News Photo contest

ประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “แต่งไทย ชมวัดไชยฯ ยามราตรี” ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาท

กรมศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมประกวดผลงานภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “แต่งไทย ชมวัดไชยฯ ยามราตรี” ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาท

หลักเกณฑ์ และ กติกาการส่งภาพประกวด 

 • ผู้สมัคร เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ไม่จํากัดเพศ ไม่จํากัดอายุ
 • ผู้สมัคร 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด 1 ภาพ
 • ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลที่กำหนด และข้อมูลเกี่ยวกับภาพ ให้ครบถ้วนและต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง มิฉะนั้น อาจไม่ได้รับการพิจารณาภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทําการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่มีบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่ถ่ายทอด สาระ คุณค่า ความงามของการแต่งกายด้วยชุดไทยยุคต่างๆ ในพื้นที่โบราณสถานวัดไชยวัฒนารามยามค่ำคืน และต้องเป็นภาพที่ถ่ายในช่วงกิจกรรม “ราตรี …ที่วัดไชยฯ” ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 – 22.00 น.
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสี ภาพขาวดำ แนวนอน หรือแนวตั้งก็ได้
 • สามารถใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact,Action Camera, Tablet, Smartphone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม แต่ต้องไม่เป็นภาพที่ถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone)
 • ไฟล์ภาพต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ล้าน pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือ กราฟิกใดๆลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 • สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ คณะกรรมการตัดสิน
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือขององค์กรอื่นใด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพ จากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคล หรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 • ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด กรมศิลปากรจะไม่ส่งคืนให้ ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของ กรมศิลปากร แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์ กรมศิลปากรมีสิทธิ์นำภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยไม่มุ่งหวังผลทางการค้า ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ ทั้งนี้ กรมศิลปากร ให้ความสาคัญกับ การประกาศความเป็นตัวตนของเจ้าของผลงาน และจะระบุชื่อ เจ้าของผลงานให้ในทุกกรณีที่สามารถทําได้เมื่อมีการน่าภาพถ่ายไปใช้
 • หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กําหนดใว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทําผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ มีอำานาจในการตัดสินผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรมศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไข รวมทั้งของรางวัลโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่าน และทําความเข้าใจกับกฏระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการฯอย่างละเอียด และครบถ้วนทุกประการ หากกระทําผิดกฏระเบียบและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น คณะผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์ในการพิจารณาถึงการให้เข้าร่วมประกวด หรืออาจมีการติดต่อไปในรายบุคคล หากต้องการขอข้อมูลเพิ่ม หรือ อาจทําการตัดสิทธิ์และเรียกคืนรางวัลในภายหลังได้
 • บุคลากรในสังกัดกรมศิลปากร และ คณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาดำเนินการ

 • เปิดรับภาพถ่ายตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 23.59 น.
 • พิจารณาและประกาศผลรางวัล ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2567

** หมายเหตุ **

วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า

ช่องทางการส่งภาพประกวด

โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อ – นามสกุล

2. อายุ

3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

4. เบอร์โทรศัพท์

5. E-mail ที่สามารถติดต่อกลับได้

6. ชื่อภาพ พร้อมดาบรรยายไม่เกิน 30 ค่า

7. วันที่ถ่ายภาพ

8. แนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องดังนี้

– สําเนาบัตรประชาชนผู้ร่วมกิจกรรม และสำเนาบัตรประชาชนบุคคลในภาพถ่ายกรณีแข่งขันเพื่อลุ้นรางวัลพิเศษ วัยเกษียณสำราญ (อายุมากกว่า 65 ปี)

– ภาพที่ส่งเข้าประกวด

รายละเอียดรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท จํานวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1มเงินรางวัล 10,000 บาท จํานวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท จ้านวน 1 รางวัล
 • รางวัลพิเศษสำหรับภาพถ่ายวัยเกษียณสำราญ (นายแบบ นางแบบ อายุมากกว่า 65 ปี) เงินรางวัล 5,000 บาท จ้ำนวน 1 รางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • สํานักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โทร 035-242286 ต่อ 101
 • E-mail : [email protected]

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video