News Photo contest

ประกวดภาพถ่าย “ความรัก ความหวัง และกำลังใจ Love & Hope & Encouragement” ซีซั่น 2

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “ความรัก ความหวัง และกำลังใจ Love & Hope & Encouragement” ซีซั่น 2 หัวข้อ “ความรัก ความหวัง และกําลังใจ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 11,000 บาท

ประเภทของอุปกรณ์ถ่ายภาพ

 • การถ่ายภาพโดยใช้กล้อง DSLR กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ
 • การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ

กติกา และเงื่อนไข

 • เพื่อให้การประกวดภาพถ่ายนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการผู้จัดงานตั้งไว้ คือภาพถ่ายจะต้องเป็นภาพที่สื่อถึงหัวข้อ “ความรัก ความหวัง และกําลังใจ” คณะกรรมการผู้จัดงานจึงกําหนด เงื่อนไขของภาพที่จะส่งเข้าประกวดดังนี้
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Drone, Action Camera และ Smartphone) ต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล ขนาดภาพไม่ต่ำกว่า1024 x 768 พิกเซล ต้องเป็นไฟล์ JPEG เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ ลายเซ็น หรือข้อมูลส่วนตัวใด ๆ เมื่อภาพถ่ายถูกส่งและอัปโหลดผ่าน Google form แล้วจะถือว่าภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพที่ส่งเข้าประกวด และได้ยอมรับกฏกติกาการประกวดนี้โดยอัตโนมัติ
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถปรับแต่งไฟล์ภาพได้ตามความเหมาะสม โดยการปรับแสงสี และน้ำหนักภาพ แต่ต้องไม่ผิดไปจากความเป็นจริง เช่นการตัดต่อ หรือต่อเติมภาพ ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้ตัดสิน
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกินคนละ 5 ภาพ แต่ทั้งนี้สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 • ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง ห้ามนําภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 • ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพรวมทั้งไฟล์ต้นฉบับ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ตลอดจนสงวนสิทธิ์ไม่ส่งไฟล์ต้นฉบับคืนให้แก่ผู้ส่งภาพถ่าย และโรงพยาบาลมีสิทธิ์นําภาพถ่ายที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ไปแสดงและเผยแพร่ ทําธุรกรรมทางธุรกิจ รวมทั้งพิมพ์หรือทําซ้ำ เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ (โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 18 คือ มีสิทธิในการแสดงตัวว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิในการห้าม ไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตนไปดัดแปลง ให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป)
 • โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีจะไม่รับผิดชอบการนําภาพของบุคคลอื่นมาทําซ้ํา หรือเคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ หรือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในทุกกรณี
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 • คณะกรรมการผู้จัดงาน และคณะกรรมการตัดสินภาพ ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

ระยะเวลาส่งภาพ

 • 1 มกราคม 2567 เปิดรับภาพ
 • 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 24.00 น. ปิดระบบรับภาพ
 • 14 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผลการตัดสินภาพ มอบรางวัลและจัดแสดงภาพถ่ายในโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

วิธีการส่งภาพ

 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายไม่เกิน 5 ภาพ พร้อมตั้งชื่อภาพถ่าย และเขียนคําอธิบายแนวคิด
 • ผู้ส่งภาพสามารถได้รับรางวัลที่ดีที่สุด 1 รางวัลเท่านั้น
 • ส่งผลงานทาง https://forms.gle/oAxC32WKsw5KbqNQ6 หรือสแกน QR Code ที่ภาพ

รางวัลการประกวด

 • ชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล : เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล : เงินรางวัล 2,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล : เงินรางวัล 1,000 บาท
 • ชมเชย 4 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

ติดต่อสอบถาม www.facebook.com/udcancer

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video