News Photo contest

ประกวดคลิปวิดีโอ “WEBTOON YOU SS2”

WEBTOON ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “WEBTOON YOU SS2” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดเพศ
 • มีโซเชียลมีเดียของตัวเอง เช่น Instagram TikTok YouTube และ Facebook เป็นต้น
 • ชื่นชอบและสามารถผลิตวิดีโอคอนเทนต์ วิดีโอรีวิว บนโซเชียลมีเดียได้
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ทีมงาน LINE WEBTOON กำหนดตลอดระยะเวลาโครงการได้
 • สามารถเข้าร่วมงานปฐมนิเทศ (ออนไลน์) ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 และงานประกาศรางวัลที่บริษัท LINE THAILAND อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 18 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

รายละเอียดกิจกรรมของโปรแกรม:

 • ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะต้องสร้างสรรค์ผลงานโดยการทำคลิปวิดีโอโปรโมตหรือรีวิวเว็บตูน ตามโจทย์ที่ระบุในแต่ละสัปดาห์ โดยตลอดระยะเวลาโปรแกรมผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะต้องสร้างสรรค์ผลงานรวมจำนวน 10 ชิ้น (หรือมากกว่านั้นตามความสมัครใจ) ผลงานอัปโหลดบนทางโซเชียลมีเดียของตัวเองและ LINE WEBTOON

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาการรับสมัคร​: วันศุกร์ที่ 5 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 23.59 น.
 • หลังระยะเวลาการรับสมัครสิ้นสุดลง จะมีทีมงาน LINE WEBTOON ติดต่อผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกผ่านช่องทางการติดต่อที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ในใบสมัครเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วม โดยจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. ​2567 ผู้สมัครที่ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรแกรมภายในระยะเวลาที่กำหนดจะได้เข้าร่วมโปรแกรมต่อไป (“ผู้เข้าร่วมโปรแกรม”)
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่ยืนยันสิทธิ์: วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. ​2567 ผ่านช่องทาง Facebook Instagram TikTok Twitter and Youtube ของ WEBTOON
 • ระยะเวลาโปรแกรม: วันศุกร์ที่ 26 มกราคม – วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

เกณฑ์การตัดสินและของรางวัล

 • ทีมงาน LINE WEBTOON จะพิจารณาผลงานจากเกณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ ความสร้างสรรค์ เนื้อหา ยอดการเข้าชม การจัดการเวลา โดยผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่มีคะแนนรวมจากกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์มากที่สุด จะได้รับรางวัลที่ 1 หรือรางวัลที่ 2 หรือรางวัลที่ 3 ตามลำดับ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 เงินสดจำนวน 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล สำหรับผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด
 • รางวัลที่ 2 เงินสดจำนวน 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล สำหรับผู้ที่ได้รับคะแนนรวมรองลงมา
 • รางวัลที่ 3 เงินสดจำนวน 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล สำหรับผู้ที่ได้รับคะแนนรวมรองลงมา
 • หมายเหตุ LINE WEBTOON จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 26 เมษายน 2567 ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองในงานประกาศรางวัล WEBTOON YOU และจะมอบใบรับรองในวันสิ้นสุดโปรแกรม โดยงานประกาศรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ บริษัท LINE THAILAND อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 18
 • เงินสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอจะมอบให้กับผู้เข้าร่วมโปรแกรมหลังจบโปรแกรม

