News Photo contest

ประกวดคลิปวิดีโอสั้นเชิงสร้างสรรค์ “WE ARE THAI บ้านเรามีอะไรดี”

ครูหมวกแดงปันยิ้ม ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นเชิงสร้างสรรค์ “WE ARE THAI บ้านเรามีอะไรดี” ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ นักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกท่าน ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง ในการเป็นนักผลิตสื่อ เชิงสร้างสรรค์ (Content Creator) ประเภทคลิปวีดิโอและการตัดต่อเพื่อเผยแพร่อย่างสร้างสรรค์ ได้มองเห็นคุณค่าในตนเองและมีส่วนร่วมในการเป็นกระบอกเสียงในการแสดงออกถึงแนวคิดตนเอง ผ่านสื่อที่ได้ผลิตและสร้างสรรค์ในท้องถิ่นของตนเอง ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมบนพื้นฐานของ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี ขยายการรับรู้ในเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาชนคนไทย

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๓ – ๑๘ ปี
 • นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๙ – ๒๕ ปี
 • หมายเหตุ ไม่รับสมัครหน่วยงานเอกชน/ราชการ

หัวข้อการประกวด

 • การประกวดคลิปสั้น หัวข้อ “WE ARE THAI บ้านเรามีอะไรดี”

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องกดติดตามเพจครูหมวกแดงปันยิ้ม ผ่านช่องทาง Facebook TikTok, YouTube, Instagram และ X (twitter) เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติม
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องแอดเข้ากลุ่มไลน์ที่ทางเจ้าหน้าที่กําหนด พร้อมกรอกข้อมูลและประวัติส่วนตัวตามแบบฟอร์มที่มีให้ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละหรือทีมละไม่เกิน ๑ ผลงาน
 • เนื้อหาคลิปวิดีโอต้องมีความยาวตั้งแต่ ๒ นาทีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๔ นาที โดยไม่จํากัด รูปแบบการนําเสนอหรือเทคนิคการถ่ายทํา สามารถใช้โทรศัพท์มือถือ หรือกล้องวิดีโอ ในการถ่ายทํา/ผลิตสื่อ/ ตัดต่อคลิปวีดิโอ ใส่โลโก้ WE ARE THAI และโลโก้ ครูหมวกแดงปันยิ้ม ไว้ในคลิปด้วย
 • คลิปวิดีโอต้องมีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์และในการจัดทําคลิปให้นําเสนอคอนเทนต์พร้อมบทเพลงและท่าสัญลักษณ์ WE ARE THAI ไว้ในคลิปด้วย สามารถเลือกใช้เนื้อเพลงบางส่วนหรือ Cover ใหม่ได้
 • การโพสต์ผลงานคลิปวีดิโอให้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ติดแฮชแท็ก #WeAreThai, #ครู หมวกแดงปันยิ้ม, #หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข, #โชคดีที่เกิดเป็นไทย และ #ชื่อจังหวัดของผู้สมัคร
 • เมื่อผู้สมัครดําเนินการโพสต์คลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์ม TikTok ให้แคปภาพหน้าจอ แชร์ ลิงค์ผลงานพร้อมด้วยไฟล์คลิปวิดีโอต้นฉบับ Google ไดรฟ์ ส่งเข้าในกลุ่ม Line ประกวดคลิปวิดีโอให้ทราบ
 • ในการเผยแพร่คลิปวีดิโอผ่านสื่อโซเชียลนั้น ให้จํากัดลิขสิทธิ์การเผยแพร่เฉพาะผู้จัดทํา และครูหมวกแดงปันยิ้มเท่านั้น ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของครูหมวกแดงปันยิ้ม มีสิทธิทําซ้ําและเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • โพสต์ที่ได้รับความนิยม ๖๐% (ยอดถูกใจ, ยอดแชร์, คอมเมนต์ และยอดผู้เข้าชม)
 • คุณภาพของผลงานในคลิปวิดีโอ ๔๐% (เนื้อหา, การแสดง, เทคนิคตัดต่อ, ดนตรี)

วัน เวลา และสถานที่ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๐ ม.ค. ๖๗ : เปิดรับสมัครและส่งใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลของผู้สมัคร
 • วันที่ ๑๐ ม.ค. – ๑๐ ก.พ. ๒๗ : ผู้สมัครดําเนินการจัดทําผลงาน, ส่งผลงาน, โพสต์ผลงานบนสื่อออนไลน์ เฉพาะแพลตฟอร์ม TikTok เท่านั้น
 • วันที่ ๑๑ ก.พ. – ๑๘ ก.พ. ๖๗ : คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลการประกวด
 • วันที่ ๑๙ ก.พ. ๑๗ : ประกาศผลการแข่งขันผ่านช่องทางออนไลน์ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผ่านช่องทาง Facebook เพจครูหมวกแดงปันยิ้ม
 • สถานที่การรับสมัคร/ส่งผลงาน/ประกาศผลการประกวด : ออนไลน์

เกณฑ์การตัดสิน

 • ผลการตัดสินจะให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้คัดเลือกคลิปวิดีโอที่ดีที่สุด โดยกรรมการ ๑ ท่าน มีสิทธิคัดเลือกคลิปวิดีโอได้ ๘ คลิปวิดีโอ โดยแบ่งเป็น ประเภทมัธยมศึกษา ประเภทอุดมศึกษา และนําผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯทุกท่าน มาจัดลําดับผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ ซึ่งหากมีผู้แข่งขันในลําดับใดมี คะแนนเท่ากันให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการคัดเลือกใหม่เฉพาะคลิปวิดีโอที่มีผลรวมคะแนนเท่ากัน ทั้งนี้ คําตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลสําหรับผู้ชนะการประกวด : มอบใบประกาศนียบัตรให้กับทุกรางวัล

ประเภทมัธยมศึกษา (อายุตั้งแต่ ๑๓ – ๑๘ ปี)

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลละ ๔,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๒ รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย (๕ รางวัล) รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท

ประเภทอุดมศึกษา (อายุตั้งแต่ ๑๙ – ๒๕ ปี)

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลละ ๔,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย (๕ รางวัล) รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม

www.facebook.com/KrumuakdaengPanyim

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video