News Photo contest

ประกวดคลิปวีดีโอ TikTok “MOE Content Creator Awards”

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ TikTok “MOE Content Creator Awards” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๔๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน มีทักษะในการผลิตสื่อ และรู้เท่าทัน เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ สามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ผ่านการประกวด สร้างสรรค์คลิปวิดีโอ TikTok ใน ๓ หัวข้อ ได้แก่ เด็กไทยฐานใจดี พลังความดีสร้างชาติ และ Coaching ปิ๊งอาชีพ
 • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและนักศึกษา ให้มีทักษะการทํางานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสารและทักษะด้านเทคโนโลยี
 • เพื่อให้สถานศึกษามีสื่อการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่สร้างความสุขให้แก่นักเรียนและนักศึกษา สามารถนําสื่อต่างๆ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย
 • ประเภทนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์
 • ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ประเภทผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป

หัวข้อ เด็กไทยฐานใจดี จัดทําคลิปวิดีโอ TikTok ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

 • การส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนให้มีสุขภาพจิตที่ดี มีภูมิคุ้มกัน และความยืดหยุ่นทางด้านจิตใจ มีฐานใจดีที่เป็นพื้นฐานสําคัญของการเรียนรู้และนําเนินชีวิตในสังคม
 • การรณรงค์ เชิญชวน ร่วมกันสื่อสารสังคมด้วยการสร้างทัศนคติที่ดี มุมมองของการ เฝ้าระวัง การดูแลแก้ไข และป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน

หัวข้อ พลังความดีสร้างชาติ จัดทําคลิปวิดีโอ TikTok ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

 • การส่งเสริมให้คนไทยมีคุณธรรม ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีวินัย การมีจิตอาสา ความสุจริต ความกตัญญู ความสามัคคี หรือการทําความดีตามหลักธรรมของทุกศาสนา
 • การรณรงค์และเชิญชวนเพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกในการทําความดี โดยเริ่มจากตนเอง ภายใต้หลักการที่ว่า “ทําดี ทําได้ ทําทันที” จนเกิดเป็นพลังความดีในการสร้างสังคมที่ดีในชาติ

หัวข้อ Coaching ปิ๊งอาชีพ จัดทําคลิปวิดีโอ TikTok ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

 • การสร้างสรรค์คลิปที่มีความโดดเด่น เนื้อหาตรงประเด็น เพื่อแนะแนวการเรียน และเป้าหมายชีวิต ความใฝ่ฝันในการประกอบอาชีพ การแนะนําเส้นทางอาชีพจากประสบการณ์ หรืออาชีพที่อยากเป็นในอนาคต หรืออาชีพใหม่ ๆ ที่น่าสนใจอยู่ในกระแสสังคม การเรียนการสอนในสาขาอาชีพอย่างมีความสุข
 • การรณรงค์และเชิญชวน หรือนําเสนอข้อดีของการเรียนรู้อาชีพ การมีรายได้ และการได้รับโอกาสดี ๆ ให้กับชีวิตในระหว่างเรียน เพื่อให้สามารถนําสิ่งที่เรียนรู้และทักษะชีวิตไปประกอบอาชีพ อย่างมีความสุข
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง ๑ ผลงานต่อทีม และสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้ง ๓ หัวข้อ หัวข้อละ ๑ คลิปผลงาน ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานต้องระบุชื่อทีม ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรติดต่อ ของสมาชิกในทีม และชื่อบัญชีผู้ใช้งาน TikTok ที่ใช้ในการส่งผลงานเข้าประกวด ตามความเป็นจริง และสามารถติดต่อได้จริง
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องกําหนดชื่อเรื่องและแนวคิดในการผลิตคลิปวิดีโอ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นเอง ห้ามมิให้ส่งผลงานของผู้อื่น
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน โดยกระทรวงศึกษาธิการจะไม่รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจพบหรือทราบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและเรียกคืนรางวัล
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act: PDPA)
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของกระทรวงศึกษาธิการและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • สามารถนํามาใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขผลงาน โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด โดยคลิปวิดีโอต้องมีความยาวไม่เกิน ๓ นาที (รวม Title และ End Credit)
 • การผลิตผลงาน ไม่จํากัดรูปแบบนําเสนอ เทคนิคการถ่ายทํา เทคนิคการผลิตและการติดต่อ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวด หรือได้รับรางวัลจากที่อื่นๆ มาก่อน
 • เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องกับการตัดสินไม่สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้
 • ผู้ประสงค์จัดส่งผลงาน ให้จัดทําคลิปผลงานที่มีความยาวไม่เกิน ๓ นาที (รวม Title และ End Credit) โดยอัปโหลดบน Application TikTok ด้วยบัญชีผู้ใช้งานของผู้ส่งผลงานเอง และเปิดบัญชีผู้ใช้งานเป็นสาธารณะ พร้อมติดเครื่องหมายแฮชแท็ก (Hashtag) อย่างน้อยจํานวน ๕ แฮชแท็ก ประกอบด้วย #เรียนดีมีความสุข #กระทรวงศึกษาธิการ #MOEContentCreatorAwards #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ #เด็กไทยฐานใจดี หรือ #พลังความดีสร้างชาติ หรือ #Coachingปิ๊งอาชีพ โดยเลือกตามหัวข้อที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
 • การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ให้คัดลอกลิงก์คลิปผลงานและจัดส่งผ่าน Google Forms โดยสามารถส่งได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (สิ้นสุด ณ เวลา ๑๘.๐๐ น. ตามเวลาประเทศไทย)
 • ผู้เข้าร่วมประกวดที่สนใจชิงรางวัล Popular Vote ต้องส่งรูปภาพการบันทึกภาพหน้าจอ คลิปผลงานใน Application TikTok ที่แสดงจํานวนยอดกดหัวใจ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ดวง พร้อมระบุชื่อทีมและลิงก์คลิปผลงานอีกครั้งหนึ่ง ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (สิ้นสุด ณ เวลา ๑๘.๐๐ น. ตามเวลา ประเทศไทย) ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
 • หัวข้อ เด็กไทยฐานใจดี จัดส่งผลงานผ่านทาง [email protected]
 • หัวข้อ พลังความดีสร้างชาติ จัดส่งผลงานผ่านทาง [email protected]
 • หัวข้อ Coaching ซึ่งอาชีพ จัดส่งผลงานผ่านทาง vecpr๒๕๖๖@gmail.com
 • หัวข้อ เด็กไทยฐานใจดี จัดส่งผลงาน คลิก Google Forms
 • หัวข้อ พลังความดีสร้างชาติ จัดส่งผลงาน คลิก Google Forms
 • หัวข้อ Coaching ปิ๊งอาชีพ จัดส่งผลงาน คลิก Google Forms
 • คณะกรรมการตัดสิน จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน
 • คุณสมบัติของคณะกรรมการ มีความรู้และประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยี การทําคลิปด้านภาพยนตร์ ด้านเทคนิคการตัดต่อ ด้านการสื่อสาร
 • เนื้อหาต้องสอดคล้องตามหัวข้อ ๔๐ คะแนน
 • มีความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการนําเสนอ ๔๐ คะแนน
 • การสร้างความประทับใจและการจดจํา ๒๐ คะแนน
 • คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผู้ได้รับรางวัล Popular Vote จากการบันทึกภาพหน้าจอคลิปผลงานใน Application TikTok ที่แสดงจํานวนยอดกดหัวใจ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ดวง ที่ส่งเข้าประกวดตามเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ โดยตัดสินจากคลิปผลงานที่มียอดกดหัวใจสูงที่สุด ทั้งนี้ คลิปดังกล่าวต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อที่ส่งเข้าประกวด
 • กรณีที่มีทีมได้คะแนนเท่ากัน ให้ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่สามารถอุทธรณ์ได้
 • กระทรวงศึกษาธิการ จะประกาศผลการประกวดผ่านทางเว็บไซต์ “ศธ.๓๖๐ องศา” และเพจ Facebook “ศธ.๓๖๐ องศา” ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานในแต่ละหัวข้อ หัวข้อละ ๓ ประเภท ประเภทละ ๗ รางวัล รวมทั้งสิ้น ๖๓ รางวัล รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้

หัวข้อ เด็กไทยฐานใจดี มีการประกวด ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน และนักศึกษา, ประเภทครู และบุคลากรทางการศึกษา, ประเภทผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ในแต่ละประเภทมี ๗ รางวัล รวมทั้งสิ้นจํานวน ๒๑ รางวัล จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล จํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ๑ จํานวน ๑ รางวัล จํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง ๑ จํานวน ๑ รางวัล จํานวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย ประเภทละ ๑ รางวัล จํานวน ๓ รางวัล จํานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote จํานวน ๑ รางวัล จํานวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หัวข้อ พลังความดีสร้างชาติ มีการประกวด ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน และนักศึกษา, ประเภทครู และบุคลากรทางการศึกษา, ประเภทผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ในแต่ละประเภทมี ๗ รางวัล รวมทั้งสิ้นจํานวน ๒๑ รางวัล จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ๑ จํานวน ๑ รางวัล จํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง ๑ จํานวน ๑ รางวัล จํานวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย ประเภทละ ๑ รางวัล จํานวน ๓ รางวัล จํานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote จํานวน ๑ รางวัล จํานวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หัวข้อ Coaching ปิ๊งอาชีพ มีการประกวด ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน และนักศึกษา, ประเภทครู และบุคลากรทางการศึกษา, ประเภทผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ในแต่ละประเภทมี ๗ รางวัล รวมทั้งสิ้นจํานวน ๒๑ รางวัล จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล จํานวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ๑ จํานวน ๑ รางวัล จํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง ๑ จํานวน ๑ รางวัล จํานวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย ประเภทละ ๑ รางวัล จํานวน ๓ รางวัล จํานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote จํานวน ๑ รางวัล จํานวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หัวข้อ เด็กไทยฐานใจดี

 • โทร. 02-2885511-13 
 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

หัวข้อ พลังความดีสร้างชาติ

 • โทร. 02-2821000
 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

หัวข้อ Coaching ปิ๊งอาชีพ

 • โทร. 02-0265555 ต่อ 1112 
 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ vecpr๒๕๖๖@gmil.com

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video