Photo contest

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 6 : Science is out there

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 6 : Science is out there ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร
วัตถุประสงค์
     หวังสร้างความตระหนักให้กับสังคมในการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวัน โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ ผู้สนใจสามารถ
รุ่นการประกวด
     รุ่นนักเรียน นักศึกษา
     รุ่นประชาชนทั่วไป
ประเภทการประกวด
     ประเภทยอดนิยม
     ประเภทยอดเยี่ยม
หัวข้อการประกวด
   ประเภทยอดนิยม
     พิจารณาจากคะแนนกดโหวตรูปภาพจาก www.nsm.or.th/contest ในเมนู “โหวตภาพ” ความสวยงามของภาพความถูกต้องของเนื้อหา การบรรยายสอดคล้องกับภาพ และเป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณะกรรมการผู้พิจารณาคือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ อพวช.
     หัวข้อ “มลภาวะ” 1 มกราคม – 30 มีนาคม 2563
     หัวข้อ “วัฒนธรรม” 1 เมษยน – 30 มิถุนายน 2563
     หัวข้อ “วิถีชีวิต” 1 กรกฏาคม – 30 สิงหาคม 2563
   ประเภทยอดเยี่ยม
     พิจารณาจากความสวยงามของภาพ ความถูกต้องของเนื้อหา การบรรยายสอดคล้องกับภาพ และเป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณะกรรมการผู้พิจารณาคือผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของ อพวช.
       หัวข้อ “แม่น้ำ” 1 มกราคม – 30 มีนาคม 2563
       หัวข้อ “ป่าไม้” 1 เมษยน – 30 มิถุนายน 2563
       หัวข้อ “ป่าไม้” 1 กรกฏาคม – 30 สิงหาคม 2563
หมายเหตุ หัวข้อและวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest
การส่งผลงาน
     ส่งภาพเข้าประกวดที่ www.nsm.or.th/contest
รางวัลการประกวด
     ประเภท นักเรียน นักศึกษา
       ภาพถ่ายยอดนิยม
          ชนะเลิศ 1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
          รองชนะเลิศอันดับ 1 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
          รองชนะเลิศอันดับ 2 500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
       ภาพถ่ายยอดเยี่ยม
          ชนะเลิศ 6,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
          รองชนะเลิศอันดับ 1 4,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
          รองชนะเลิศอันดับ 2 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
     หมายเหตุ อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อนักเรียนได้รับรางวัลหรือเข้ารอบ 15 ภาพสุดท้าย
     ประเภท ประชาชนทั่วไป
       ภาพถ่ายยอดนิยม
          ชนะเลิศ 2,000 บาท
          รองชนะเลิศอันดับ 1 1,500 บาท
          รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
     ภาพถ่ายยอดเยี่ยม
          ชนะเลิศ 8,000 บาท
          รองชนะเลิศอันดับ 1 6,000 บาท
          รองชนะเลิศอันดับ 2 4,000 บาท
ติดต่อสอบถาม
     สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  โทร 0 2577 9999 ต่อ 1475 หรือ
     E-mail [email protected]