News Photo contest

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เด็กไทย ใจซื่อสัตย์”

งานประกันคุณภาพการศึกษา (ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “เด็กไทย ใจซื่อสัตย์” ภายใต้โครงการกิจกรรมการประกวดการสร้างสรรค์สื่อเพื่อต่อต้านทุจริต ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 26,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกิจกรรมได้ทั้งในนามบุคคลหรือสถาบันการศึกษา ไม่เกินทีมละ 3 คน

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • มีเนื้อหาตรงตามหัวข้อที่กำหนด ไม่จำกัดรูปแบบ วิธีการและเทคนิคในการนำเสนอการถ่ายทำ และการตัดต่อเนื้อหาผลงานเป็นคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที
 • เนื้อหาผลงานส่งในรูปแบบไฟล์ VDO format เป็น MP4, AVI, WMV ความละเอียดไม่ต่ำกว่า HD (1280×720) พร้อมมีคำบรรยาย (subtitle) กำกับ
 • ขอบเขตเนื้อหาในผลงานต้องไม่พาดพิงเรื่องการเมือง ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ และต้องเป็นคลิปวิดีโอที่ทำขึ้นมาใหม่เท่านั้น ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น และไม่เคยผ่านการแข่งขัน การประกวดเวทีใด หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ใดมาก่อน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สิน ทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มี การละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
 • เนื้อหาผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีสัญลักษณ์หรือชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาก่อนหรือปิดเรื่องตามความเหมาะสม
 • เนื้อหาผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ที่จะนำผลงานไปใช้เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่ประการใด
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดยินยอมและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ร่วมโหวตรางวัล Popular Vote ที่ Facebook : BSRU News โดยกดถูกใจ (like) คลิปที่ชื่นชอบ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 28 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศผลรางวัลบนเว็บไซต์ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 และมอบรางวัลในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
 • เข้าร่วมอบรมเทคนิคการผลิตสื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.- 16.30 น.
 • ระยะเวลาการส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 • เนื้อหาในภาพรวม 20คะแนน
 • เทคนิคการเล่าเรื่อง/ถ่ายทำ 20คะแนน
 • การใช้ภาษาและดนตรี 20คะแนน
 • คุณภาพการผลิต 20คะแนน
 • กรณีผลงานมีคุณภาพไม่ถึงเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ผลการตัดสินให้เป็นอำนาจคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดการสร้างสรรค์สื่อเพื่อต่อต้านการทุจริต

รางวัลการประกวด

ประเภทคลิปวิดีโอ หัวข้อ เด็กไทยใจซื่อสัตย์

 • รางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 มูลค่าเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 2 มูลค่าเงินรางวัล 7,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 3 มูลค่าเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร

ประเภท Popular Vote

 • รางวัล Popular Vote มูลค่าเงินรางวัล 4,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร

ลิงก์ช่องทางการสมัคร : https://forms.gle/jN61NE9Nc9BUJCLHA

ลิงก์ช่องทางการส่งผลงาน : https://forms.gle/f66NYziTVN8pyEf39

ติดต่อสอบถาม

 • คุณกนกวรรณ สื่อดิลกวัฒนา งานประกันคุณภาพการศึกษา (ป.ป.ช.) สำนักงานอธิการบดี
 • เบอร์โทรศัพท์ 0-2473-7000 (ต่อ) 1602
 • เบอร์มือถือ 080-058-3268

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video