • รางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลระดับเหรียญทองแดง จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
ประเภทนิสิต นักศึกษา
 • รางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 • รางวัลระดับเหรียญทองแดง จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

👉ดูประกาศการประกวดภาพยนตร์สั้นได้ที่ http://bit.ly/38DSO4C
👉สมัครเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นได้ที่ http://bit.ly/kspform2020
👉ผู้สมัครส่งผลงานภาพยนตร์สั้นได้ที่ http://bit.ly/kspshortfilm2020

ติดต่อสอบถาม
 • สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โทรศัพท์ 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ
 • อีเมล์ [email protected]
 • เพจครูดี 360 องศา