Video channel

Preview : Fujifilm X-T20

Preview กล้อง X-T20  สดๆ ร้อนๆ กล้องรุ่นใหม่ล่าสุดของ Fujifilm
จากคุณอิสระ เสมือนโพธิ์ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร FOTOINFO