Photo contest

โครงการประกวดถ่ายภาพ เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “อบอุ่น”

โครงการประกวดถ่ายภาพ เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “อบอุ่น”

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญนักเรียน เยาวชนระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานถ่ายภาพภายใต้หัวข้อ “อบอุ่น” ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้เยาวชน บุคคลทั่วไปได้ตะหนักถึงความสำคัญของการถ่ายภาพในมิติต่างๆ
 2. เพื่อให้มีเวทีในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านศิลปะการถ่ายภาพ ให้กับเยาวชน บุคคลทั่วไปได้หันมาสนใจ และพัฒนาแพร่หลายสืบต่อไป
 3. เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชน และผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพมากขึ้
ประเภทของการประกวด
 1. ระดับนักเรียนมัธยม/อาชีวศึกษา
 2. ระดับอุดมศึกษา
กติกาการส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด
1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ ในหัวข้อ “อบอุ่น”
2. “อบอุ่น” มีความหมาย ดังนี้ เป็นการตีความหมายในเชิงบวกของ ความสุข การใช้ชีวิต ความอบอุ่น การอยู่ ร่วมกัน ซึ่งทางผู้ถ่ายสามารถตีความจากความหมายหลักดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ออกมาตามแนวคิดของผู้ ถ่าย และวิธีการนำเสนอ รวมกับการถ่ายภาพโดยอาศัยหลักทัศนธาตุมาเป็นองค์ประกอบโดยสามารถ นำเสนอเรื่องราวต่างๆ รอบตัวผ่านกระบวนการ ทักษะถ่ายภาพตามความถนัดของผู้ส่งภาพเข้าประกวด
3. ประเภทอุดมศึกษา, ประเภทนักเรียน/อาชีวศึกษา (ยึดหลักฐานตามบัตรประจำตัวนักเรียน หรือนักศึกษา)
4.ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องนำส่งภาพสีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 4 MB (สามารถใช้มือถือถ่ายภาพได้) การส่งไม่จำกัดจำนวน โดยส่งพร้อมใบสมัคร และเขียนรายละเอียดให้ชัดเจน ส่งผลงานภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวด โดยให้บันทึกภาพเป็นไฟล์ JPEG ความละเอียด 300 DPI พร้อมแนบหลักฐานการเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษามาใน E-mail : [email protected] โดยใช้ชื่อเรื่องการส่งใน E-Mail ว่า ส่งประกวด
ภาพถ่าย เส้น-สาย-แสง-เงา ภายใต้หัวข้อ “อบอุ่น”
5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้โปรแกรมตกแต่งภาพได้เล็กน้อย เช่น สี แสง และความคมชัดเป็นต้น
6. เป็นผลงานภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชน รวมทั้งปรากฏสื่อทุกประเภท และ ไม่เคยรับรางวัลใดๆ มาก่อน หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับและไม่ให้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ
7. ภาพและไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่จะนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ จำเป็นต้องแจ้งแก่ผู้ส่งเข้าประกวดให้ทราบ
8. ปิดรับผลงาน วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นี้
9. ตัดสินผลงานวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และประกาศผลทาง Facebook : DRU > Art & Design
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2563
10. คำตัดสินของกรรมการนับเป็นที่สุดและไม่สามารถโต้แย้งได้
11. ในกรณีที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลแต่ไม่สามารถมารับรางวัลได้ กรรมการถือว่าสละสิทธ์
12. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวดเพื่อใช้เผยแพร่สู่สาธารณะชนต่อไป
13. หากมีการตรวจพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ เจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
  หมายเหตุ
 – ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้เฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้
 – กรณีที่ผู้ส่งเข้าประกวดมีรายชื่อรับ 2 รางวัล กรรมการขอตัดให้รางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
เกณฑ์การตัดสิน
 – การสื่อความหมายจากหัวข้อ
 – ความสวยงามของภาพ
 – องค์ประกอบภาพ
 – ความยาก – ง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ
รางวัลการประกวดภาพถ่าย
     รางวัลรุ่นนักเรียนมัธยม/อาชีวศึกษา รวมมูลค่า 9,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 4,000 บาท
รางวัลที่ 2 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลที่ 3 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท
     รางวัลรุ่นอุดมศึกษา รวมมูลค่า 15,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรและเงินรางวัล 6,000 บาท
รางวัลที่ 2 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลที่ 3 เกียรติบัตรและเงินรางวัล 4,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
     อาจารย์ปัณณธร สมสรวย โทร.086-9789553
     Facebook : DRU > Art & Design ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี