Review Video channel

REVIEW : FUJIFILM X PRO 2

Review Fujifilm X Pro2 จากคุณอิสระ เสมือนโพธิ์ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร FOTOINFO. ในงานเปิดตัว Fujifilm X Pro 2