ข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรแกรม

 • ในการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้ ถือว่าผู้สมัครได้ทำความเข้าใจ รับทราบ และตกลงตามเงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมโปรแกรม รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรแกรมนี้ทุกประการ และข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครของผู้สมัครต้องเป็นข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริง
 • โปรแกรมนี้จัดขึ้นโดย LINE WEBTOON
 • ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าโปรแกรม จะมีการเซ็นสัญญากับทางบริษัทเป็นรายบุคคล
 • ผู้เข้าร่วมโปรแกรมที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมโปรแกรม รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรแกรมจะถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมโปรแกรมทันที และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัลในทุกกรณี
 • สงวนสิทธิ์ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมโปรแกรมยอมรับการพิจารณาและคำวิจารณ์ของคณะกรรมการเกี่ยวกับการแสดงผลงานหรือการเผยแพร่ผลงานที่ส่งประกวดโดยสงบ และจะไม่แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์อันเกี่ยวกับการพิจารณาและคำวิจารณ์ดังกล่าว ในทุกช่องทางการสื่อสาร อันเป็นเหตุให้คณะกรรมการและ/หรือบริษัท และบริษัทในเครือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงอย่างใด
 • พนักงานของ LINE WEBTOON และ/หรือ บริษัทในเครือ และครอบครัวของพนักงาน รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโปรแกรม มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมนี้ แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 • ผลงานทั้งหมดต้องเป็นผลงานที่ผู้สมัคร หรือผู้เข้าร่วมโปรแกรม (แล้วแต่กรณี) ได้คิดสร้างสรรค์ขึ้นเองเท่านั้น ห้ามคัดลอกหรือเลียนแบบผลงานของบุคคลอื่น โดยผู้สมัคร หรือผู้เข้าร่วมโปรแกรม (แล้วแต่กรณี) รับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ในการใช้ภาพและเนื้อหาดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งหากปรากฏภายหลังว่า ผลงานที่คณะกรรมการตัดสินให้ได้รับรางวัลมิใช่เป็นผลงานของผู้สมัคร หรือเป็นการคัดลอกเลียนแบบจากผลงานของบุคคลอื่น คณะกรรมการมีสิทธิ์เพิกถอนรางวัลนั้น และหากมีการร้องเรียน ฟ้องร้อง หรือมีความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาที่โพสต์ LINE WEBTOON ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดในเรื่องดังกล่าวในทุกกรณี 
 • ผลงานทั้งหมดรวมถึงภาพกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งโปรแกรมแล้วถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ LINE WEBTOON เพื่อนำไปใช้ต่อในภายหลังในสื่อออนไลน์อื่นๆ ตามที่ LINE WEBTOON เห็นเหมาะสมและเผยแพร่สู่สาธารณะได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่มีค่าตอบแทน และไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น โดยทางเรายินดีประชาสัมพันธ์โดยอ้างอิงถึงชื่อและช่องทางเจ้าของผลงานทุกครั้ง
 • LINE WEBTOON ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในโปรแกรมนี้ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เข้าร่วมโปรแกรม และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในโปรแกรมนี้ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมเสียสิทธิ์หรือเพิ่มหน้าที่จากเดิมที่ระบุไว้นี้ LINE WEBTOON จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่ LINE WEBTOON ได้ใช้ในการประชาสัมพันธ์โปรแกรมนี้
 • ผู้เข้าร่วมโปรแกรมต้องรับผิดชอบรักษาข้อมูลความลับของ LINE WEBTOON และบริษัทในเครือและเก็บรักษาข้อมูลความลับไว้อย่างเคร่งครัด
 • การเป็นผู้ได้รับรางวัลและสิทธิต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวและไม่อาจโอน / มอบสิทธิให้แก่ผู้อื่นและไม่สามารถเปลี่ยนมูลค่ารางวัลเป็นบัตรกำนัล เงินสด หรือตัวเลือกอื่น ๆ ได้
 • การตัดสินใด ๆ ของ LINE WEBTOON หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด
 • ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสมัครเข้าร่วมโปรแกรม จะถูกใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วม กระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วม และขั้นตอนการตรวจสอบการคัดเลือก และเมื่อได้รับเลือกเป็นผู้เข้าร่วมโปรแกรมแล้ว ข้อมูลจะถูกใช้เพื่อจัดการและสื่อสารตลอดระยะเวลาโปรแกรมตลอดจนมอบการของรางวัล ข้อมูลของผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะถูกลบทันทีหลังจากประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโปรแกรม
 • หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ LINE WEBTOON โปรดตรวจสอบจาก นโยบายความเป็นส่วนตัว (ตามลิงก์ด้านล่าง)

ติดต่อสอบถาม

www.facebook.com/LINEWEBTOONTH

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video