News Photo contest

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “รู้เท่าทัน โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพหลอกลวงเกินจริง”

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์รู้เท่าทันโฆษณาหลอกลวง ในหัวข้อ “รู้เท่าทัน โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพหลอกลวงเกินจริง” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องแก่ครอบครัวและชุมชน

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 • นักเรียน นักศึกษา ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ระดับปริญญาตรี
 • ประชาชนทั่วไป ไม่จํากัดเชื้อชาติ
 • ส่งผลงานในนามบุคคล

หัวข้อการประกวด

 • รู้เท่าทัน โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพหลอกลวงเกินจริง

หลักเกณฑ์การประกวด

 • เนื้อหาคลิปวิดีโอ มีความยาวไม่เกิน ๕ นาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี)
 • ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “รู้เท่าทัน โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพหลอกลวงเกินจริง”
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องกําหนดชื่อเรื่องและแนวคิดในการผลิตคลิปวิดีโอที่ง่ายต่อการจดจํา
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน โดยทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หากมีการตรวจสอบพบภายหลังถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมแนบ หลักฐานการ สมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นการลบหลู่ดูหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ใช้ถ้อยคําที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมรวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด อัพโหลดไฟล์ลง Google Drive ประเภทไฟล์ MP๔ ความละเอียดของไฟล์ ไม่ต่ำกว่า ๑๐๘๐ p (๑๙๒๐ x ๑๐๘๐)
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานที่ชนะการประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู ซึ่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู สามารถนําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และใช้ประโยชน์ในทางราชการต่อไปได้ หากผู้ใดมีความประสงค์ จะนําไปใช้ต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
 • สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวด โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หมายเหตุ สามารถศึกษาคลิปตัวอย่างได้จาก Youtube: ช่อง คบส.เชียงใหม่

การดําเนินกิจกรรม

 • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ที่ https://moph.cc/xJr699z5E
 • ส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอ อัพโหลดไฟล์คลิปวิดีโอผ่าน Google Drive ส่งลิงค์มายัง E-mail : [email protected] ได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
 • ประกาศผล ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
 • มอบรางวัลภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗

หลักฐานการสมัคร

 • สําเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
 • ภาพถ่ายเจ้าของผลงาน ขนาด ๒ นิ้ว (เห็นหน้าชัดเจนไม่สวมแว่นและหมวก) 

เกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลงาน

 • ความถูกต้องของเนื้อหา ๔๐ คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ ๔๐ คะแนน
 • เทคนิคการเล่าเรื่อง ๑๐ คะแนน
 • เทคนิคการถ่ายทํา ๑๐ คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ ๑ จํานวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ ๒ จํานวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ ๓ จํานวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จํานวน ๑๐ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ทั้งนี้ ในส่วนของเงินรางวัลให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู ภายใต้โครงการประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์รู้เท่า ทันโฆษณาหลอกลวงในการพิจารณาตัดสิน หรือปรับเพิ่มรางวัลตามความเหมาะสม โดยสามารถบริหารจัด การเงินรางวัลให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร (ตัวอย่างเช่น คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ชนะเลิศ ก็ไม่สามารถให้เงิน รางวัลชนะเลิศได้ หรือสามารถให้เพิ่ม เป็นรางวัลชมเชยในแต่ละหัวข้อได้ หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเหมาะสม)

* หมายเหตุ ผู้ที่ชนะการประกวดคลิปวิดีโอเดินทางมารับรางวัลที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภูใน วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม

 • กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู
 • หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๓๑ ๒๐๔๙ – ๕๐ ต่อ ๑๑๕
 • Facebook​: FDA Nongbualamphu

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video