News Photo contest

ประกวดคลิปวิดีโอ “Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทําความดีเพื่อสังคม” ประจําปี 2567

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม และมูลนิธิพุทธภูมิธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทําความดีเพื่อสังคม” ประจําปี 2567 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 160,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชนพัฒนาศักยภาพและทักษะในการจัดทําคลิปวิดีโอ เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหา และการ คัดเลือกองค์ประกอบในการจัดทําคลิปวิดีโอที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อสังคม พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสํานึกสร้างกระแสให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตใจอาสาทําความดีต่อตนเองและสังคม

รุ่นการประกวด

 • รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • รุ่นอายุ 18 -​ 25 ปีบริบูรณ์

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ผู้ที่จะส่งผลงานเข้าประกวด ควรผ่านการอบรมให้ความรู้ ที่ผู้จัดฯ จัดขึ้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีเนื้อหาสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน
 • ส่งวิดีโอคลิปได้ทีมละ 1 เรื่อง (22​ ทีม มีจํานวนสมาชิกผู้ผลิตผลงาน 2-5 คน) กรณีที่ส่งผลงานมากกว่า ผลงาน คณะกรรมการจะนําผลงานที่ส่งครั้งสุดท้ายตัดสิน
 • วิดีโอคลิป ทุกรูปแบบ ความยาวไม่เกิน 3 นาที
 • ฉากแรกของวิดีโอคลิป ต้องระบุชื่อโครงการ ในช่วงเปิดวิดีโอคลิป (Intro)
 • ฉากสุดท้ายของวิดีโอคลิป ต้องระบุชื่อทีม และชื่อสมาชิกในทีม ในช่วงท้ายวิดีโอคลิป (End Credit) ต้องใส่บทบรรยายให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย (Subtitle) ในผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ทาง Google Form ดังนี้
 • สคริปต์ (Script) หรือบทของวิดีโอคลิป
 • ส่งผลงานในรูปแบบ File ผ่าน Google Drive เมื่อได้รับรางวัลจึงนํา Flash Drive มาส่งให้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 • วิดีโอคลิปของผลงาน ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดส่งไฟล์ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 720p (1280 x 720) ในรูปแบบไฟล์นามสกุล .mp4 หรือ .mov โดยผู้ผลิตจะต้องเตรียมอุปกรณ์ และดําเนินการผลิตเอง
 • กรณีที่ผู้ส่งผลงานมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้ผู้ปกครองลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมกิจกรรมของเด็ก
 • ผู้ส่งผลงานยินยอมให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์คุณธรรมและมูลนิธิพุทธภูมิธรรม นําผลงาน ไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง วิดีโอคลิป ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลิขสิทธิ์ของโครงการอื่น และมิได้ลอกเลียนดัดแปลงจากนิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก หรือจากโครงเรื่องของผู้อื่น รวมทั้งไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือได้รับรางวัลจากการประกวดรายการใดมาก่อน หากผลงานได้รับการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการทักท้วงในขณะเผยแพร่หรือพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะ โดยให้อยู่ในอํานาจของคณะกรรมการการประกวดคลิปวิดีโอ “Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทําความดีเพื่อสังคม” ประจําปี 2564 ในการพิจารณาและเพิกถอนรางวัลได้
 • ให้ผู้ส่งผลงานต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • ส่งผลงานต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด และผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครและเข้ารับการอบรม 27 มีนาคม – 30 เมษายน 2567
 • เปิดรับผลงานเข้าประกวด 1- 31 พฤษภาคม 2567

เกณฑ์การพิจารณา จํานวน 100 คะแนน

 • ด้านเนื้อหา ตรงตามหัวข้อ ไม่ลอกเลียนแบบ จํานวน 30 คะแนน
 • ด้านคุณภาพการผลิตผลงาน เช่น การถ่ายทํา การบันทึกเสียง การตัดต่อ จํานวน 25 คะแนน
 • ด้านรูปแบบการนําเสนอ จํานวน 25 คะแนน
 • ยอดชม แชร์ กดไลค์ใน YouTube จํานวน 10%คะแนน
 • การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้จัดฯ จัดขึ้น จํานวน 10 คะแนน

ติดต่อสอบถาม

 • กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์/โทรสาร 02 6512541 
 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video