News Photo contest

ประกวดภาพถ่ายสวนสนามวันกองทัพไทย หัวข้อ “กองทัพบก สง่างาม พร้อมเพรียง เกรียงไกร”

กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายสวนสนามวันกองทัพไทย ในหัวข้อ “กองทัพบก สง่างาม พร้อมเพรียง เกรียงไกร” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ประเภทผู้เข้าประกวด

 • นักเรียน นักศึกษา (อายุไม่เกิน ๒๗ ปี)
 • กําลังพลของกองทัพบก
 • บุคคลทั่วไป

กติกาการประกวด

 • ต้องเป็นภาพที่บันทึกใน พิธีสวนสนามกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจําปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ในพื้นที่ ที่มีการสวนสนามของกองทัพบก
 • ผู้สมัคร ๑ คน สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน ๒ ภาพ
 • ผู้สมัครต้องทําการกรอกข้อมูลที่กําหนดให้ครบถ้วนและต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ได้มาด้วยการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบทางราชการ ของทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักศีลธรรม และหลักปฏิบัติต่างๆ อันดีงามของสังคมไทย และผู้สมัครต้องสามารถแสดง หลักฐานยืนยัน หากมีการเรียกขอจากคณะกรรมการผู้จัดการประกวด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสีหรือขาวดํา แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Tablet, และ Smartphone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม ยกเว้นภาพถ่ายจาก Drone ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนําฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง
 • ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ต้องมี “ขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ควรต่ํากว่า ๒,๔๐๐ pixels” และ “ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า ๔,๐๐๐ pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบจากคณะกรรมการ)
 • ไฟล์ภาพจากกล้อง Action Camera, Smartphone หรือ Tablet ควรมีขนาด File ที่ใหญ่และมีคุณภาพเท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทําได้ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้ ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบจากคณะกรรมการ)
 • ในกรณีที่ภาพถ่ายเป็นรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาดด้านยาวสุดไม่เกิน ๔,๐๐๐ pixels (ต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบจากคณะกรรมการ)
 • สําหรับภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทางคณะผู้จัดโครงการฯ อาจทําการเรียกขอ File ขนาดใหญ่สุดเพิ่มเติม ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้อง ไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้ง ห้ามเว้น ขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 • สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของ ผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 • ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของ กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่าง สมบูรณ์ กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ มีสิทธิ์นําภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลและเข้ารอบสุดท้ายไปใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ โทรทัศน์ การแสดงนิทรรศการ รวมถึงสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ อาทิ นํามาทําเป็น Photo Book หรือ Calendar หรือ ประมูลภาพถ่ายเพื่อนํารายได้ไปช่วยการกุศลให้แก่องค์กรหรือมูลนิธิเพื่อสังคม โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพรวมถึงไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
 • หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กําหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทําผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วนคณะกรรมการฯ มีอํานาจในการตัดสินผู้ที่ส่งภาพเข้า ประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น คณะผู้จัดโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไข รวมทั้งของรางวัลโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทําความเข้าใจกับกฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการฯ อย่างละเอียดและครบถ้วนทุกประการ ในการถ่ายภาพจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติของแต่ละพื้นที่อย่างเร่งครัด หากกระทําผิดกฎระเบียบและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งขางต้น คณะผู้จัดมีสิทธิ์ในการพิจารณาถึงการให้เข้าร่วมประกวด หรือ อาจมีการติดต่อไปในรายบุคคลหากต้องการขอข้อมูลเพิ่ม
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการส่งภาพเข้าประกวด

 • รับข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านทางเพจ Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองพลทหาราบที่ ๒ รักษาพระองค์
 • ถ่ายภาพพิธีสวนสนามกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจําปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ในพื้นที่ ที่มีการสวนสนามของกองทัพบก
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทําการกรอกข้อมูลทาง Google form และส่งภาพ ตามกติกา ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.
 • ประกาศผลการประกวดผ่านทาง ผ่านทางเพจ Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองพลทหาราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

กรรมการตัดสิน

 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ ๓ นาย
 • ผู้บังคับบัญชา กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ๗ นาย

รางวัลการประกวด

 • รางวัลหลัก ในแต่ละประเภทการเข้าประกวด มี ๓ รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศ อันดับ ๑ รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รองชะเลิศ อันดับ ๒ รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย ๓ รางวัลๆ ๕๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กองพลทหาราบที่ ๒ รักษาพระองค์ และคณะกรรมการ
 • ผู้ได้รับรางวัล และผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะได้รับการคัดเลือก ในการร่วมถ่ายภาพ การฝึกร่วมผสม Cobra Gold ๒๐๒๔ และกิจกรรม Work shop ที่หน่วยจัดขึ้น

ติดต่อสอบถาม

Facebook : ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองพลทหาราบที่ ๒ รักษาพระองค์

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video