News Photo contest

การประกวดภาพถ่ายอากาศยาน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดภาพถ่ายอากาศยาน

ประเภทภาพถ่ายอากาศยานของกองทัพอากาศไทย และ ประเภทภาพถ่ายกองทัพอากาศและประชาชน

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

 • ประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ลักษณะผลงาน

 1. เป็นภาพที่เกี่ยวกับอากาศยานของกองทัพอากาศไทย
 2. ไฟล์ภาพมีค่าความละเอียดของภาพ (resolution) ที่ 300 ppi และควรมีขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 3 MB โดยส่งในรูปแบบไฟล์ JPEG เท่านั้น
 3. มีคำบรรยายประกอบเหตุการณ์

กติกาและเงื่อนไขในการส่งภาพเข้าประกวด

 1. ประเภทภาพถ่ายอากาศยานของกองทัพอากาศไทย ดังนี้ เป็นภาพถ่ายอากาศยานของกองทัพอากาศไทย, เป็นอากาศยานที่ทำการในปัจจุบัน
 2. ประเภทภาพถ่ายกองทัพอากาศและประชาชน ดังนี้ ภาพเหตุการณ์, ภาพเครื่องบิน อาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ, ภาพบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
 3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ไม่มีข้อผูกพัน สัญญา หรือไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการ ละเมิดสิทธิ์กับองค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลอื่น รวมถึงไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง หากพบว่ามีการร้องเรียนว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด มิใช่ของผู้ส่งผลงาน พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และการบินแห่งชาติ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ แต่ยินดีที่จะให้ความ ร่วมมือด้านข้อมูลกับผู้เสียหายหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่ง เจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีมีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ที่ทำเพิ่มลงบนภาพ ต้นฉบับ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ ภาพสามารถปรับแต่งเพื่อให้คุณภาพของภาพ ดีขึ้นได้ แต่ห้ามทำการตัดต่อภาพจนผิดความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 5. ภาพถ่ายและไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพเป็นกรรมสิทธิ์ของพิพิธภัณฑ์ ทอ.ฯ โดยพิพิธภัณฑ์ ทอ.ฯ มีสิทธิ์นำภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด และได้รับรางวัล ไปใช้ในการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ โดย ไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
 6. ไฟล์ภาพมีค่าความละเอียดของภาพ (resolution) ที่ 300 ppi และควรมีขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 3 MB โดยส่งในรูปแบบไฟล์ JPEG เท่านั้น 
 7. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 8. หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการตัดสิน มีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์ อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 9. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด กองทัพอากาศจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าว จะเป็นกรรมสิทธิ์ของพิพิธภัณฑ์ ทอ.ฯ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์ซึ่ง พิพิธภัณฑ์ ทอ.ฯ มีสิทธิ์นำภาพถ่ายทุกภาพที่ได้รับรางวัล และ/หรือค่าสร้างสรรค์ผลงาน ไปใช้ในการ เผยแพร่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ และไม่ต้องแจ้งให้ เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ กองทัพอากาศมีสิทธิ์นำภาพที่ได้รับคัดเลือก เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ การตีพิมพ์ภาพลงในสูจิบัตร รวมถึง สื่อสิ่งพิมพ์ทางราชการอื่นใดที่ไม่หวังผลทางการค้าได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า 
 10. คณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 11. พิพิธภัณฑ์ ทอ.ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข รวมถึงของรางวัลตาม ความ เหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งผลงาน

 • ผู้ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้ครั้งละ ๑๐ ภาพ ความจุทั้งหมดไม่เกิน 1GB และไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
 • ผู้ส่งผลงานจำเป็นต้องมี Gmail เพื่อ Log in และต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน จึงจะสามารถทำการ Upload ภาพถ่ายทางได้หรือส่งผลงานด้วยตัวเองที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ (ในวันและเวลาราชการ)
 • การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด สามารถส่งภาพได้ที่ https:/forms.gle/XZfuVnT8R5VUnyCk8

กำหนดการ

 1. เปิดรับผลงาน ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2567
 2. ประกาศผลการตัดสิน ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
 • www.rtaf.mi.th
 • Facebook กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
 • Facebook ข่าวประจำวันกองทัพอากาศ
 • Facebook พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
 • หมายเหตุ วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รางวัล

ประเภทภาพถ่ายอากาศยานทั่วไป ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่ และ เกียรติบัตรของผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมโล่ และ เกียรติบัตรของผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • รางวัลชมเชย เงินสด 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรของผู้บัญชาการทหารอากาศ (จำนวน 20 รางวัล)

ประเภทภาพถ่ายกองทัพอากาศและประชาชน

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่ และ เกียรติบัตรของผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมโล่ และ เกียรติบัตรของผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • รางวัลชมเชย เงินสด 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรของผู้บัญชาการทหารอากาศ (จำนวน 20 รางวัล)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 • กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กรมสารบรรณทหารอากาศ โทร 02-5341764 (ในวันและ เวลาราชการ)

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video