Photo contest

ประกวดภาพถ่าย “กาลครั้งหนึ่ง ณ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท”

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ผ่านทาง Instagram (IG) ในหัวข้อ “กาลครั้งหนึ่ง ณ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท” ร่วมบันทึก ถ่ายทอดเรื่องราว มุมมอง ความคิดและความทรงจำที่มีต่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท ผ่านภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำที่ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

กติกาการประกวด

 • ต้องเป็นภาพที่บันทึกตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 – วันหมดเขตรับสมัคร 15 ตุลาคม 2566 ก่อนเวลา 24:00 น.
 • ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดได้ตั้งแต่ วันที่ 2 – 15 ตุลาคม 2566 (ปิดรับผลงานภาพถ่าย วันที่ 15 ตุลาคม 2566 เวลา 24:00 น.)
 • ประกาศผล 19 ตุลาคม 2566
 • ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพ
 • การส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องโพสต์ใน Instagram (IG) ส่วนตัว ตั้งค่าเป็น สาธารณะ (Public) และต้องติดสองแฮชแท็ก #onceatbu #bulife โดยลงเป็นอัลบั้ม
 • สามารถเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 06:00 – 19:00 น.
 • ห้ามเข้าภายในอาคารทุกอาคาร เพื่อความปลอดภัยจากการปรับปรุงพื้นที่
 • ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า บุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และบุคคลทั่วไป ไม่จํากัดอายุ
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ได้มาด้วยการละเมิดกฎหมาย กฏระเบียบ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหลักศีลธรรมและหลักปฏิบัติต่างๆ อันดีงาม ของสังคมไทย
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไม่จําจัดรูปแบบสัดส่วน สามารถปรับเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน ภาพสีหรือภาพขาวดําก็ได้ (ต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการปรับแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงเพื่อใช้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ)
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายภาพโดยใช้กล้อง Digital ทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Smartphone และ Tablet) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม ยกเว้นภาพถ่ายจาก Drone
 • ในกรณีใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนําฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิทัล ความละเอียดสูง
 • ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless, Compact ขนาดด้านสั้นที่สุด ไม่ควรต่ํากว่า 2,400 pixels และขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 4,000 pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ)
 • ไฟล์ภาพจากกล้อง Action Camera, Smartphone และ Tablet ควรมีขนาดไฟล์ ที่ใหญ่และมีคุณภาพเท่าที่อุปกรณ์นั้นๆ จะสามารถทําได้ในรูปแบบไฟล์ .jpg
 • ในกรณีที่ภาพถ่ายเป็นรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาดด้านยาวที่สุด ไม่เกิน 4,000 pixels (ต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการปรับแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงเพื่อใช้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ)
 • สําหรับภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทางคณะผู้จัดโครงการฯ อาจทําการเรียกขอไฟล์ ขนาดใหญ่สุดเพิ่มเติม
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ําเครดิตภาพ ตัวอักษรหรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 • สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดภายในสมาคม องค์กรหรือเวทีสาธารณะอื่นใด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงต้องไม่ใช่ภาพถ่ายที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดโครงการฯ จะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงาน มีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีดังกล่าวเอง
 • ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวดจะเป็นกรรมสิทธิ์ของทางผู้จัดโครงการฯ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายยังคงเป็นของเจ้าของภาพถ่ายอย่างสมบูรณ์ ทางผู้จัดโครงการฯ มีสิทธิ์นําภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลและเข้ารอบสุดท้ายไปใช้ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ สื่อโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ โทรทัศน์ การแสดงนิทรรศการ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ อาทิ นํามาทําเป็น Photo Book หรือ Calendar หรือประมูลภาพถ่ายเพื่อนํารายได้ไปช่วยการกุศลให้แก่องค์กร หรือมูลนิธิเพื่อสังคม โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพถ่าย รวมถึงไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพถ่ายทราบล่วงหน้า
 • หากปรากฏว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่ง ที่กําหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทําผิด เพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการ มีอํานาจในการตัดสิน ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดและการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไข รวมถึงรางวัล โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย (จํานวน 4 รางวัล) 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • * หมายเหตุ รับรางวัลและชมนิทรรศการภาพถ่าย วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท

ติดต่อสอบถาม

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video