News Photo contest

ประกวดคลิปวิดีโอ ETDA Ignite Creativity Challenge หัวข้อ “จุดประกายความคิดพิชิตภัยไซเบอร์”

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “ETDA Ignite Creativity Challenge” ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิดพิชิตภัยไซเบอร์” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 175,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ หรือสัญชาติ

ลักษณะผลงาน

 • จัดทำสื่อในรูปแบบ Storyboard พร้อมคำบรรยายแนวคิดของชิ้นงานโดยชิ้นงานนั้น ๆ ต้องสามารถต่อยอดใน การผลิตเป็นรูปแบบวิดีโอเพื่อเผยแพร่ออนไลน์ ความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที และไม่เกิน 2 นาที
 • ผลงานที่ส่งต้องเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภัยออนไลน์
 • โดยผลงานมีความชัดเจนทั้งภาพและเสียง ในรูปแบบของคลิปวิดีโอสั้น
 • ไม่จำกัดรูปแบบผลงาน (แนวตั้งหรือแนวนอน)

การจัดทำผลงาน

 • ผู้สมัครจะต้องสร้างสรรค์ผลงานขึ้นด้วยตนเอง โดยไม่ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หากตรวจพบว่าผลงานดังกล่าวเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการเข้าร่วมการแข่งขันของผู้สมัครได้ตลอดเวลา โดยมีผลทันทีและไม่ต้องแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้สมัครต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประกาศผลผู้ชนะและมอบรางวัลแก่ผู้แข่งขันที่ทำผิดเงื่อนไขตามข้อนี้ไปแล้ว ผู้จัดงานสามารถเรียกของรางวัลคืนได้
 • หากปรากฏบุคคลอื่นภายในผลงาน ผู้เข้าประกวดต้องได้รับความยินยอมจากบุคคล (เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล) ดังกล่าวโดยชัดแจ้ง ในการถ่ายภาพและเสียงที่ปรากฏบุคคลดังกล่าว การส่งผลงานที่ปรากฏบุคคลดังกล่าวเข้าประกวด และการเผยแพร่ผลงานที่ปรากฏบุคคลดังกล่าวสู่สาธารณะ
 • เนื้อหาการประกวดต้องไม่กระทำการพาดพิงเรื่องการเมืองก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ และต้องไม่ลบหลู่ ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมทั้งไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม จริยธรรมหรือหลักศาสนา
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 และรองชนะเลิศ อันดับ 2 ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ตลอดจนนำไปปรับปรุงเพื่อประโยชน์ต่อการสร้างความตระหนักรู้ ในการทำธุรกรรมทางออนไลน์ให้กับประชาชน
 • ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลยินยอมโอนลิขสิทธิ์ทั้งหมดในผลงานที่ได้รับรางวัลตลอดอายุแห่งการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์แก่ สพธอ. โดยไม่มีเงื่อนไข และยินยอมเข้าดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวกับการโอนลิขสิทธิ์ สพธอ.
 • ผลงานดังกล่าวต้องไม่เคยเผยแพร่ หรือส่งประกวดในการแข่งขันใด ๆ มาก่อน
 • ผู้สมัครถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการเข้าร่วมการประกวดเรียบร้อยแล้ว
 • หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

กำหนดระยะเวลา

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 40,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 1 เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video