News Photo contest Travels

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “ย้อนรอยวันวาน ณ อ่างศิลา”

เทศบาลเมืองอ่างศิลา อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “ย้อนรอยวันวาน ณ อ่างศิลา” ชิงเงินรางวัลรวม 66,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ ไม่จํากัด เพศ อายุ
 • สัญชาติไทย

ประเภทการประกวด

 • ประเภทภาพถ่ายวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม เหตุการณ์สําคัญในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา เช่น งานประเพณีประจําถิ่น การค้าขาย การทํางานในอาชีพ เป็นต้น
 • ประเภทภาพถ่ายสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยว วัด โบราณสถาน ชุมชน ตลาด ท่าเรือ ทิวทัศน์ ฯลฯ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา
 • ประเภทภาพถ่ายบุคคลหรือครอบครัว เช่น ภาพถ่ายบุคคลสําคัญ ภาพบุคคลถ่ายเดี่ยวหรือ ครอบครัว กลุ่มเพื่อน ถ่ายในสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา

กติกาการส่งเข้าประกวด หัวข้อ “ย้อนรอยวันวาน ณ อ่างศิลา”

 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่มีแนวทางการสร้างสรรค์ที่ต้องแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาโดยมีส่วนประกอบของภาพ เป็นภาพถ่ายโบราณสถาน โบราณวัตถุ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว ภาพเกี่ยวกับสถานที่ เหตุการณ์สําคัญหรือภาพบุคคล
 • ภาพถ่ายจากการสร้างสรรค์ภาพเก่าในอดีตที่สามารถสื่อถึงความเป็นมา วิถีชีวิตของประชาชน ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นเป็นภาพขาวดําหรือภาพสี โดยตั้งชื่อภาพระบุสถานที่ถ่ายภาพและมีวันเวลา โดยประมาณ มีคําอธิบายเรื่องประกอบภาพ
 • ภาพถ่ายที่ส่งประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่ผ่านการสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลาในช่วงก่อนปี พ.ศ.2540
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ ไม่เกิน 10 ภาพ และผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

วิธีจัดส่งภาพถ่าย

 • ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 เมกะไบต์หรือ มีด้านสั้นที่สุดไม่น้อยกว่า 2,400 พิกเซล (pixel) ขึ้นไปในรูปแบบ JPEG หรือ TIFF เท่านั้น โดยใช้ชื่อเรื่องในการ ส่งอีเมลล์ว่า “ย้อนรอยวันวาน ณ อ่างศิลา” ส่งไฟล์ภาพมาที่ E-mail : [email protected]
 • ภาพถ่ายเก่าที่เกี่ยวกับพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างศิลาช่วงก่อนปี พ.ศ.2540 โดยส่งภาพเป็นไฟล์ภาพสําเนาจากการสแกนผ่านคอมพิวเตอร์หรือจากการถ่ายซ้ําโดยกล้องถ่ายภาพดิจิทัลไม่จํากัดขนาด
 • ส่งภาพถ่ายพร้อมแนบรายละเอียดดังนี้ ชื่อผู้ถ่ายภาพ (ถ้ามี), สถานที่ถ่ายภาพ, วัน เดือน ปี ของเหตุการณ์ในภาพ (ถ้าไม่สามารถระบุได้ชัดให้บอกปีโดยประมาณ) – คําบรรยายภาพหรือรายละเอียดอื่นๆ, ชื่อ นามสกุล E-mail เบอร์โทรศัพท์ ไลน์ไอดีและสถานที่ติดต่อของผู้ส่งภาพเข้าประกวด
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุจพินิจของกรรมการตัดสิน
 • ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่าย สร้างสรรค์ด้วยตัวเองและเป็นลิขสิทธิ์ของตนเอง หรือได้รับความยินยอม จากเจ้าของภาพ ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่เพื่อการ พาณิชย์มาก่อน ถ้าสืบทราบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดทําผิดกติกาดังกล่าวข้างต้น ภาพนั้นจะถูกตัดสิทธิ์และต้องคืนรางวัลที่ได้รับทันที
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
 • คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กําหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 • เทศบาลเมืองอ่างศิลาขอสงวนสิทธิ์ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก เทศบาลเมืองอ่างศิลาสามารถ นําผลงานออกเผยแพร่หรือใช้ในกิจกรรมของเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ และขออนุญาต จากเจ้าของภาพ ภาพทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดจะเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองอ่างศิลาและ เจ้าของภาพ โดยสามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์และช่องทางอื่นๆที่เหมาะสม
 • ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทุกคน จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งใบสมัครพร้อมภาพถ่ายเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567

หลักเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย

เกณฑ์การตัดสินภาพถ่ายพิจารณาจากภาพที่สื่อความหมายชัดเจนตามหัวข้อ “ย้อนรอยวันวาน ณ อ่างศิลา” รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน ดังนี้

 • การสื่อความหมายของคําว่า “ย้อนรอยวันวาน ณ อ่างศิลา” 40 คะแนน
 • ความสําคัญของภาพ เรื่องราว คําอธิบายประกอบภาพ 40 คะแนน
 • ภาพที่ส่งเป็นไปตามกติกาการส่งภาพเข้าประกวด 10 คะแนน
 • ความคมชัดและความถูกต้องสมบูรณ์ของภาพ 10 คะแนน

รางวัลการประกวด

เงินรางวัลการประกวด ประเภท ภาพถ่ายวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม เหตุการณ์สําคัญ

 • เงินรางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน 10,000 บาท
 • เงินรางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเงิน 7,000 บาท
 • เงินรางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เป็นเงิน 5,000 บาท

เงินรางวัลการประกวด ประเภท ภาพถ่ายสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยว

 • เงินรางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน 10,000 บาท
 • เงินรางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเงิน 7,000 บาท
 • เงินรางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เป็นเงิน 5,000 บาท

เงินรางวัลการประกวด ประเภท ภาพถ่ายบุคคลหรือครอบครัว

 • เงินรางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน 10,000 บาท
 • เงินรางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเงิน 7,000 บาท
 • เงินรางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เป็นเงิน 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • กองการศึกษา เทศบาลเมืองอ่างศิลา โทรศัพท์ 038142100 ต่อ 108

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video