Photo contest

เชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายให้เป็นที่จดจำ และได้มีส่วนร่วมในการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของชาติผ่านมุมมองของตนเอง
กติกาและเงื่อนไขในการประกวด
•  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
• ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ
• ไฟล์ภาพที่ส่ง ในรูปแบบไฟล์ JPEG เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ บนภาพถ่าย ภาพถ่ายต้องมีขนาดด้านที่ยาวที่สุดไม่เกิน 4,800 pixels และความละเอียดไม่ต่ำกว่า 8 ล้าน pixels
• ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นและเป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ห้ามดัดแปลง ทำซ้ำผลงานภาพถ่ายของผู้อื่นหรือนำภาพของผู้อื่นมาส่งประกวดโดยเด็ดขาด
• ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 5 ภาพ พร้อมตั้งชื่อภาพถ่าย และแนวคิดสั้น ๆ
• ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีภาพต้นฉบับ เก็บไว้สำหรับการตรวจสอบ ในกรณีที่คณะกรรมการหรือคณะผู้จัดงานต้องการ หากไม่มีไฟล์ภาพตันฉบับ จะถูกตัดสิทธิ์ทันที
• ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด เป็นภาพในเชิงสร้างสรรค์ และไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมาย และศีลธรรมของสังคม
• ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ปรับแต่งภาพถ่ายจนผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
• ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน หากภาพถ่ายดังกล่าวมีผู้ร้องเรียน และพิสูจน์ได้ว่าทำผิดตามกติกาผู้ส่งประกวดภาพนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
• ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ใช่ภาพถ่ายที่มีองค์ประกอบของภาพใกล้เคียงกับภาพที่เคยได้รับรางวัล หรือถ่ายในครั้งเดียวกันกับภาพที่เคยได้รับรางวัลหรือนำภาพที่เคยได้รับรางวัลหรือภาพที่มีองค์ประกอบภาพใกล้เคียงภาพที่เคยได้รับรางวัล มาเปลี่ยนองค์ประกอบภาพ เช่น การตัดภาพ (Crop) เปลี่ยนภาพสีเป็นขาวดำ หรือจงใจถ่ายภาพเลียนแบบภาพในองค์ประกอบเดียวกันกับภาพของผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใด ๆ ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
• หลังประกาศผลภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้าย ทางคณะกรรมการจัดการประกวดจะเปิดให้มีการทักท้วงภาพภายใน 5 วัน หากมีผู้ทักท้วงและมีการตรวจสอบว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดผิดกติกาในข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิ์โดยทันที
• หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนด คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ของผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้น และหากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดนั้นมีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือ ละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น จนนำไปสู่การร้องเรียน หรือ ฟ้องร้องทางกฎหมายจากภาครัฐ เอกชน หรือ บุคคลธรรมดา ทางคณะกรรมการจัดการประกวดมีสิทธิ์ประกาศยกเลิกผลการตัดสินของภาพนั้น และผู้ที่ส่งภาพถ่ายนั้นเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
• ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพโดยสมบูรณ์ คณะผู้จัดงานขอกรรมสิทธิ์ในการคัดเลือกภาพถ่ายที่ีส่งเข้าประกวด เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงนำไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในหนังสือ นิทรรศการ หรือเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งสารสนเทศในทุกประเภทที่ไม่เป็นไปเพื่อการพาณิชย์ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพนั้น ๆ ทางคณะผู้จัดจะระบุชื่อให้ เจ้าของผลงานทุกครั้งที่สามารถทำได้ เมื่อนำภาพถ่ายนั้นไปใช้
• ผู้เข้าร่วมมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากได้รับคัดเลือกมากกว่า 1 รางวัล จะตัดสินให้ได้รางวัลที่ได้รับสูงสุด
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
วิธีการส่งภาพประกวด
ส่งภาพถ่ายทางออนไลน์ผ่านทาง E-mail : [email protected] โดย 1 ภาพ ต่อ 1 อีเมล (การส่ง 1 ครั้ง ต่อ 1 ภาพ) และสูงสุดไม่เกิน 5 ภาพ ต่อ 1 คน พร้อมระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
คำนำหน้า ชื่อ – นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, E-mail, ชื่อภาพ, แนวคิดของภาพสั้น ๆ
กำหนดระยะเวลา
ระบบเปิดรับผลงานทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2562 (ปิดระบบ เวลา 18.00 น.) และเมื่อทีมงานได้รับไฟล์ภาพจะมีอีเมลตอบกลับ 1-2 วันทำการ
รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน
       ท่านที่ 1 : อ.พิสิฐ เสนานันท์สกุล
       ท่านที่ 2 : อ.สยมภูว์ เศตะพราหมณ์
       ท่านที่ 3 : อ.สุระ นวลประดิษฐ์
       ท่านที่ 4 : อ.อิสระ เสมือนโพธิ์
       ท่านที่ 5 : ดร.ประภาภร ดลกิจ.
       ท่านที่ 6 : อ.บุรณี อดิศรพันธ์กุล
       ท่านที่ 7 : ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ
รางวัลการประกวด
       ชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตร (สศช.)
       รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท และเกียรติบัตร (สศช.)
       รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท และเกียรติบัตร (สศช.)
       รางวัลชมเชย 20 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 2,000 บาท และเกียรติบัตร (สศช.)
ติดต่อสอบถาม
       โทร. : 09 5783 9892
       Facebook Fanpage : กิจกรรมส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์
       Inbox : m.me/nesdc.sv