Pr news

นิทรรศการสำแดงร่วม “สามกรุง สำแดงภาพ”ตอนที่ ๒ I ร่วมสมัย โดยศิลปินนักถ่ายภาพ ๒๓ ท่าน

๒๓ ศิลปิน ประกาศ!!!  พร้อมแล้วสำหรับการสำแดงร่วม ณ หอศิลป์กรุงไทย
นิทรรศการสำแดงร่วม “สามกรุง สำแดงภาพ”ตอนที่ ๒ I ร่วมสมัย โดยศิลปินนักถ่ายภาพ ๒๓ ท่าน

     ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการภาพถ่าย  ในวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ หอศิลป์กรุงไทย ชั้น ๓ อาคารธนาคารกรุงไทย เยาวราช กรุงเทพฯ
ประธานในพิธี :
       อาจารย์ยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๐ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย)
กำหนดการ :
       ๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ
       ๑๓.๐๐ น. เสวนาโดยศิลปินผู้ร่วมสำแดงภาพ
       ๑๕.๐๐ น. ผู้จัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการภาพถ่าย
       ๑๕.๐๕ น. ประธานให้เกียรติกล่าวเปิดงาน
       ๑๕.๒๐ น. ประธานและศิลปินร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
       ๑๕.๓๐ น. ประธานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมชมผลงาน

รายชื่อศิลปินนักถ่ายภาพ ๒๓ ท่าน ร่วมแสดงผลงาน
       ๑.รชฎ วิสราญกุล
       ๒.สุรินทร์ บัญญัติปิยพจน์
       ๓.เกรียงไกร ไวยกิจ
       ๔.บุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ
       ๕.สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์
       ๖.สุรพล สุคำทัศน์
       ๗.วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์
       ๘.กำธร เภาวัฒนาสุข
       ๙.กิตติศักดิ์ ปั้นมณี
       ๑๐.กิติ กิตติพงศ์สถาพร
       ๑๑.วิสิฏฐ์ ธำรงหวัง
       ๑๒.จอมพล มุสิกวงศ์
       ๑๓.พุฒิธร พรหมดวง
       ๑๔.สัญชัย ลุงรุ่ง
       ๑๕.ฑิฆัมพร เสนีย์วาสน์
       ๑๖.วรรนธนี อภิวัฒนเสวี
       ๑๗.ศักย์ศรณ์ เพ็ชรศิริ
       ๑๘.ภูมิพัฒน์ ลิ้มสมบัติตระการ
       ๑๙.ณกฤช จรูญศรีรักษ์
       ๒๐.นริศ เกตุอำพันธ์
       ๒๑.พิชญ์ภูมิ สุวรรณปรีชา
       ๒๒.สถิต ขาวผ่อง
       ๒๓.ธีรธัช โน๊ตศิริ
ภัณฑารักษ์ : อลิซ วิชช์โชติ
       นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.  วันเสาร์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น. 
(ปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดธนาคาร)
       ผลงานของแต่ละท่านจะน่าสนใจชวนให้ค้นหานัยในภาพขนาดไหนต้องไปพิสูจน์ความเป็นตัวตนจาก ๒๓ศิลปิน กว่า๑๐๐ภาพด้วยตนเอง…