News Photo contest

ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตําบลวิชิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตําบลวิชิต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตําบลวิชิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ชิงเงินรางวัลกว่า 45,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้ผู้สนใจในการประกวดภาพถ่าย เกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดให้เห็นความงดงาม ความหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และ ความโดดเด่นแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ สื่อความหมาย เพื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวและบํารุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดี สร้างแรงจูงใจในการเข้ามาท่องเที่ยวในตําบลวิชิต

ประเภทการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • ประเภทแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิต ภายใต้หัวข้อ “เที่ยว กับ พ่อ”
 • ประเภทพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “วิชิต ฮีลใจ & ใจฟู”

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวชาวไทย

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

กติกาสําหรับประเภทการประกวด ประเภทที่ 1

 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่จํากัดจํานวน โดยห้ามส่งภาพเดียวกันหรือภาพที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพที่สะท้อนถึงความรักความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและลูก หรือสะท้อนถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถ่ายทอดจากสถานที่ท่องเที่ยว ในตําบลวิชิต
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายดิจิตอล ความละเอียดของภาพไม่ต่ํากว่า 12 ล้านพิกเซล ถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพ ต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 • ภาพที่ส่งประกวดต้องเป็นไฟล์ต้นฉบับ สามารถปรับสี ตกแต่ง ปรับปรุงคุณภาพ (ลบฝุ่น) เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดี ไม่ตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริงโดยการตัดต่อภาพถ่าย และจะต้องถ่ายโดยผู้ส่งเข้าประกวดเท่านั้น และต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อน รวมทั้งเป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ หากพิสูจน์ได้ภายหลัง ว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดทําผิดตามเงื่อนไขดังกล่าว ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืน และตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลและเข้าประกวดในปีต่อไป
 • ไฟล์ต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวด ยังถือเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของภาพถ่าย แต่เป็นกรรมสิทธิ์ของ เทศบาลตําบลวิชิต ไม่มีการส่งคืนให้เจ้าของผลงาน ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ยินยอมให้ทางเทศบาลตําบลวิชิต สามารถนําผลงานทุกภาพออกมาเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ในกิจกรรมของเทศบาลตําบลวิชิตตามที่ เห็นสมควรโดยไม่จําเป็นต้องขออนุญาต และจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่เจ้าของผลงาน ทั้งนี้หากนําภาพถ่ายไปใช้ ประโยชน์ทางเทศบาลตําบลวิชิตจะอ้างอิงถึงชื่อเจ้าของภาพถ่ายในการเผยแพร่
 • ระบุชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลล์แอดเดรส (ถ้ามี) ของผู้ถ่าย ชื่อภาพ ประเภท สถานที่ถ่ายภาพ และเขียนคําอธิบายแนวคิดของภาพแต่ละภาพไม่เกิน 2 บรรทัด พร้อมทั้งระบุหรืออธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ในภาพ เช่น กล้องที่ใช้ เลนส์ที่ใช้ เป็นต้น (หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกพิจารณา ตัดสิทธิ์การส่งภาพเข้าประกวด) โดยบันทึกแฟลชไดร์ฟ ไฟล์ต้นฉบับที่บันทึกเป็น JPEG File และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพตัวอักษรหรือกราฟิกโดลงบนภาพ

กติกาสําหรับประเภทการประกวด ประเภทที่ 2

 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่จํากัดจํานวน โดยห้ามส่งภาพ เดียวกันหรือภาพที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน
 • โดยภาพที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพที่สะท้อนถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งเข้ามาดําเนิน ชีวิต, ท่องเที่ยว ในตําบลวิชิต เพื่อรักษา เยียวยาจิตใจ และหรือเติมเต็มความสุข ความสนุกสนานในชีวิต
 • ไม่กําหนดขนาดภาพ และอุปกรณ์บันทึกภาพ แต่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องมีไฟล์ภาพ ต้นฉบับไว้ในกรณีกรรมการขอตรวจสอบภาพเพิ่มเติม

วิธีการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 • ส่งผลงานด้วยตนเอง นําแฟลชไดร์ฟ ใบสมัครกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมสําเนา บัตรประชาชนเซ็นสําเนาถูกต้อง นํามาส่งด้วยตัวเองได้ที่ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล ตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในวันและเวลาราชการ
 • ช่องทางไปรษณีย์ นําแฟลชไดร์ฟ ใบสมัครกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมสําเนาบัตรประชาชนเซ็นสําเนาถูกต้องใส่ซอง โดยวงเล็บที่มุมซองว่า “ส่งภาพเข้าประกวด” จ่าหน้าซองถึง งานส่งเสริม การท่องเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลวิชิต อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
 • ช่องทาง E-mail:[email protected] แนบไฟล์ภาพถ่าย ใบสมัครกรอกรายละเอียดให้ ครบถ้วน พร้อมสําเนาบัตรประชาชนเซ็นสําเนาถูกต้อง โดยระบุหัวข้อเรื่องว่า ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว ของเทศบาลตําบลวิชิต ประจําปี 2567 หรือแนบไฟล์ภาพถ่ายใบสมัครกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมสําเนาบัตรประชาชนเซ็นสําเนาถูกต้อง ไว้ในพื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ เช่น Google Drive One Drive หรืออื่นๆ แล้วส่งลิ้งค์เพื่อเข้าถึงไฟล์ดังกล่าวทางกล่องข้อความ FacebookFanpage : ประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลวิชิต

ระยะเวลาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 • สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ใน วันและเวลาราชการ ทั้งนี้หากส่งทางไปรษณีย์ ให้ส่งภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 และจะถือวันที่ประทับตรา ไปรษณีย์เป็นสําคัญ
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 24 มิถุนายน 2567

หลักเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย

หลักเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย ประเภทที่ 1 คะแนนรวม 100 คะแนน รายละเอียดดังนี้

 • ความสวยงามและองค์ประกอบภาพ 30 คะแนน
 • การสื่อความหมายสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 30 คะแนน
 • มุมมองใหม่ 40 คะแนน

หลักเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย ประเภทที่ 2 คะแนนรวม 100 คะแนน รายละเอียดดังนี้

 • ความสวยงามและองค์ประกอบภาพ 20 คะแนน
 • การสื่อความหมายสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 30 คะแนน
 • มุมมองใหม่ 25 คะแนน
 • สื่อถึงอัตลักษณ์ในเชิงบวก 25 คะแนน

รางวัลการประกวด

ประเภทแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิต ภายใต้หัวข้อ “ เที่ยว กับ พ่อ

 • รางวัล ชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัล ชมเชย 2 รางวัลๆละ 1,000 บาท และใบประกาศ

ประเภทพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “ วิชิต ฮีลใจ & ใจฟู “

 • รางวัล ชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัล ชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท และใบประกาศ

ระเบียบ/ข้อตกลงอื่นๆ

 • คณะกรรมการตัดสิน มีสิทธิ์กําหนดวิธีการตัดสิน โดยยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล และ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น
 • ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวในแต่ประเภทเท่านั้น
 • พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลตําบลวิชิต และคณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
 • การถ่ายภาพที่เกี่ยวกับข้อมูลบุคคล ซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อม จนทําให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้เข้าประกวดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการ นั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าการดําเนินการนั้นจะเกิดจากการกระทําโดย จงใจหรือ ประมาทเลินเล่อ และอาจต้องรับผิดทางอาญา หากการกระทํานั้นเข้าข่ายเป็นลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เทศบาลตําบลวิชิตจะไม่รับผิดชอบในกรณีเช่นนี้

ติดต่อสอบถาม

 • งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลวิชิต หมายเลขโทรศัพท์ 076–525100 ต่อ 132,136
 • E-mail:[email protected]

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video