News Photo contest

ประกวดภาพถ่าย “มนต์ฮัก รักษ์เวียง : Chiang Mai’s Memories Season 2”

กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “มนต์ฮัก รักษ์เวียง : Chiang Mai’s Memories Season 2” หัวข้อ “มนต์เสน่ห์แห่งป้อมปราการ กำแพงเมือง-คูเมืองเชียงใหม่” ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

หัวข้อภาพประกวด

 • “มนต์เสน่ห์แห่งป้อมปราการ กำแพงเมือง-คูเมืองเชียงใหม่” ภาพถ่ายที่บอกเล่าเรื่องราวความงดงาม มนต์เสน่ห์ และความทรงจำที่ดีของกำแพงเมือง–คูเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (แห่งใดก็ได้) โดยถ่ายทอดให้เห็นถึงอัตลักษณ์ ความงดงาม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของผู้คนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวที่ต้องชม (Landmark) แก่แขกผู้มาเยือน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

 • บุคคลทั่วไป (ไม่จำกัดอายุและสัญชาติ)

กติกาและเงื่อนไขการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดสามารถใช้กล้องถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกล้องถ่ายภาพจากมือถือ (ไม่จํากัดประเภทอุปกรณ์)
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพถ่ายได้ท่านละไม่เกิน 3 ภาพ
 • ภาพถ่ายจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามทําซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบ ภาพถ่ายของบุคคลอื่น หรือนําภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 • ภาพถ่ายจะต้องเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลที่ไม่มีลายน้ำ ไม่มีเครดิตภาพ ตัวอักษร และกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 • ภาพถ่ายจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ถ่ายถึงวันหมดเขตการรับสมัคร (ภาพถ่ายย้อนหลังไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2562)
 • ภาพถ่ายจะต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายใน Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้ ผู้จัดประกวดจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายหือค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว พร้อมทั้งปกป้องผู้จัดประกวดไม่ให้ได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว
 • ภาพถ่ายเป็นไฟล์ภาพสีหรือภาพขาวดํา แนวนอนหรือแนวตั้ง โดยไม่จำกัดขนาดและคุณภาพของไฟล์ภาพ และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ ในรูปแบบไฟล์ JPEG. เท่านั้น โดยไฟล์ภาพจะต้องไม่เกิน 25 Mb. ทั้งนี้ จะต้องเก็บไฟล์ต้นฉบับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ RAW หรือ JPEG. ไว้สำหรับการตรวจสอบ
 • ภาพถ่ายจะต้องเป็นภาพที่จัดองค์ประกอบและส่วนประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์ ห้ามเพิ่มเติม หรือลบองค์ประกอบ และส่วนประกอบของภาพ (Retouch) ภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้วเป็นอันขาด การตัดส่วนของภาพหลังจากการกดชัตเตอร์ (Crop) ที่ให้สามารถทำได้ คือ สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ทำให้ภาพถ่ายนั้นดูผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด
 • ภาพถ่ายจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อภาพประกวดที่กำหนด รวมทั้งจะต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน และไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ลงในนิตยสาร หนังสือ เว็บไซต์ และสื่ออินเทอร์เน็ตต่าง ๆ ยกเว้น การโพสต์ลงใน Social Media ของตนเองที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าหรือเชิงพาณิชย์
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องรักษาไฟล์ภาพถ่ายต้นฉบับทั้งก่อนและหลังการปรับแต่งไว้ โดยคณะกรรมการตัดสินสามารถเรียกขอไฟล์ภาพดังกล่าวได้ หากเกิดกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกา หรือในกรณีที่จะต้องนําภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่
 • ภาพถ่ายที่เข้ารอบทุกภาพ (รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล) ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดตกลงให้ผู้จัดประกวด คือ กรมธนารักษ์ หอภาพถ่ายล้านนา และจังหวัดเชียงใหม่ ถือลิขสิทธิ์ในภาพถ่ายร่วมกันกับผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด โดยผู้จัดประกวดสามารถนําไปจัดแสดงในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และแสดงให้เห็นถึงความงดงาม หรือดำเนินการใด ๆ กับภาพถ่ายที่เข้ารอบนั้นได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งอาจระบุชื่อผู้ถ่ายภาพหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม เช่น นําไปจัดพิมพ์เผยแพร่ลงในบรรจุภัณฑ์และสื่อต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร
 • ภาพถ่ายที่ไม่เข้ารอบทั้งหมด ภายหลังจากการประกวดเสร็จสิ้น คณะกรรมการตัดสินจะลบไฟล์ภาพทั้งหมด และลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายในกรณีนี้ยังคงเป็นของเจ้าของภาพถ่าย ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดหรือเจ้าของภาพมีสิทธิ์
 • กรณีผู้เข้าประกวดทำผิดกติกาและเงื่อนไขการประกวดในข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการตัดสินมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดภาพถ่ายรายนั้น โดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวดและการเพิกถอนสิทธิ์ในทุกรางวัลแต่หากผู้เข้าประกวดภาพถ่ายมีข้อผิดพลาดอื่น ๆ อันมิได้เกิดจากการทำผิดกติกา เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพถ่ายผิดขนาด หรืออื่น ๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี ซึ่งการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด
 • ผู้เข้าประกวดภาพถ่ายไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกฎและกติกาไม่ครบถ้วน หรือไม่เข้าใจกฎและกติกาเป็นอันขาด และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2567 โดยส่งใบสมัครและผลงานได้ที่ E–mail: [email protected] ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วจะดำเนินการตอบกลับไปยังที่อยู่ E–mail ที่ท่านส่งผลงานเข้ามา ถือเป็นอันเสร็จสิ้นการส่งผลงาน
 • ประกาศผลการประกวด วันที่ 19 มกราคม 2567 ผ่านช่องทาง Facebook page กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์ (www.facebook.com/PipitDhanarak)

เกณฑ์การตัดสิน (รวม 100 คะแนน)

 • แนวคิดและการสื่อความหมายของภาพ 25 คะแนน
 • เทคนิคในการถ่ายภาพ 25 คะแนน
 • ความสวยงามและการจัดองค์ประกอบภาพ 25 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ 25 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video