News Photo contest Pr news Travels

ประกวดคลิปวิดีโอ “เที่ยวเท่เสน่ห์จันท์” หัวข้อ “ส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี”

ด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจําจังหวัด (คบจ.) จันทบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “เที่ยวเท่เสน่ห์จันท์” หัวข้อ “ส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างการเข้าถึง รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี
 • เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี
 • เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์และการถ่ายทอดผลงาน ตามอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • ประชาชนทั่วไป สามารถส่งผลงานในนามบุคคลหรือกลุ่ม

หัวข้อการประกวด

 • ส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี โดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอจะต้องนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ในเชิงความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน

เกณฑ์การประกวด

 • คลิปวิดีโอมีความยาว 3 – 5 นาที มีความละเอียดของไฟล์ในระดับ HD (1280x720pixels) ประเภทไฟล์ Mp4, Mov ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง
 • ผู้ส่งผลงานจะต้องนําเสนอชื่อคลิปและแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยต้องมีชื่อและโลโก้ของจังหวัดจันทบุรีและกระทรวงการคลัง ในส่วนท้ายของคลิปวิดีโอ
 • ผลงานคลิปต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคําที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นคลิปที่ถ่ายใหม่ (original) และไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการละเมิดผลงานผู้อื่น (ทั้งภาพและเสียง) รวมถึงประเด็นเรื่องผู้ถูกถ่ายคลิป ต้องได้รับความยินยอมในการถูกถ่ายคลิปวิดีโอ และยินยอมให้เผยแพร่ได้ หากพบว่ามีการร้องเรียนหรือพิสูจน์ได้ภายหลังว่าคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด มิใช่ของผู้ส่งผลงาน หรือเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมการละเมิดสิทธิ ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืนหรือตัดสิทธิ์ รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันของจังหวัดจันทบุรี และคณะผู้บริหารการคลังประจําจังหวัด (คบจ.) จันทบุรี โดยจังหวัดจันทบุรีพึงมีสิทธิแก้ไข ดัดแปลง โดยจะแจ้งให้ผู้สร้างสรรค์ ผลงานทราบ
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ผลงาน และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุด เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น (เว้นแต่รางวัล Popular Vote ซ้ําได้)
 • คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในสมาคม ชมรม หรือองค์กรใด
 • ผู้ส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดต้องเก็บเนื้อหาต้นฉบับไว้(footage) ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสิน มีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 • หากมีการดําเนินการทางกฎหมายที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สิน ทางปัญญา ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีการตรวจพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้จัดโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ ของการประกวดโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การส่งผลงาน

 • คลิปวิดีโอมีความยาว 3 – 5 นาที มีความละเอียดของไฟล์ในระดับ HD (1280x720pixels) ประเภทไฟล์ Mp4, Mov ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง
 • ส่งผลงานโดยการอัปโหลดผลงานลงใน Google Drive ตั้งชื่อไฟล์ด้วยชื่อบุคคลหรือกลุ่ม และตามด้วยชื่อผลงาน (ตัวอย่าง : ชัยวัฒน์_เที่ยวชิวๆในจันทบุรี) พร้อมด้วยสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (หากประกวดในนามกลุ่มจะต้องแนบสําเนาบัตรประชาชนของทุกคน) เปิดสิทธิการเข้าถึงเป็นสาธารณะ และแนบลิงค์ Google Drive มายัง Google Form ใบสมัครส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ระยะเวลาการประกวด

 • สมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 31 พฤษภาคม 2567
 • Popular Vote 5 – 30 มิถุนายน 2567
 • ประกาศผลการพิจารณาผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 10 ราย วันที่ 15 มิถุนายน 2567
 • ประกาศผลการตัดสินการประกวด วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

ช่องทางการประกาศผลการพิจารณา และ ผลการประกวด

 • เว็บไซต์: สํานักงานคลังจังหวัดจันทบุรี
 • Facebook: เที่ยวเท่เสน่ห์จันท์, สํานักงานคลังจังหวัดจันทบุรี, ข่าวจันทบุรี
 • Line Official: เที่ยวเท่เสน่ห์จันท์

เกณฑ์การพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา รวม 100 คะแนน รายละเอียด ดังนี้

 • ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
 • สื่อสารตรงกับหัวข้อการประกวด 20 คะแนน
 • องค์ประกอบทางศิลปะ และเทคนิคการถ่ายทํา 20 คะแนน
 • Positive Content (30 คะแนน)
 • วิธีการสื่อสาร รูปแบบการนําเสนอ 10 คะแนน
 • ตรงกลุ่มเป้าหมาย (นักท่องเที่ยว) 10 คะแนน
 • ความสนุกสนาน ความน่าสนใจ 10 คะแนน
 • กรณีรางวัล Popular Vote พิจารณาจากยอดผู้เข้าชมและกดถูกใจใน YouTube เที่ยวเท่เสน่ห์จันท์

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ (จํานวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (จํานวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลศอันดับสอง (จํานวน 1 รางวัล) เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote (จํานวน 1รางวัล) เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • หมายเหตุ ทุกรางวัลจะได้รับ Gift Voucher เที่ยวเท่เสน่ห์จันท์ 2 วัน 1 คืน

ติดต่อสอบถาม

 • สํานักงานคลังจังหวัดจันทบุรี กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด โทรศัพท์ 039-311888 ต่อ 320-324
 • Line Official: เที่ยวเท่เสน่ห์จันท์
 • Facebook : เที่ยวเท่เสน่ห์จันท์

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video